Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Duurzaam Altena

Kern bestuursakkoord en collegeprogramma

Duurzaamheid

Het thema duurzaamheid wordt op diverse fronten actief geagendeerd. De Altena Energiestrategie is in 2019 door de raad vastgesteld, met als belangrijke stip op de horizon: Altena CO2-neutraal in 2046. We gaan voor een rechtvaardige en betaalbare energietransitie.

Bewustwording, besparing en verduurzaming staan in deze bestuursperiode centraal. Samen met woningcorporaties, energiecoöperatie Altena Nieuwe Energie, bedrijfsleven en onderwijs ontwikkelen we een breed gedragen uitvoeringsagenda. In 2019 hebben we al afspraken gemaakt met de energiecoöperatie, gericht op samenwerking en versterking van elkaars initiatieven.

We komen met een duurzaamheidsplan voor het gemeentelijk vastgoed, waarmee we het goede voorbeeld geven aan onze inwoners. Dat doen we ook door installaties en ons wagenpark gefaseerd te verduurzamen. In 2020 zullen we met  een revolverend duurzaamheidsfonds inwoners aanmoedigen ons voorbeeld te volgen. Inwoners kunnen terecht bij één loket, voor al hun vragen over energiebesparing, woningaanpassing en subsidies.

Samen met onder meer woningcorporaties en netbeheerders ontwikkelen we een transitievisie warmte. Als uitvloeisel van de Regionale Energiestrategie dragen we bij aan de grootschalige opwek van duurzame energie. We sluiten aan op de landelijke zonneladder  en  ontwikkelen een visie op grootschalige zonnevelden. Die zijn nodig om de klimaatdoelstellingen te halen.

De Omgevingsvisie wordt medio 2020 vastgesteld. Daarnaast geven we verder uitwerking aan de instrumenten van die wet, zoals het Omgevingsplan en de aansluiting op het landelijke Digitale Stelsel Omgevingswet. Ook gaan we verder met de uitwerking in programma’s en proefprojecten, die deels al in uitvoering zijn.

Wonen

We stellen samen met de woningcorporaties, de huurdersorganisaties en andere betrokkenen een nieuwe Woonvisie op. Het plan van aanpak daarvoor is in 2019 vastgesteld, waarna een omgevingsdialoog van start is gegaan.

Het woonbeleid wordt afgestemd op de behoeften van onze inwoners en de demografische ontwikkelingen. Voldoende passende woningen in iedere kern is daarbij een belangrijk vertrekpunt. Momenteel zien we vooral een toenemende vraag naar kleine en goedkopere woningen voor starters en één- en tweepersoonshuishoudens en naar huur- en koopwoningen in het middensegment. Daarnaast is er een groeiende behoefte aan bijzondere woonvormen voor personen met een zorgvraag, bijvoorbeeld voor pleeggezinnen of mensen die uitstromen uit de GGZ. Tenslotte is ook de huisvesting van arbeidsmigranten voor ons een speerpunt.

De nieuwe Woonvisie vormt straks het kader voor de jaarlijkse prestatieafspraken met de corporaties en de huurdersorganisaties. We willen die afspraken verder ‘vergroenen’, onder meer door daarin ook vast te leggen hoe kan worden voorkomen dat de energietransitie inwoners met een smallere beurs onevenredig treft.

Iedere twee jaar doen we onderzoek naar de woningbehoefte, zodat zo nodig tijdig en doelmatig kan worden bijgestuurd.

Circulaire economie

‘De Kracht van Altena’ is illustratief voor het innovatief vermogen van onze agrarische sector. Hiermee zetten we stappen op de weg naar een circulaire economie. Het manifest  heeft ons geïnspireerd om samen met het bedrijfsleven, kennisinstituten en diverse andere partners te verkennen hoe we de circulaire economie verder kunnen aanjagen. We stellen een programmamanager circulaire landbouw aan en verwerken alle input in een gezamenlijk Actieprogramma dat we vervolgens samen uitvoeren.

In 2020 willen we een Fairtrade gemeente zijn. Samen met de lokale werkgroep kijken we of in de toekomst een combinatie mogelijk is met Altena PUUR & Global Goals Gemeente.

Afval en grondstoffen

Het reduceren en maximaal hergebruiken van afval is een speerpunt dat logisch voortvloeit uit onze visie op de thema’s duurzaamheid en circulaire economie. Het is belangrijk dat de lokale samenleving nog meer doordrongen raakt van het belang van gescheiden inzameling. We nemen dit mee bij al onze activiteiten rond bewustwording. We zetten stevig in op communicatie, maar ook handhaving pakken we actiever op. Via experimenten onderzoeken we verdere verbetering van bewustwording, scheiding, hergebruik en lokale verwerking. We bezien we of het programma AltenaSchoon, dat in de voormalige gemeente Werkendam op de basisscholen is gebruikt, op alle scholen in Altena kan worden ingezet.

Op basis  van een inventarisatie van  beschikbare inzamelsystemen, met de bijbehorende kosten en resultaten zijn we tot de conclusie gekomen dat optimaliseren van het huidige DIFTAR systeem de beste optie is. De aanbesteding van de inzameling vindt plaats in 2020, zodat het nieuwe systeem per 1 januari 2021 operationeel is.

Verder zorgen we voor een kostendekkende afvalinzameling.

Parallel aan de herijking van de inzamelsystemen bereiden we de invoering van papiercontainers voor de huishoudens in de voormalige gemeente Woudrichem voor. Ook ontwikkelen we voorstellen over de milieustraten (aantallen, openstellingstijden en tariefstelling).

Altena als groenblauwe oase

We willen Altena positioneren als een groenblauwe oase tussen de Brabantse stedenring en de Randstad. We brengen mogelijkheden in beeld om groenstructuren uit te breiden en toegankelijker te maken. Daarmee dragen we bij aan een klimaatbestendige leefomgeving en aan de biodiversiteit en het welzijn van mensen. Tegelijkertijd krijgt de aantrekkingskracht van ons gebied voor toeristen daarmee een impuls.

Onderwerpen als klimaatneutraal en natuurinclusief bouwen zijn verankerd in de Omgevingsvisie. Die maakt het ook mogelijk investeringen in gebiedskwaliteit voor te schrijven bij (her)ontwikkelingen. Via klimaatdialogen maken we concrete afspraken met grote bedrijven, woningcorporaties en projectontwikkelaars over vergroening van de leefomgeving.

We stimuleren inwoners, bedrijven en organisaties om verharding te vervangen door groen. Scholen worden gestimuleerd om hun schoolplein vergroenen. Zelf geven we het goede voorbeeld, bij de inrichting van de openbare ruimte en het ontwerp van gemeentelijke gebouwen.