Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Beleidsregel criteria voor verstrekking maaltijdvoorziening gemeente Altena 2022

Publicatiedatum:
woensdag 29 december 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
beleidsregelBeleidsregel criteria voor verstrekking maaltijdvoorziening gemeente Altena 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

 

Gelet op artikel 7.9 van de Integrale Verordening sociaal domein gemeente Altena 2022,

 

Overwegende dat het gewenst is nadere regels vast te stellen met betrekking tot de criteria om in aanmerking te komen voor toekenning van een maaltijdvoorziening;

 

 

besluit :

 

 • 1.

  Vervallen te verklaren

  • Beleidsregel criteria voor verstrekking maaltijdvoorziening gemeente Altena 2019.

 • 2.

  Vast te stellen:

  • Beleidsregel criteria voor verstrekking maaltijdvoorziening gemeente Altena 2022.

Titel regeling: Beleidsregel criteria voor verstrekking maaltijdvoorziening gemeente Altena 2022.

 

 • 1.

  Voor toelating tot het systeem van de maaltijdvoorziening komt de persoon in aanmerking die niet zelf in staat is een warme maaltijd te bereiden.

   

 • 2.

  Een persoon wordt geacht niet zelf in staat te zijn de warme maaltijd te bereiden, indien er geen dagelijkse mantelzorg aanwezig is en sprake is van één of meerdere van de onderstaande omstandigheden:

  • -

   medische beperkingen

  • -

   psychische beperkingen

  • -

   leeftijdtijd gerelateerde klachten

 • 3.

  Men komt uitsluitend in aanmerking voor de maaltijdvoorziening, indien de voorziening voor een langere periode dan 2 weken noodzakelijk is.

   

 • 4.

  Een aanvraag voor het systeem van de maaltijdvoorziening wordt ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

   

 • 5.

  De beoordeling in hoeverre een persoon in aanmerking komt voor de maaltijdvoorziening, wordt gedaan door een medewerker van de gemeente Altena.

   

 • 6.

  De aanvrager ontvangt een beschikking van burgemeester en wethouders, waarin het besluit op de aanvraag wordt meegedeeld. Tegen het besluit kan bezwaar worden ingesteld.

   

 • 7.

  Het college kan nadere uitvoeringsvoorschriften vaststellen.

   

 • 8.

  Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als ‘beleidsregels criteria verstrekking maaltijdvoorziening gemeente Altena 2022’

   

 • 9.

  De beleidsregels gaan in per 1 januari 2022.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Altena van 21-12-2021

Het college van burgemeester en wethouders van Altena,

De secretaris,

drs. R.J.M. van Wuijtswinkel MPA

De burgemeester,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

Uitvoeringsvoorschriften bij ‘Criteria verstrekking maaltijdvoorziening gemeente Altena’.

 

 • 1.

  Voor het indienen van een aanvraag wordt een door de gemeente Altena opgesteld formulier gebruikt.

  De aanvrager hoeft dit formulier niet zelf in te vullen. De aanvraag wordt telefonisch of persoonlijk gedaan. De medewerker van de gemeente Altena vult het formulier dan in tijdens het gesprek.

   

 • 2.

  Aan de hand van de verkregen informatie na het gesprek, kan de medewerker van de gemeente Altena in het merendeel van de gevallen zich een oordeel vormen. Daarbij toetst de medewerker de aanvrager aan de criteria zoals genoemd in art. 2 van de beleidsregels.

  Onder leeftijd gerelateerde klachten worden beperkingen verstaan die de betreffende persoon ondervindt op basis van de leeftijd.

  Op basis van de verkregen informatie stelt de medewerker van de gemeente Altena een beschikking op.

  Wanneer het een echtpaar dan wel samenwonenden betreft, wordt de partner van de aanvrager aangemerkt als mantelzorger. Wanneer de partner in staat is de warme maaltijd te bereiden, komt de aanvrager niet in aanmerking voor toelating tot de maaltijdvoorziening.

   

 • 3.

  In de situatie waarin het voor de medewerker van de gemeente Altena niet mogelijk is om aan de hand van de telefonische informatie een besluit te nemen, wordt een huisbezoek afgelegd.

   

 • 4.

  De medewerker van de gemeente Altena stuurt de beschikking naar de cliënt. Tevens stuurt de medewerker een aanmeldformulier naar de distributeur van de maaltijden. De beschikking hoeft niet formeel getoetst te worden.

   

 • 5.

  In de beschikking wordt in alle gevallen vermeld dat de aanvrager tegen het genomen besluit een bezwaarschrift kan indienen.

   

 • 6.

  In de beschikking wordt een verwijzing opgenomen naar de kortingsregeling maaltijdvoorziening.

  Een folder en aanvraagformulier voor de kortingsregeling worden met de beschikking meegestuurd.