Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Voorwoord

Aan de raad van de gemeente Altena,

Hierbij bieden wij u de Begroting 2020 aan, inclusief de Meerjarenraming 2021-2023. De begroting is voor u een belangrijk sturingsinstrument, waarmee u aangeeft welke doelen u wilt bereiken en invulling geeft aan uw budgetrecht.

De Begroting 2020 is in feite de eerste ‘echte’ begroting van Altena. De Begroting 2019 bevatte geen nieuw beleid, maar was een financieel-technische begroting, waarin de financiële gegevens van de voormalige gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem waren samengevoegd.

De beleidsvoorstellen in de voorliggende begroting zijn voor het overgrote deel niet nieuw. Met de interactief ontwikkelde Toekomstvisie Altena zijn de heipalen geslagen. Daarna heeft u met het Bestuursakkoord ‘Samen bouwen aan een kernachtig Altena’ een stevig fundament neergelegd, waarop wij met het Collegeprogramma 2019-2022 hebben voortgebouwd. De Kadernota 2020 is een andere belangrijke bouwsteen, waarmee u richting hebt gegeven aan de begroting die nu voor u ligt. Die begroting is in essentie dus de doorvertaling van de Kadernota 2020. In het ingevoegde raadsvoorstel bij de Begroting 2020 worden de afwijkingen ten opzichte van de Kadernota 2020 stapsgewijs toegelicht. 

In de Begroting 2020 is er voor gekozen de inhoud van de programma’s op een eigentijdse en meer toegankelijke manier te presenteren. Hiervoor zijn doelenbomen gebruikt, waaruit tevens de relatie tussen beoogd maatschappelijk effect, resultaten en inspanningen duidelijk wordt. In de kolom ‘Kosten en planning’ is aangegeven wanneer de raad een voorstel op een bepaald onderwerp tegemoet kan zien en welke kosten hiervoor in de Kadernota 2020 zijn vermeld.

Ten tijde van de Kadernota 2020 leken er financieel weinig wolken aan de lucht. Helaas is het beeld door forse tegenvallers in het sociaal domein nu anders.

Met inachtneming van een aantal bezuinigingsmaatregelen zijn wij er toch in geslaagd een  Begroting 2020 en de Meerjarenraming 2021-2023 te presenteren die voor alle jaren een positief saldo laat zien. In deze saldi zijn de structurele tekorten op het sociaal domein verwerkt. Rekening houdend met de toezichtsvoorwaarden van de provincie voldoet de Begroting 2020 tevens aan de eisen voor repressief (regulier) toezicht. 

Op de keper beschouwd lijkt er, in het licht van de positieve meerjarenbegroting, op het eerste gezicht niets aan de hand. Echter, de tekorten in het sociaal domein worden voor het grootste deel gedekt door lagere lasten, hogere baten, onttrekkingen aan reserves en maatregelen elders binnen de exploitatie.

Gemeente Altena heeft grote ambities en staat voor een aantal financieel omvangrijke opgaven. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld de insteekhaven in Werkendam en de atletiekaccommodatie in Sleeuwijk, maar ook om de financiële consequenties van de harmonisatie van het subsidiebeleid en de harmonisatie van de kapitaalgoederen (wegen, groen, begraafplaatsen), waarvoor nog een geharmoniseerd onderhoudsniveau moet worden bepaald.

Om deze ambities waar te maken en de opgaven het hoofd te kunnen bieden zullen wij u in 2020 een aantal voorstellen voorleggen voor verdere ombuigingen in het sociaal domein, mede gebaseerd op de resultaten van een drietal onderzoeken die wij laten uitvoeren.

Uiteraard wordt daarbij rekening gehouden met de kwetsbaarheid van de inwoners binnen onze gemeente die afhankelijk zijn van de hulp die in het sociaal domein wordt geboden.

Ondanks de financiële tegenwind, gaan we toch voortvarend verder met de ambities en wensen uit het Bestuursakkoord en het Collegeprogramma. Wie kan sturen, zeilt bij iedere wind. We willen voortgang boeken op de weg naar een gezonde, veilige, duurzame en inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet. We gaan echt invulling geven aan de gewenste bestuurlijke vernieuwing en aan onze lijfspreuk ‘van buiten naar binnen’. We doen het als raad en college niet alleen, maar samen met de samenleving. Wij hebben veel vertrouwen in de daarin aanwezige krachten en zien de toekomst daarom positief tegemoet.

We gaan in dit voorwoord niet in op de beleidsvoornemens, maar verwijzen u daarvoor naar de programma’s. Hier volstaan we met de constatering dat het een mooi en gevarieerd pakket is, waarmee we ijverig en enthousiast aan de slag gaan. We staan aan de vooravond van een boeiend en dynamisch begrotingsjaar.

We sluiten af met de wens dat onze inspanningen daadwerkelijk een meerwaarde opleveren voor Altena. Wij kijken bij de behandeling van deze begroting en bij de uitvoering daarvan uit naar een vruchtbaar samenspel met de raad.

Almkerk, oktober 2019

Het college van burgemeester en wethouders