Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Onderhoud kapitaalgoederen

Het onderhoud van de kapitaalgoederen is gebaseerd op de beheerplannen van de drie voormalige gemeenten. In 2020 zullen de beheersplannen geharmoniseerd worden. Zoals het Bestuursakkoord aangeeft zijn de bestaande budgetten hierbij het uitgangspunt.

Het onderhoud van de kapitaalgoederen legt beslag op een aanzienlijk deel van de financiële middelen van de gemeente Altena. De kapitaalgoederen zijn verdeeld naar de categorieën:

  • Wegen
  • Riolering
  • Watergangen
  • Groen
  • Gebouwen

In deze paragraaf wordt achtereenvolgens per kapitaalgoed ingegaan op de (beheer)plannen en de financiële consequenties.

Overzicht actuele kaders voor begrotingsjaar 2020

Leeswijzer onderhoudsniveaus 

A             hoog

B             basis

C             laag; voor de provincie is dit de ondergrens van onderhoud

OnderwerpBeheerplannen (titel)Jaartal vaststelling/ actualisatieKwaliteitsniveauFinancieel vertaald
WegenAalburg2011CJa
 Werkendam2015BJa
 Woudrichem2015BJa
 Altena (nog op te stellen)2020n.t.b.Binnen bestaande middelen
RioleringBeleidsvisie2017n.v.t.Binnen bestaande middelen
 Beheerplan2020Wettelijke zorgplichtenn.t.b.
 Uitvoeringsprogramma en actualisatie beleidsvisie2022Wettelijke zorgplichtenn.t.b.
WatergangenBeleidsvisie en beheerplan2020Voldoen aan eisen waterschapn.t.b.
GroenAalburg, groenbeleidsplan2006BJa
 Werkendam, groenstructuurplan2009BJa
 Woudrichem, groenstructuurplan2015CJa
 Altena (nog op te stellen)2020n.t.b.Binnen bestaande middelen
GebouwenAalburg, meerjarenonderhoudsprogramma2012CJa
 Werkendam, beheerprogramma gemeentelijke gebouwen2017InstandhoudingJa
 Woudrichem, beheerplan2011Instandhouding / BJa
 Altena (nog op te stellen)2020n.t.b.Binnen bestaande middelen