Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Lokale heffingen

Inleiding

De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van gemeenten en zijn een integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid. De lokale heffingen kunnen als volgt onderverdeeld worden:

  1. Onroerendezaakbelastingen (OZB)
  2. Rioolheffing
  3. Reinigingsheffing
  4. Leges
  5. Lijkbezorgingsrechten
  6. Haven- en kadegelden
  7. Toeristenbelasting en watertoeristenbelasting
  8. Heffing bedrijveninvesteringszone (BIZ)
  9. Marktgelden

In deze paragraaf zijn de bestaande beleidsuitgangspunten en -voornemens betreffende belastingen opgenomen en toegelicht. Hierbij worden voor de woonlasten de tarieven vermeld. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de wijze waarop de mate van kostendekking van de verschillende producten bepaald wordt.

Onroerendezaakbelastingen

In maart 2019 is een geharmoniseerde OZB-verordening voor 2019 vastgesteld. In het raadsvoorstel werd aangegeven dat op basis van de analyse van de cijfers van 2018 van de opbrengst OZB een voordelig verschil was aan te geven van € 100.000, maar dat niet duidelijk was of er sprake was van een structureel verschil. Ondertussen is duidelijk dat de structurele meeropbrengst OZB in het jaar 2019 € 208.000 is. De basis voor het bepalen van het tarief is de begrote opbrengst 2019 verhoogd met het vastgestelde inflatiepercentage van 1,4% pBBP (Prijs Bruto Binnenlands Product. In de berekening van de opbrengst wordt ook rekening gehouden met de areaalgroei (groei aantal objecten).

Rioolheffing

Het product riolering is een gesloten systeem. Het product is 100% kostendekkend. In 2020 komt er een nieuw beheerprogramma voor de riolering. Voor wat betreft de rioolheffing wordt de harmonisatie van de verordeningen in 2020 opgepakt.

Reinigingsheffingen

Het product afval is een gesloten systeem. Het is momenteel niet kostendekkend. De tekorten worden gedekt uit een gevormde voorziening. Voor het product afval zal, zonder maatregelen, de betreffende voorziening op termijn negatief worden, hetgeen niet is toegestaan. Mede daarom is aan uw raad een memo toegezonden met denkrichtingen en adviezen om het product meer kostendekkend te maken. De uitkomsten van de discussie zullen worden verwerkt in het voorstel bij de belastingverordeningen, die in december 2019 aan uw raad worden aangeboden.

Leges

De leges worden met de inflatiecorrectie (pBBP) verhoogd.

Lijkbezorgingsrechten

De drie verschillende verordeningen lijkbezorgingsrechten van de voormalige gemeenten zouden in 2019 worden geharmoniseerd gelijktijdig met de beheersverordeningen voor de begraafplaatsen. Het harmoniseren van de beheersverordeningen kost meer tijd dan eerder werd verondersteld. Reden om u voor te stellen om de harmonisatie uit te stellen tot 2020 en de drie van elkaar verschillende verordeningen lijkbezorgingsrechten 2019 van de voormalige gemeenten ongewijzigd te laten. Er kan daardoor ook geen inflatiecorrectie worden toegepast. Voorgesteld wordt om dit in de verordening voor 2021 te compenseren. Het voorstel hiertoe wordt in 2020 aan u voorgelegd.

Haven- en kadegelden

Binnen onze gemeente wordt haven- en kadegeld geheven in de Beatrixhaven, Biesboschhaven en de RWS-haven (voormalig haventje Rijkswaterstaat). Bij de haven- en kadegelden kunnen alleen kosten worden verhaald die verband houden met het gebruik en genot van de havens en de kades. De tarieven van de haven- en kadegelden zijn niet kostendekkend. Voorgesteld wordt om de tarieven met de inflatiecorrectie (pBBP) te verhogen.

Toeristenbelasting en watertoeristenbelasting

Toeristenbelasting en watertoeristenbelasting zijn algemene dekkingsmiddelen en worden geheven voor het houden van verblijf door personen die niet ingeschreven zijn op een adres in de gemeente. Deze belastingen worden in rekening gebracht bij degene die, tegen betaling, gelegenheid tot verblijf biedt. 
Momenteel wordt onderzoek gedaan naar een nieuw forfait (vast bedrag per standplaats of vaste ligplaats). De exacte meeropbrengst van de toeristenbelasting en watertoeristenbelasting is op dit moment nog niet bekend. Daarom wordt veiligheidshalve uitgegaan van een gelijkblijvende opbrengst voor 2020, verhoogd met de inflatiecorrectie (pBBP). Het tarief wordt € 1,20.

Heffing bedrijveninvesteringszone (BIZ)

De BIZ-heffing is een verplichte bijdrage voor eigenaren en/of gebruikers van niet-woningen in een bepaald gebied. De heffing is bedoeld ter bekostiging van investeringen in dat gebied in bijvoorbeeld de leefbaarheid, de veiligheid, de ruimtelijke kwaliteit etc. Binnen onze gemeente zijn er twee BI-zones actief. Het betreft de BIZ Bruine Kilhaven en de BIZ Centrum Werkendam . De BIZ-bijdrage is een bestemmingsbelasting. Het bedrag van de bijdrage gaat in de vorm van subsidie naar de BIZ-stichting die de investeringen uitvoert. Een BIZ geldt voor vijf jaar en kan dan eventueel, na een draagvlakmeting onder de eigenaren en/of gebruikers van de niet-woningen in het gebied, worden verlengd. Het tarief blijft gedurende vijf jaar gelijk.

Marktgelden

De drie verschillende verordeningen marktgelden worden met ingangsdatum 1 januari 2020 geharmoniseerd. In december 2019 wordt een geharmoniseerde verordening voorgelegd.