Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wet Basisregistratie Personen gemeente Altena

Publicatiedatum:
vrijdag 5 mei 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekkingAanwijzingsbesluit toezichthouders Wet Basisregistratie Personen gemeente Altena

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Altena

 

Overwegende dat het college van burgemeester en wethouders ambtenaren aanwijst, die zijn belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Huisvestingswet 2014, Wet Basisregistratie personen, APV Altena 2020, Woningwet, Wet Ruimtelijke Ordening, Leegstandwet, Huisvestingswet 2014.

 

Overwegende dat het gewenst is dat hierna genoemde medewerkers worden aangewezen als onbezoldigd gemeenteambtenaar en toezichthouders BRP;

 

Gelet op:

 

 • -

  Artikel 1, tweede lid, Ambtenarenwet 2017 jo.

 • -

  Artikel 2, onder d. Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017

 • -

  Artikel 4.2 Wet basisregistratie personen

 • -

  Artikel 5.2, 5.11 Algemene wet bestuursrecht

Besluit:

 

De controleurs KMAR, werknemers in dienst van Legitiem B.V. te Duiven, aan te wijzen als onbezoldigd gemeenteambtenaar en toezichthouder Wet basisregistratie personen, voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024:

Altena, 21-04-2023

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Altena,

namens deze,

M. Groenenberg Bouman

Teammanager team Publiek.