Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Bedrijfsvoering

Besturingsfilosofie

De Besturingsfilosofie beschrijft de uitgangspunten voor de wijze waarop de gemeente Altena wordt bestuurd en geeft richting aan de rolverdeling tussen de samenleving, de gemeenteraad, het college van burgemeesters en wethouders en de ambtelijke organisatie alsmede hoe zij zich tot elkaar verhouden. Voor de besturing van de gemeente Altena zijn vier kernwaarden geformuleerd:

 1. We doen het samen, waarbij wij als gemeente een slagvaardige samenwerkingspartner zijn.
 2. We stellen onze samenleving centraal en schatten haar op waarde.
 3. We werken ‘van buiten naar binnen’.
 4. We zijn een wendbare organisatie.

Dienstverleningsconcept

Het Dienstverleningsconcept beschrijft de uitgangspunten en keuzes voor de wijze waarop de gemeente Altena de dienstverlening aan haar inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties vormgeeft.  Het dienstverleningsconcept is ondersteunend aan de maatschappelijke opgaven van de nieuwe gemeente en hangt nauw samen met de Besturingsfilosofie. Ten aanzien van de dienstverlening gelden de volgende vier uitgangspunten:

 1. Onze dienstverlening is bereikbaar, toegankelijk en laagdrempelig.
 2. Onze dienstverlening is zoveel mogelijk digitaal.
 3. Onze dienstverlening is duidelijk en betrouwbaar.
 4. Onze dienstverlening is veilig.

Organisatiefilosofie

De organisatiefilosofie bouwt voort op de Besturingsfilosofie en het Dienstverleningsconcept voor de gemeente Altena en is opgebouwd uit zes bouwstenen die nauw met elkaar samenhangen.

 1. Strategie: de manier waarop (en het geheel van middelen waarmee) vooraf gestelde doelen bereikt (kunnen) worden.
 2. Structuur: de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en de coördinatie daarvan.
 3. Cultuur: de gemeenschappelijke waarden en normen en de daaruit voortvloeiende manieren van doen.
 4. Systemen: de regels, procedures en faciliteiten waarmee het dagelijks functioneren gestuurd en ondersteund wordt.
 5. Managementstijl: de kenmerkende gedragspatronen van het management op elk niveau.
 6. Personeel: de karakteristieken en vaardigheden van de medewerkers.

Deze zes bouwstenen zijn even(ge)wichtig (even belangrijk), samenhangend (wederzijds afhankelijk) en heterogeen (zowel formeel als informeel).

Om de samenwerking met de omgeving mogelijk te maken en om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen is de organisatiestructuur van de gemeente Altena flexibel en wendbaar ingericht. De uitvoering van de gemeentelijke taken en het werken in netwerken en projecten gebeurt binnen en / of vanuit teams. Er is een driehoofdige directie die verantwoordelijk is voor de organisatie als geheel en die wordt ondersteund door een transitieteam. Onderstaande figuur visualiseert de hoofdstructuur van de gemeentelijke organisatie (blauw) en geeft tegelijk de relatie met het samenwerken in netwerken en projecten met samenleving en marktpartijen weer.

De besturingsfilosofie, het dienstverleningsconcept en de organisatiefilosofie zijn niet statisch. Op basis van huidige inzichten vloeien hieruit verdere stappen voort. Deze stappen zullen worden gezet op het gebied van: 

 • dienstverlening;
 • bedrijfsvoering;
 • organisatieontwikkeling;
 • kerngericht werken;  

en zullen onderdeel zijn van het later aan te bieden Collegeprogramma 2019.