Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Veelzijdig Altena

Kern bestuursakkoord en collegeprogramma

Economie

We zetten Altena economisch op de kaart, samen met onze ondernemers, inwoners en anderen. We geven brede bekendheid aan onze economische potenties en zorgen voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven die onze economie kunnen versterken.

De maritieme sector heeft potentie om zich verder te ontwikkelen, maar ondervindt een gebrek aan kaderuimte. Dat vraagt op korte termijn om een oplossing in de vorm van een insteekhaven. Voor de langere termijn is meer nodig. Daarbij koersen we op een derde haven, gekoppeld aan het Deltaprogramma Integraal Riviermanagement.

Altena heeft een sterke agrarische sector waarin kansrijke ontwikkelingen als ‘de kracht van Altena’ verder kunnen worden benut. Meer aandacht voor nevenactiviteiten en voor herontwikkeling van vrijkomende agrarische bebouwing zijn speerpunten. Dat geldt ook voor de bevordering van de circulaire landbouw die in Programma 4 Duurzaamheid aan de orde komt.

Ook arbeidsmigranten horen erbij in Altena. We werken het reeds beschikbare plan van aanpak uit in een beleidsnota met concrete acties.

Onderwijs

We integreren de drie Integrale Huisvestingsplannen Onderwijs tot één nieuw plan. Onderwijs organiseren we ‘zoveel mogelijk dichtbij’. Dus bij voorkeur in de kernen, waar de school bijdraagt aan de sociale samenhang en waar de lijnen tussen de scholen, de ouders/opvoeders en de wijkteams kort zijn.

We professionaliseren het overleg met de scholen en gaan intensiever samenwerken. Zo maken we samen een lokale visie op (passend) onderwijs, mede in relatie tot gemeentelijke jeugdhulp.

We zetten stevig in op het bestrijden van onderwijsachterstanden, op vroegtijdige signalering en op de ontwikkeling van onderwijs-zorgarrangementen.

We stimuleren gastlessen, werksafari’s, opleidingen en leerplekken, onder meer met het oog op de maritieme sector, technische bedrijven, Agrofood en zorginstellingen die kampen met moeilijk vervulbare vacatures.

Sport en bewegen

We stellen een Altenabrede Sportnota op, met aandacht voor zaken als sportstimulering, de kwaliteit van accommodaties, het beheer, de financiering, subsidiëring en ook de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen clubs en gemeente. Daarnaast sluiten we met lokale sportclubs en maatschappelijke partijen een sportakkoord.

De buurtsportcoaches worden ingezet op activiteiten voor jongeren en kwetsbare groepen, zoals ouderen, mensen met een beperking of een chronische aandoening en inactieven. We stellen beleid op ter bevordering van de zwemvaardigheid.

Initiatieven voor samenwerking of fusie tussen verenigingen worden ondersteund.

Enkele speerpunten van het sportbeleid zijn in 2019 al in gang gezet, zoals de besluitvorming over de atletiekaccommodatie voor Altena Road Runners.

Cultuur en cultuurhistorie

We geven ruim baan aan het maatschappelijk initiatief.

Het accent in het cultuurbeleid ligt op ontwikkeling, ontplooiing en beleving. Daarnaast ligt er een sterke focus op het versterken van de verbinding met het beleidsveld toerisme en recreatie.

De Cultuurvisie is vastgesteld in mei 2019 en inmiddels ligt er ook een actieprogramma. Cultuur- en muziekeducatie heeft  daarin een prominente plaats gekregen.

Samen met Erfgoed Altena werken we aan een visie op ons erfgoed. Ook ontwikkelen we een nieuwe aanpak voor promotie en educatie, waarover ook de VVV en Brabants Landschap meepraten. De aantrekkingskracht van onze gemeente kan worden versterkt door de verschillende parels zoveel mogelijk tot één ketting te rijgen.

We dragen samen met diverse partners bij aan het beleefbaar maken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Biesbosch. Met onze partners in de Vestingdriehoek maken we een vestingagenda.

We bieden kunstenaars de gelegenheid om hun kunst tentoon te stellen in openbare gebouwen en de openbare ruimte.

De gemeenteraad heeft het Commissariaat voor de Media geadviseerd RTV Altena als lokale omroep aan te wijzen. Het Commissariaat zal in het najaar van 2019 een besluit nemen. We ondersteunen de omroep conform het in 2019 vastgestelde subsidiekader.

Recreatie en toerisme

We kiezen voor beheerste groei van de toeristisch-recreatieve sector en mikken daarbij op kleinschalig en duurzaam kwaliteitstoerisme. De beleving van ons erfgoed is daar een belangrijk element van, zodat er een duidelijke verbinding ligt met het beleidsveld cultuur en cultuurhistorie.

We zien ook ruimte voor actieve vormen van recreatie, zoals vaarroutes en routes voor ruiters en mountainbikers.

Samen met de stakeholders geven we uitvoering aan de herijkte Visie toerisme en recreatie uit 2016 en de daarop gebaseerde uitvoeringsagenda. Met de VVV werken we aan een vernieuwde aanpak voor gebiedsmarketing en promotie.

Met verschillende organisaties en instellingen wordt gesproken over een invulling van de themajaren: Herdenkingsjaar Elizabethvloed en Hugo de Groot jaar in 2021. Diverse activiteiten, exposities, symposia, evenementen en blijvende producten als een Biesboschstreekpad worden onderzocht en mogelijk uitgewerkt. We hopen bij de behandeling van de Kadernota 2021 precieze inzage te hebben in de activiteiten en de benodigde middelen. 

Subsidiebeleid en harmonisatie

We ontwikkelen een uniform en rechtvaardig subsidiebeleid en harmoniseren alle bestaande subsidieregels. Het nieuwe subsidiekader gaat ook in op de mogelijkheden van wederkerigheid in het subsidiebeleid volgens het principe ‘voor wat, hoort wat’. Daarnaast krijgen kansen tot innovatie en het principe van ‘ krachtige inwoners’ een plaats binnen het nieuwe kader.