Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Leeswijzer

Algemeen

De Begroting 2020 bestaat uit de programma’s, de paragrafen en de financiële begroting. De programma’s, diehun naam veelal ontlenen aan de richtinggevende principes van de Toekomstvisie van Altena, zoals duurzaam en veelzijdig, zijn onderverdeeld in thema’s, die u terugvindt in het Bestuursakkoord, het Collegeprogramma en de Kadernota 2020. De inrichting van de programma’s lichten we hieronder nog wat verder toe.

Daarna volgen de paragrafen. Deze hebben een programmaoverstijgend karakter en bieden een dwarsdoorsnede op een bepaald thema. De paragrafen bevatten informatie over:

  • lokale heffingen
  • weerstandsvermogen en risicobeheersing
  • onderhoud kapitaalgoederen
  • financiering
  • bedrijfsvoering
  • verbonden partijen
  • grondbeleid
  • majeure projecten

De financiële begroting is een financiële samenvatting van de baten en lasten vanuit de programma’s. Daarin zijn onder andere overzichten terug te vinden van de reserves en voorzieningen en wordt aangegeven welke ramingen ten grondslag liggen aan de Begroting 2020. Ook het Investeringsplan 2020-2023 vormt onderdeel van de financiële begroting. Verplicht is verder het overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld.

De inrichting van de programma’s

Bij de inrichting van de programma’s hebben wij gekozen voor een eigentijdse en compacte opzet. Bij ieder programma geven we eerst aan wie de betrokken portefeuillehouders zijn, waarna we de essentie van het Bestuursakkoord en het Collegeprogramma kort memoreren. Daarna volgen de doelenbomen, die ‘het hart’ vormen van de programma’s. Zij vermelden het maatschappelijk effect, de beoogde resultaten, de inspanningen en de eventuele budgettaire consequenties. Bij dat laatste gaat het uitsluitend om aanvullende budgetten ten opzichte van de Begroting 2019 en de bijbehorende meerjarenraming.

De doelenboom laat ook zien voor welke onderwerpen in 2020 besluitvorming in de raad nodig is en in welk kwartaal de raad daartoe een voorstel kan verwachten.

De doelenbomen willen we met ingang van de Eerste Bestuursrapportage 2020 ook gebruiken bij de tussentijdse rapportages. Op die manier houden we ook de tussentijdse verantwoordingen compact en overzichtelijk.

Na de doelenbomen beschrijven we de voor het betrokken programma relevante beleidsindicatoren. Dat zijn op dit moment alleen nog de verplichte indicatoren uit het BBV.

Deze worden gepubliceerd op de website waarstaatjegemeente.nl hier staan de gegevens van elke Nederlandse gemeente in een overzichtelijk dashboard. De data wordt verkregen uit verschillende bronnen en onderzoeken zoals burger- en ondernemerspeilingen, het CBS en andere centrale databronnen. Wij hebben steeds de meest actuele cijfers opgenomen in onze overzichten.

De komende jaren ontwikkelen we aanvullende lokale indicatoren en in de Begroting 2021 zult u daar al de eerste resultaten van zien. De aanvullende indicatoren worden beperkt tot die indicatoren die de raad als sturingsinstrument kan gebruiken. Daarnaast zien wij ook kansen voor een verbeterslag waar het gaat om het SMART formuleren van de doelstellingen. In die zin is sprake van een groeimodel.

Ieder programma eindigt met een weergave van de belangrijkste financiële gegevens, zoals een analyse van de verschillen ten opzichte van de Begroting 2019. Hierbij geldt dat incidentele baten lasten waarover reeds besluitvorming heeft plaatsgevonden (bijvoorbeeld Jaarrekening 2018, Eerste en Tweede Bestuursrapportage 2020 of Kadernota 2020) niet nader toegelicht worden. Deze mutaties zijn terug te vinden in het overzicht ‘Incidentele baten en lasten’ in het onderdeel Financiële begroting van de Begroting 2020.