Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Algemene plaatselijke verordening Altena 2020

Publicatiedatum:
maandag 9 mei 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Verordening tot vijfde wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Altena 2020

[Dit wijzigingsbesluit zal vanwege de verschillende data van inwerkingtreding in drie verschillende publicaties verwerkt worden. In dit Gemeenteblad zullen de wijzigingen van onderdeel AI van artikel I verwerkt worden.]

 

De raad van de gemeente Altena;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

 

gelet op artikel 149 en artikel 151d van de Gemeentewet;

 

besluit :

 

vast te stellen de hierna volgende:

 

Verordening tot vijfde wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Altena 2020

Artikel I

De Algemene plaatselijke verordening Altena 2020 wordt als volgt gewijzigd:

 

A

 

Artikel 1:1 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • 1.

  In de alfabetische rangschikking wordt ingevoegd:

   

  • -

   beperkingengebiedactiviteit: hetgeen daaronder wordt verstaan in de bijlage, onder A, bij de Omgevingswet;

 • 2.

  De begripsbepalingen van ‘bevoegd gezag’, ‘bouwwerk’ en ‘gebouw’ komen te luiden:

   

  • bevoegd gezag: bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een omgevingsvergunning als bedoeld in de Omgevingswet;

  • bouwwerk: hetgeen daaronder wordt verstaan in de bijlage, onder A, bij de Omgevingswet;

  • gebouw: hetgeen daaronder wordt verstaan in bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving;

B

 

Artikel 1:2, derde lid, komt te luiden:

 

 • 3.

  Dit artikel is niet van toepassing op een aanvraag om een omgevingsvergunning.

C

 

Aan artikel 1:4 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

 

 • 3.

  Dit artikel is niet van toepassing op een omgevingsvergunning.

D

 

Voor de bestaande tekst van artikel 1:5 wordt de aanduiding ‘1.’ geplaatst. Toegevoegd wordt een nieuw lid, luidende:

 

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing op een omgevingsvergunning.

E

 

Voor de bestaande tekst van artikel 1:6 wordt de aanduiding ‘1.’ geplaatst. Toegevoegd wordt een nieuw lid, luidende:

 

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing op een omgevingsvergunning.

F

 

Artikel 2:10 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • 1.

  Het eerste lid komt te luiden:

   

  • 1.

   Het is verboden zonder vergunning van het bevoegde bestuursorgaan een openbare plaats anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan.

 • 2.

  Het derde lid komt te luiden:

   

  • 3.

   Het verbod in het eerste lid is voorts niet van toepassing op beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een weg of waterstaatswerk waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Omgevingswet, provinciale omgevingsverordening of waterschapsverordening.

 • 3.

  Het tiende lid komt te luiden:

   

  • 10.

   Op de aanvraag om een vergunning, niet zijnde een omgevingsvergunning, is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

G

 

Artikel 2:10a, aanhef, komt te luiden:

 

Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan een vergunning als bedoeld in artikel 2:10 worden geweigerd:

 

H

 

Artikel 2:11 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • 1.

  Het tweede lid vervalt en de leden 3 en 4 worden vernummerd tot 2 en 3.

 • 2.

  Het derde lid (nieuw) komt te luiden:

   

  • 3.

   Het verbod is voorts niet van toepassing op beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een weg of waterstaatswerk waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Omgevingswet, provinciale omgevingsverordening of waterschapsverordening of op situaties waarin wordt voorzien door artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994, de Wegenwet, het Wetboek van Strafrecht of het bepaalde bij of krachtens de Telecommunicatiewet.

I

 

Artikel 2:12 wordt als volgt gewijzigd

 

 • 1.

  Het eerste lid komt te luiden:

   

  • 1.

   Het is verboden zonder omgevingsvergunning van het bevoegd gezag een uitweg te maken naar de weg of verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg.

 • 2.

  Het derde lid komt te luiden:

   

  • 3.

   Het verbod is niet van toepassing op beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een weg of waterstaatswerk waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Omgevingswet, provinciale omgevingsverordening of waterschapsverordening.

