Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Financiën

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Behoedzaam manoeuvreren

We willen een financieel gezonde gemeente zijn met een sluitende (meerjaren)begroting en een gezonde reserve- en schuldpositie. We bekijken onze uitgaven kritisch. De eerste prioriteit ligt op het sociaal domein. In het Programma ‘ Altena samenredzaam’ zijn we daar op ingegaan.

In 2021 lichten we de bedrijfsvoering door op efficiency, aan de hand van een benchmark. Ook de vastgoedportefeuille wordt doorgelicht op mogelijke besparingen.

We focussen ook op de inkomstenkant. We toetsen een aantal heffingen op kostendekkendheid en stellen zo nodig tariefswijzigingen voor. Meer in het algemeen houden we voortdurend onze ogen en oren open voor subsidiemogelijkheden en cofinanciering. Om die scherper in beeld te krijgen, doen we een beroep op een subsidioloog.

Eisen voor repressief provinciaal toezicht

Om te voldoen aan de voorwaarden voor repressief toezicht eist de provincie een structureel sluitende Begroting 2020. Mocht dit niet het geval zijn, dan dient de meerjarenraming voldoende aannemelijk te maken dat dit evenwicht uiterlijk in de laatste jaarschijf wordt bereikt (structureel sluitend laatste jaar van de Meerjarenraming 2021-2023). Structureel wil zeggen dat per jaarschijf van de begroting structurele lasten gedekt dienen te worden door structurele baten. De ramingen moeten tevens volledig, realistisch en haalbaar zijn. Daarnaast geldt als voorwaarde dat de jaarrekening vóór 15 juli en de begroting vóór 15 november wordt ingediend.