Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Aanwijzen parkeervoorziening opladen van elektrische voertuigen aan de Kastanjelaan t.h.v. perceelnummer 69 te Woudrichem

Publicatiedatum:
vrijdag 19 november 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededelingAanwijzen parkeervoorziening opladen van elektrische voertuigen aan de Kastanjelaan t.h.v. perceelnummer 69 te Woudrichem

Nummer: VB2021-32

Zaaknummer: 2021-035076

Burgemeester en wethouders van de gemeente Altena

Gelet op:de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en het Mandaatbesluit Altena, 01 januari 2020;

Inleiding:

In het klimaatplan van de gemeente Altena is één van de doelstellingen realisatie van gereserveerde parkeerplaatsen t.b.v. laadpunten voor elektrische voertuigen.

Vereiste van het besluit:

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Artikel 12 van het BABW bepaalt dat de plaatsing van het bord E1000, zoals deze staan opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, moet gebeuren krachtens een verkeersbesluit.

Artikel 24 lid 1 BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met (een gemachtigde van) de korpschef van de politie.

Overwegende:

- dat elektrische voertuigen geen directe uitstoot hebben en hierdoor bijdragen aan het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit;

- dat er een overeenkomst is afgesloten met een uitvoeringsorganisatie (Allego) voor plaatsing en instandhouding van elektrische laadpalen;

- dat door de uitvoeringsorganisatie (Allego) een aanvraag is ontvangen voor plaatsing van een E-oplaadpunt;

- dat de aanvrager geen ruimte heeft om een voertuig te parkeren op eigen terrein;

- dat het voor het gebruik van elektrische voertuigen noodzakelijk is dat ze tijdig opgeladen kunnen worden;

- dat het de eigenaar of houder van een elektrische auto is toegestaan deze auto te parkeren op een door het college gereserveerde parkeerplaats voor de tijd die nodig is voor het opladen van een elektrische auto;

- dat voor het gebruik van de laadvoorziening deze op maximaal 300 meter van de woning van de gebruiker mag liggen;

- dat om optimaal gebruik van de laadvoorziening te kunnen maken het noodzakelijk is dat de parkeerplaats (1) ter plaatse van het laadpunt vrij blijft van voertuigen die niet aan het opladen zijn;

- dat de parkeerdruk aan de Kastanjelaan 69 te Woudrichem het toe laat om deze parkeerplaats(en) in te richten als laadplaats;

- dat de laadplaatsen niet op kenteken wordt toegewezen;

- dat overleg plaatsgevonden heeft met (de gemachtigde van) de korpschef van de politie; eenheid Zeeland-West-Brabant, district de Baronie, die positief geadviseerd heeft.

Belangenafweging artikel 2 WVW:

Van de in artikel 2 eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen, liggen de volgende twee belangen ten grondslag in dit besluit:

1. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

2. het beschermen van weggebruikers en passagiers.

Besluiten:

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit ik:

1. Nabij de Kastanjelaan 69 te Woudrichem één parkeerplaats, met uitbreidingsmogelijkheid tot twee parkeerplaatsen, te reserveren voor het opladen van elektrische auto’s door het plaatsen van het bord E1000 van bijlage 1 van het RVV 1990 met een onderbord volgens model OB504 V.N.V.F. (neer wijzende pijlen);

2. Dat de exacte locatie van de laadpaal en betreffende parkeerplaats, met een mogelijkheid tot uitbreiding naar een tweede parkeerplaats, ligt t.h.v. de parkeerplaatsen aan de Kastanjelaan 69;

3. Te bepalen, dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermee niet in overeenstemming zijn;

4. Te bepalen dat de bekendmaking van dit verkeersbesluit gebeurt door plaatsing van het besluit in het Gemeenteblad.

 

Almkerk, 11-11-2021

 

 

Namens burgemeester en wethouders van Altena,

Ing. H.A.J.M. Soeterboek

Teammanager Ruimtelijk Beheer

Bijlage(n)

- Getekende versie verkeersbesluit

- Art. 24 BABW advies politie

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan heeft u de mogelijkheid bezwaar te maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te sturen aan:

Gemeente Altena

Postbus 5

4286 ZG ALMKERK

 

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

a). naam en adres van de indiener;

b). de dagtekening;

c). een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

d). de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, betekent dat niet dat u daarmee de uitvoering van het besluit stopzet. Wilt u dit stopzetten en heeft u een spoedeisend belang dan kunt u naast het maken van een bezwaar ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit verzoek stuurt u, samen met een kopie van het bij ons ingediende bezwaarschrift, niet naar ons, maar rechtstreeks naar de rechtbank.

Adres Voorzieningenrechter:

Voorzieningenrechter Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Postbus 90006

4800 PA BREDA

Wij attenderen u erop dat aan het indienen van het verzoek kosten verbonden zijn. Voor informatie hierover verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.