J

 

Artikel 2:21, tweede lid, komt te luiden:

 

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door hoofdstuk 10 van de Omgevingswet.

K

 

Artikel 2:28, tweede lid, komt te luiden:

 

 • 2.

  De burgemeester weigert de vergunning als de exploitatie van de openbare inrichting in strijd is met het omgevingsplan.

L

 

Artikel 2:39, derde lid, komt te luiden:

 

 • 3.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 weigert de burgemeester de vergunning als:

  • a.

   naar zijn oordeel moet worden aangenomen dat de woon- en leefsituatie in de omgeving van de speelgelegenheid of de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig worden beïnvloed door de exploitatie van de speelgelegenheid; of

  • b.

   de exploitatie van de speelgelegenheid in strijd is met het omgevingsplan.

M

 

Artikel 2:60, eerste lid, aanhef, komt te luiden:

 

 • 1.

  Het is verboden op door het college ter voorkoming of opheffing van overlast of schade aan de openbare gezondheid aangewezen plaatsen, buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, zoals die wet luidde direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet, bij dat aanwijzingsbesluit aangeduide dieren:

N

 

Artikel 2:71 komt te luiden:

 

Artikel 2:71 Definitie

In deze afdeling wordt onder consumentenvuurwerk verstaan vuurwerk van categorie F1, F2 of F3 dat op grond van artikel 2.1.1 van het Vuurwerkbesluit is aangewezen als vuurwerk dat ter beschikking mag worden gesteld voor particulier gebruik.

 

O

 

Artikel 3:7, eerste lid, onder j, komt te luiden:

 

 • j.

  de voorgenomen uitoefening van het seksbedrijf strijd zal opleveren met het omgevingsplan of een bekendgemaakte ontwerpwijziging daarvan of een aanwijzing als bedoeld in artikel 3:4.

P

 

Artikel 3:9, eerste lid, onder g, komt te luiden:

 

 • g.

  de uitoefening van het seksbedrijf strijd oplevert met het omgevingsplan of een aanwijzing als bedoeld in artikel 3:4.

Q

 

Artikel 4:1 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • 1.

  De definitie van ‘Besluit’ komt te luiden:

   

  • Besluit: Activiteitenbesluit milieubeheer, zoals dat besluit luidde direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet;

 • 2.

  De definitie van ‘inrichting’ komt te luiden:

   

  • inrichting: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer, zoals die wet luidde direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet, met dien verstande dat de artikelen 4:2 tot en met 4:5 uitsluitend van toepassing zijn op inrichtingen type A of type B als bedoeld in het Besluit;

R

 

Artikel 4:6, derde lid, komt te luiden:

 

 • 3.

  Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien bij of krachtens de Omgevingswet, de Zondagswet, de Wet openbare manifestaties, het Vuurwerkbesluit of de provinciale omgevingsverordening.

S

 

Artikel 4:13 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • 1.

  Het eerste lid, aanhef, komt te luiden:

   

  • 1.

   Het is verboden op door het college in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast dan wel voorkoming van schade aan de openbare gezondheid aangewezen plaatsen, buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, zoals die wet luidde direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet, in de openlucht of buiten de weg de volgende voorwerpen of stoffen op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben:

 • 2.

  Het derde lid komt te luiden:

   

  • 3.

   Dit artikel is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien bij of krachtens de Omgevingswet of de provinciale omgevingsverordening.

T

 

Artikel 4:15, tweede lid, komt te luiden:

 

 • 2.

  Het verbod is niet van toepassing in gevallen waarin een omgevingsvergunning is verleend en het gevaar en de hinder zijn betrokken bij de afweging.

U

 

Artikel 4:17 komt te luiden:

 

Artikel 4:17 Begripsbepaling

In deze afdeling wordt onder kampeermiddel verstaan een niet-grondgebonden onderkomen of voertuig, dat bestemd of opgericht is dan wel gebruikt wordt of kan worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf.

 

V

 

Artikel 4:18, eerste lid, komt te luiden:

 

 • 1.

  Het is verboden ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het omgevingsplan is bestemd of mede bestemd.

