Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Financiering

€ 15 miljoen€ 1,6 miljoen€ 10,6 miljoen
FinancieringsbehoefteExterne rentelastenKasgeldlimiet

De financieringsparagraaf is bedoeld om inzicht te geven in de ontwikkelingen rond de meerjarige gemeentelijke financiering en het beleid dat hierop door de gemeente wordt gevoerd. Tevens is deze paragraaf bedoeld om de risico’s die daarbij worden gelopen in beeld te brengen en aan te geven hoe getracht wordt om deze risico’s te beheersen.

Het treasurybeleid van de gemeente Altena is gericht op de ondersteuning van de publieke taak van de gemeente en heeft een risicomijdend en voorzichtig karakter. Uitgangspunten zijn:

  • het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden; 
  • het beschermen van gemeentelijke vermogens – en renteresultaten tegen ongewenste financiële risico’s zoals renterisico’s, koersrisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s;
  • het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities;
  • het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet Fido, Ruddo, respectievelijk de limieten en richtlijnen van het Treasurystatuut.

De relevante beleidskaders waarbinnen het Treasurybeleid plaatsvindt staan hieronder vermeld.

  • Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO 2001)
  • Nota Reserves en Voorzieningen (2019)
  • Treasurystatuut (2019)

Externe rentelasten / rentebaten

De externe rentelasten bedragen in totaal € 1,6 miljoen. Deze hebben betrekking op rente van de langlopende geldleningen. De externe rentebaten hebben betrekking op de terugontvangst van rentes van verstrekte geldleningen aan derden.