Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Weerstandvermogen en risicobeheersing

De complexiteit van projecten waar gemeenten aan deelnemen, de veranderende rol van gemeenten in de maatschappij en ingrijpende veranderingen in wet- en regelgeving dwingen tot een groter risicobewustzijn. Het is dan van belang om zicht te hebben en te behouden op de risico’s die zich manifesteren bij de uitvoering van gemeentelijke taken en om daarbij passende beheersmaatregelen te treffen.

In het kader van de herindeling is het beleid van de voormalige gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem op het gebied van risicomanagement geharmoniseerd. Dit heeft geleid tot de nieuwe nota Risicomanagement 2019.  De risico’s zijn vooralsnog gebaseerd op de inventarisatie zoals deze in de voormalige gemeenten is verricht. Op basis van de Jaarrekening 2018 zal voor de Begroting 2020 een nieuwe risico-inventarisatie voor de gemeente Altena gemaakt worden. Het frauderisicomanagementbeleid van de gemeente Altena wordt in 2019 opgesteld.