W

 

Artikel 5:5, derde lid, komt te luiden:

 

 • 3.

  Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien bij of krachtens de Wet milieubeheer of het Besluit activiteiten leefomgeving.

X

Artikel 5:6, derde lid, komt te luiden:

 

 • 3.

  Het eerste lid is niet van toepassing op beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een weg waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de provinciale omgevingsverordening.

Y

 

Artikel 5:18, derde lid, komt te luiden:

 

 • 3.

  Het college weigert de vergunning wegens strijd met het omgevingsplan.

Z

 

Artikel 5:20 komt te luiden:

 

Artikel 5:20 Afbakeningsbepalingen

 

 • 1.

  Artikel 5:18, eerste lid, is niet van toepassing op beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een weg of waterstaatswerk waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Omgevingswet of de provinciale omgevingsverordening.

 • 2.

  De weigeringsgrond van artikel 5:18, vierde lid, onder a, is niet van toepassing op bouwwerken.

AA

 

Artikel 5:23, eerste lid, onder a, komt te luiden:

 

 • a.

  wegens strijd met het omgevingsplan;

AB

 

Artikel 5:24, vijfde lid, komt te luiden:

 

 • 5.

  Het verbod is niet van toepassing op beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een waterstaatswerk waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Omgevingswet, de provinciale omgevingsverordening of de waterschapsverordening of op situaties waarin wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht, de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement of het bepaalde bij of krachtens de Telecommunicatiewet.

AC

 

Artikel 5:25, derde lid, komt te luiden:

 

 • 3.

  Het verbod is niet van toepassing op beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een waterstaatswerk waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Omgevingswet, de provinciale omgevingsverordening of de waterschapsverordening of op situaties waarin wordt voorzien door het Besluit bouwwerken leefomgeving of het overige bepaalde bij of krachtens de Omgevingswet, de Wet milieubeheer of het Binnenvaartpolitiereglement.

AD

 

Artikel 5:28, tweede lid, komt te luiden:

 

 • 2.

  Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht, het Binnenvaartpolitiereglement of de provinciale omgevingsverordening.

AE

 

Artikel 5:30, tweede lid, komt te luiden:

 

 • 2.

  Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Binnenvaartpolitiereglement, de provinciale omgevingsverordening of het bepaalde bij of krachtens de Omgevingswet.

AF

 

Artikel 5:32, derde lid, komt te luiden:

 

 • 3.

  Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Omgevingswet, afdeling 3.9 van het Besluit activiteiten leefomgeving, de Zondagswet of het Besluit geluidproduktie sportmotoren.

AG

 

Artikel 5:33, vierde lid, onder b, komt te luiden:

 

 • b.

  binnen de bij of krachtens de provinciale omgevingsverordening aangewezen stiltegebieden ten aanzien van motorrijtuigen die bij of krachtens die verordening zijn aangewezen als toestel.

AH

 

Artikel 5:34 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • 1.

  Het eerste lid komt te luiden:

   

  • 1.

   Het is verboden in de openlucht afvalstoffen te verbranden buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, zoals die wet luidde direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet, of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben.

 • 2.

  Het zevende lid komt te luiden:

   

  • 7.

   Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1˚ of 3˚, van het Wetboek van Strafrecht of de provinciale omgevingsverordening.

AI

 

Artikel 2:79, eerste lid, komt te luiden:

 

 • 1.

  Degene die een woning of een bij die woning behorend erf gebruikt of tegen betaling in gebruik geeft, draagt er zorg voor dat door gedragingen in of vanuit die woning of dat erf of in de onmiddellijke nabijheid van die woning of dat erf geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden wordt veroorzaakt.

Artikel II

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op het tijdstip dat de Omgevingswet in werking treedt.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid treedt onderdeel Q van artikel I in werking op de dag direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

 • 3.

  In afwijking van het eerste lid treedt onderdeel AI van artikel I in werking met ingang van de dag na die van openbare bekendmaking in het digitale Gemeenteblad van Altena.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Altena van 8 maart 2022,

de voorzitter,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

de griffier,

drs. S.J. Peet