Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Altena samenredzaam

Kern bestuursakkoord en collegeprogramma

Zelfredzaam Altena

We willen een samenleving waarin mensen zoveel mogelijk zelfredzaam zijn, naar elkaar omzien en wat voor elkaar over hebben.

De vier sociale wijkteams opereren dichtbij de inwoners. Ze worden verbreed tot netwerkorganisaties die de verbindende schakel vormen tussen de gemeente, inwoners, informele netwerken en zorgpartners. Ook bij de invulling van beschermd wonen en maatschappelijke opvang bieden we ‘zorg en ondersteuning dichtbij huis’. Kwetsbare mensen moeten zoveel mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven. Om dezelfde reden stimuleren we ook de werving van nieuwe pleegouders en kleinschalige woonzorgvoorzieningen in de kernen.

Met ingang van 2020 zijn we als gemeente ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet verplichte GGZ.

Zelfredzaamheid is ook een belangrijk uitgangspunt van de Participatiewet. Iedereen doet zo veel mogelijk mee door arbeid, vrijwilligerswerk of andere activiteiten. Voor inwoners die dat niet kunnen, zorgen we als gemeente voor een vangnet.

We experimenteren met mogelijkheden om zoveel mogelijk inwoners maatschappelijk productief te maken. Dat kan bijvoorbeeld met een parallelle arbeidsmarkt. Denk aan inwoners die tijdelijk werkloos zijn of nog niet de vereiste vaardigheden  hebben, dan wel blijvend zijn aangewezen op ondersteuning of een aangepaste werkomgeving. Zulke inwoners kunnen met behoud van uitkering mogelijk worden ingezet op maatschappelijke behoeften die nu onvoldoende vervuld worden, zoals de bestrijding van eenzaamheid, zorgtaken enz. Voor een aantal van hen kan het een eerste stap zijn naar een baan op de reguliere arbeidsmarkt.

De financiële middelen

Passende zorg en hulp staan voorop. Maar tegelijkertijd moeten we tot een betere beheersing komen van de uitgaven. We hebben in 2019 ingezoomd op alle schaalniveaus waarop inkoop van voorzieningen plaatsvindt. Inmiddels lopen er diverse acties, vaak in samenspraak met andere gemeenten en instanties als de VNG en de Jeugdhulpregio.

We kiezen voor goede aanbestedingsvormen en hanteren een strak contractmanagement. We bevorderen uniformiteit in het verwijsbeleid bij jeugdzorg en maken daarover afspraken met huisartsen en andere verwijzers.

De inclusieve samenleving

Iedereen moet mee kunnen doen in Altena. Samen met ondernemers, scholen, verenigingen en ervaringsdeskundigen maken we een plan van aanpak ter uitvoering van het VN-Verdrag Handicap. De focus ligt vooral op het opheffen van belemmeringen voor de toegang tot gebouwen en activiteiten. Het thema ‘inclusief’ omvat ook andere vormen van ‘meedoen’, zoals een passend aanbod van maatwerk- en algemene voorzieningen, voldoende (vrijwilligers)werk enz. Ook het tegengaan van armoede plaatsen we in deze context. Met ons minimabeleid ondersteunen we huishoudens met een laag inkomen. We stellen een armoedepact op, waarmee we tal van organisaties, instellingen en verenigingen uit Altena met elkaar verbinden. Het gezamenlijk doel daarvan is het opsporen van armoede en het aanreiken van oplossingen daarvoor. We actualiseren het beleid voor de schuldhulpverlening, mede omdat we inmiddels een andere Kredietbank hebben gecontracteerd.

Gezondheid

We willen dat de woon-, leer-, werk-, en leefomgevingen in Altena worden ingericht op een manier die de gezondheid van mensen bevordert en chronische ziekten voorkomt. Toetsing op gezondheidsaspecten, met een adviesrol voor de GGD-GMV, wordt daarom een vast onderdeel van ruimtelijke en andere vergunningenprocedures.

We vergroten de weerbaarheid en sociale veiligheid van onze jeugd door trainingen, cursussen en voorlichting te faciliteren en organiseren. We brengen de verslavingsproblematiek en de aanwezige hulpvoorzieningen in kaart en gaan proactief aan de slag met een preventieprogramma om het middelengebruik terug te dringen.

We hebben in 2019 de intentieovereenkomst ‘dementievriendelijke gemeente’ ondertekend en bieden trainingen aan, gericht op vroegtijdige signalering. In datzelfde jaar hebben we ook een programma gemaakt om mantelzorgers te ondersteunen dat inmiddels wordt uitgevoerd.