Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats aan de Nieuwe Es 137 te Sleeuwijk

Publicatiedatum:
donderdag 3 november 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededelingAanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats aan de Nieuwe Es 137 te Sleeuwijk

Nummer: VB2022-41

Zaaknummer: 2022-033877

Type besluit: Permanent

Burgemeester en wethouders van Altena,

Gelet op

Artikel 18 eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna WVW 1994) is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Met ingang van 1 januari 2020 is deze bevoegdheid door het college van burgemeester en wethouders gemandateerd aan de teammanager Ruimtelijk Beheer, vastgelegd in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Altena 2020.

Artikel 15, eerste lid, moet een verkeersbesluit worden genomen voor plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna BABW), genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Grondslag

Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub b en d, van de WVW1994 en artikel 21 van het BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel:

b. het beschermen van weggebruikers en passagiers, als ook de aanvrager;

d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Overwegende

Overwegende dat:

- de straat rond de Nieuwe Es 137 te Sleeuwijk in eigendom en beheer is van de gemeente Altena en zij daarmee bevoegd is om verkeersbesluiten te nemen;

- de gemeente een verzoek heeft ontvangen voor het aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op de eerder genoemde locatie van dit besluit;

- de aanvrager niet beschikt over een parkeermogelijkheid op eigen terrein.

Mede gelet op

Gelet op artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de politie inzake de handhaafbaarheid.

Gelet op artikel 26 van het BABW wordt dit verkeersbesluit bekendgemaakt door op de in artikel 5 onderscheidenlijk 6 van de Bekendmakingswet bepaalde wijze, namelijk door plaatsing van het besluit in het Gemeenteblad.

Besluiten

Op grond van voorgaande overwegingen besluit ik:

- door middel van het plaatsen van het verkeersbord E6, conform model van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), inclusief onderbord conform model OB309 (met kenteken van het voertuig van aanvrager), een individuele gehandicaptenparkeerplaats (IGP) op kenteken aan te wijzen aan de Nieuwe Es 137 te Sleeuwijk, conform de bij dit besluit behorende situatieschets met bijlagenummer VB2022- 41-01.

- de toewijzing van deze gehandicaptenparkeerplaats wordt ingetrokken:

* bij verhuizing van de betrokken persoon;

* bij overlijden van de betrokken persoon;

* bij het niet of nier meer voldoen aan de gemeentelijke criteria voor het toekennen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats van de betrokken persoon;

* indien de betrokken persoon wordt opgenomen in een verpleeginrichting zonder uitzicht op terugkeer in de woning op korte termijn;

* wanneer de woonomgeving wijzigt waardoor het toekennen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats volgens gestelde richtlijnen komt te vervallen;

* bij misbruik van de gestelde parkeerplaats.

- dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermee niet in overeenstemming zijn.

Aldus besloten te Almkerk, 04-10-2022

 

Namens burgemeester en wethouders van de Altena,

ing. H.A.J.M. Soeterboek

Teammanager Ruimtelijk Beheer

Rechtsbescherming

Indien u het met deze beslissing niet eens bent kunt u hiertegen, op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een schriftelijk gemotiveerd bezwaar indienen bij het collega van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken en gaat in na de dag van bekendmaking van dit besluit.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

a). naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c). een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

d). de gronden van het bezwaar;

e). een handtekening van de indiener;

f). indien u bezwaar maakt namens een instelling: een kopie van de statuten en ondertekening van het bezwaarschrift door alle functionarissen die volgens de statuten bevoegd zijn om de instelling in rechte te vertegenwoordigen (vaak zijn ingevolge de statuten de handtekeningen van meerdere bestuursleden noodzakelijk).

Als u over een DigiD beschikt kun u ook digitaal een bezwaarschrift indienen via https://loket.gemeentealtena.nl. Op het moment dat u een bezwaarschrift heeft ingediend kunt u ook de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Breda verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor moet sprake zijn van onverwijlde spoed. Voor het verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. U kunt u verzoek indienen bij de Rechtbank.

Adres Voorzieningenrechter

Voorzieningenrechter Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Postbus 90006

4800 PA BREDA

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de gemeente Altena: www.gemeentealtena.nl of van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant: www.rechtspraak.nl.