Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Voorwoord

Aan de raad

Voor u ligt de Begroting 2019 van de gemeente Altena. Deze begroting is een (financieel) technische begroting, waarin de financiële gegevens en feiten van de voormalige gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem zijn samengenomen.

In de Begroting 2019 is geen nieuw beleid opgenomen. Begin 2019 is het Bestuursakkoord 2019-2022 aan uw raad aangeboden, de vertaling daarvan vindt op dit moment plaats. Het Collegeprogramma zal verwerkt worden in de Kadernota 2020 en de Begroting 2020. Eventuele financiële effecten uit het Collegeprogramma voor het begrotingsjaar 2019 zullen als apart hoofdstuk meegenomen worden bij de Kadernota 2020 of verwerkt worden in de Eerste Bestuursrapportage 2019, die overigens zeer beperkt van omvang zal zijn.

De begroting van de gemeente Altena bestaat uit zes programma’s. Voor de indeling en naamgeving daarvan is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de Toekomstvisie van Altena (richtinggevende principes als zelfredzaam, duurzaam en veelzijdig) en de opgaven waar Altena voor staat (bereikbaar).

Het financiële beeld van de Begroting 2019 toont voor de jaren 2019 en 2020 een sluitend begrotingssaldo. Vanaf 2021 is sprake van een positief begrotingssaldo. In dit beeld is het structurele tekort bij de Jeugd, waarmee de gemeente in het derde kwartaal van 2018 werd geconfronteerd ingebed en structureel opgevangen in het exploitatiesaldo. Met inachtneming van incidentele baten en lasten is de Begroting 2019 in alle jaren structureel (meer dan) sluitend.

Almkerk, 5 maart 2019

Het College van Burgemeester en Wethouders

Leeswijzer

  • bedragen x € 1.000
  • + = nadeel / - = voordeel
  • N = nadeel / V= voordeel
  • I = incidenteel / S = structureel