Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Grondbeleid

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording bevat de paragraaf grondbeleid ten minste:

  • een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma's die zijn opgenomen in de begroting;
  • een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert;
  • een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie;
  • een onderbouwing van de geraamde winstneming;
  • de beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico's van de grondzaken.

In de paragraaf Grondbeleid worden de grondexploitaties van de drie voormalige gemeenten beschreven. In de Jaarrekening 2018 worden de grondexploitaties gebaseerd op het geharmoniseerde grondbeleid en de vastgestelde parameters, zodat voor alle grondexploitaties van de gemeente Altena dezelfde uitgangspunten gelden. Nadere uitwerking hiervan vindt plaats in de paragraaf Grondbeleid in de Begroting 2020.