Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Aanwijzen extra parkeervoorziening opladen elektrische voertuigen aan het Abeelhof t.h.v. 52 te Sleeuwijk

Publicatiedatum:
vrijdag 10 juni 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededelingAanwijzen extra parkeervoorziening opladen elektrische voertuigen aan het Abeelhof t.h.v. 52 te Sleeuwijk

Nummer: VB2022-22

Zaaknummer: 2022-019267

Type besluit: Permanent

Burgemeester en wethouders van Altena ,

Inleiding

In het klimaatplan van de gemeente Altena is één van de doelstellingen realisatie van voldoende gereserveerde parkeerplaatsen t.b.v. laadpunten voor elektrische voertuigen.

Gelet op

Artikel 18 eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna WVW 1994) is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Met ingang van 1 januari 2020 is deze bevoegdheid door het college van burgemeester en wethouders gemandateerd aan de teammanager Ruimtelijk Beheer, vastgelegd in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Altena 2020.

Artikel 15, eerste lid, moet een verkeersbesluit worden genomen voor plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna BABW), genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Artikel 15, tweede lid, van de WVW1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg en voor het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, als de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Grondslag

Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub c en d, van de WVW1994 en artikel 21 van het BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel:

- het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

- het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Overwegende

Overwegende dat:

- elektrische voertuigen geen directe uitstoot hebben en hierdoor bijdragen aan het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit;

- er overeenkomst is afgesloten met een uitvoeringsorganisatie voor plaatsing en instandhouding van elektrische laadpalen;

- het voor het gebruik van elektrische voertuigen noodzakelijk is dat ze tijdig opgeladen kunnen worden;

- het de eigenaar of houder van een elektrisch voertuig is toegestaan om deze te parkeren op een door het college gereserveerde parkeerplaats voor de tijd die nodig is voor het opladen;

- voor het optimaal gebruik van de laadvoorziening het noodzakelijk is dat de parkeerplaatsen ter plaatse van het laadpunt vrij blijft van voertuigen die niet aan het opladen zijn;

- de parkeerdruk aan de Abeelhof t.h.v. 52 te Sleeuwijk het toe laat om deze extra parkeerplaats in te richten als laadplaats;

- de laadplaatsen niet op kenteken worden toegewezen.

Mede gelet op

Gelet op artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de politie inzake de handhaafbaarheid.

Gelet op artikel 26 van het BABW wordt dit verkeersbesluit bekendgemaakt door op de in artikel 5 onderscheidenlijk 6 van de Bekendmakingswet bepaalde wijze, namelijk door plaatsing van het besluit in het Gemeenteblad.

Besluiten

Op grond van voorgaande overwegingen besluit ik:

- dat de huidige parkeerplaats aan de Abeelhof t.h.v. 52 te Sleeuwijk voor het opladen van elektrische voertuigen, geregistreerd in verkeerbesluit VB2019-17 en gepubliceerd in de Staatscourant op d.d. 03-09-2019 met publicatienummer - 49308-, wordt uitgebreid tot twee (2) parkeerplaatsen;

- een tweede (2e) parkeerplaats te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen door middel van plaatsing van het bord E1000 van bijlage 1 van het RVV1990 met een onderbord volgens model OB504 V.N.V.F. (neer wijzende pijlen);

- dat de exacte locatie van de laadpaal en betreffende parkeerplaats ligt t.h.v. de Abeelhof 52 te Sleeuwijk;

- te bepalen, dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermee niet in overeenstemming zijn.

Aldus besloten te Almkerk, 31-05-2022

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

Ing. H.A.J.M. Soeterboek

Teammanager Ruimtelijk Beheer

 

Rechtsbescherming

Indien u het met deze beslissing niet eens bent kunt u hiertegen, op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een schriftelijk gemotiveerd bezwaar indienen bij het collega van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken en gaat in na de dag van bekendmaking van dit besluit.Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

a). naam en adres van de indiener;

b). de dagtekening;

c). een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

d). de gronden van het bezwaar;

e). een handtekening van de indiener;

f). indien u bezwaar maakt namens een instelling: een kopie van de statuten en ondertekening van het bezwaarschrift door alle functionarissen die volgens de statuten bevoegd zijn om de instelling in rechte te vertegenwoordigen (vaak zijn ingevolge de statuten de handtekeningen van meerdere bestuursleden noodzakelijk).

Als u over een DigiD beschikt kun u ook digitaal een bezwaarschrift indienen. Op het moment dat u een bezwaarschrift heeft ingediend kunt u ook de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Breda verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor moet sprake zijn van onverwijlde spoed. Voor het verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. U kunt u verzoek indienen bij de Rechtbank.

Adres Voorzieningenrechter

Voorzieningenrechter Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Postbus 90006

4800 PA BREDA

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de gemeente Altena: www.gemeentealtena.nl of van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant: www.rechtspraak.nl.