Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Beleidsregel normverlagingen Participatiewet gemeente Altena 2022

Publicatiedatum:
woensdag 29 december 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
beleidsregelBeleidsregel normverlagingen Participatiewet gemeente Altena 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

 

 

Gelet op artikel 27 en 28 van de Participatiewet;

 

 

besluit :

 

 • 1.

  Vervallen te verklaren:

  • Beleidsregel normverlagingen Participatiewet gemeente Altena 2019.

 • 2.

  Vast te stellen:

  • Beleidsregel normverlagingen Participatiewet gemeente Altena 2022.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  De wet: de Participatiewet.

 • b.

  Het college: het college van burgemeester en wethouders van Altena.

 • c.

  De gehuwdennorm: de norm voor gehuwden zoals bedoeld in artikel 21 sub b Participatiewet.

 • d.

  Woning: een woning als bedoeld in artikel 1, onderdeel j, Wet op de huurtoeslag, als mede een woonwagen of woonschip, als bedoeld in artikel 3, zesde lid, Participatiewet.

 • e.

  Woonkosten:

  • 1.

   indien een huurwoning wordt bewoond, de per maand geldende huurprijs, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Wet op de huurtoeslag;

  • 2.

   indien een eigen woning wordt bewoond, de tot een bedrag per maand omgerekende som van de verschuldigde hypotheekrente en de in verband met het in eigendom hebben van de woning te betalen zakelijke lasten en een naar omstandigheden vast te stellen bedrag voor onderhoud.

Artikel 2. Doelgroep

De bepalingen van deze beleidsregel gelden voor personen van 21 jaar of ouder doch jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.

Artikel 3. Verlagen norm wegens ontbreken woonkosten

De verlaging van de norm bedoeld in artikel 27 van de wet als gevolg van de woonsituatie bedraagt:

 • 1.

  18% van de gehuwdennorm van artikel 21 sub b van de wet indien een woning wordt bewoond waaraan voor de belanghebbende geen woonkosten verbonden zijn; Hiervan is in ieder geval sprake bij verlating of echtscheiding, waarbij de (ex-)partner de volledige woonkosten betaalt.

 • 2.

  10% van de gehuwdennorm van artikel 21 sub b van de wet, indien geen woning bewoond wordt.

Artikel 4. Verlagen norm schoolverlater

Het college verlaagt op grond van artikel 28 van de Participatiewet de uitkering van een schoolverlater als bedoeld in artikel 28 van de Participatiewet met 10% van de gehuwdennorm gedurende een periode van zes maanden.

Artikel 5. Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als ‘Beleidsregel normverlagingen Participatiewet 2022 gemeente Altena’.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en wethouders van Altena op 21-12-2021,

De secretaris,

drs. R.J.M. van Wuijtswinkel MPA

De burgemeester,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

Toelichting Beleidsregels normverlagingen Participatiewet 2022 gemeente Altena

 

Algemene toelichting :

In de Participatiewet bestaat de mogelijkheid om een verlaging toe te passen bij personen die lagere woonkosten hebben dan waarin de norm voorziet (artikel 27 Participatiewet) of bij schoolverlaters (artikel 28 Participatiewet). Met betrekking tot deze artikelen kan het college beleid formuleren.

 

Artikelsgewijze toelichting:

 

Artikel 1 Begrippen

Er is voor gekozen om begrippen die al zijn omschreven in de Participatiewet, Awb of Gemeentewet niet afzonderlijk te definiëren in deze beleidsregels. Dit voorkomt dat in geval van wijziging van de betreffende definities in de betreffende wetten ook de beleidsregels moeten worden gewijzigd.

Het begrip ‘woning’ wordt omschreven omdat de tekst van de Participatiewet nergens een omschrijving geeft van dit begrip.

Het begrip ‘woonkosten’ is nader gedefinieerd, omdat dit van belang is voor de toepassing van artikel 3 en 4. Het is aan het college overgelaten om de onderhoudskosten vast te stellen. Omdat een woning ook een woonwagen of woonschip kan zijn, is tevens verwezen naar artikel 3, zesde lid Participatiewet, waarin deze woonruimtes met een woning worden gelijkgesteld.

 

Artikel 2 Doelgroep

De werking van de beleidsregels is beperkt tot belanghebbenden in de leeftijdscategorie van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd. Vanwege de lagere jongerennorm is ervoor gekozen geen verdere verlaging toe te passen bij belanghebbenden van 18 tot 21 jaar.

 

Artikel 3 Verlagen wegens ontbreken woonkosten

Als aan een woning geen woonkosten verbonden zijn, is sprake van lagere bestaanskosten dan in andere gevallen. Artikel 27 Participatiewet opent om die reden de mogelijkheid om de norm te verlagen. Dat is in artikel 4 gerealiseerd.

In artikel 4 lid 1 van deze beleidsregels is bepaald dat de norm wordt verlaagd met 20% van de gehuwdennorm indien een woning wordt bewoond waaraan voor de belanghebbende geen woonkosten zijn verbonden.

Hieronder valt ook de situatie waarin er geen huur of hypotheeklasten zijn, maar anderszins wel sprake is van andere woonlasten (bijv. energiekosten). Ook in dat geval bedraagt de verlaging 20% van de gehuwdennorm. Van lagere bestaanskosten als gevolg van de woonsituatie kan sprake zijn:

 • a.

  bij het niet aanhouden van een woning (in dat geval is artikel 4 lid 2 van deze beleidsregel van toepassing);

 • b.

  bij bewoning van een woning waaraan geen woonlasten zijn verbonden, bijvoorbeeld in het geval van krakers;

 • c.

  indien een derde, bijvoorbeeld een onderhoudsplichtige zoals de ouders of de ex-partner, de volledige woonkosten betaalt van de woning.

Onder woonkosten wordt in dit verband verstaan de huur of, als de belanghebbende een eigen woning bewoont, de verschuldigde hypotheekrente en de aan het eigendom verbonden zakelijke lasten alsmede een naar omstandigheden vast te stellen bedrag voor onderhoud (CRvB 6 november 2001, nrs. 99/7 en 99/29 NABW).

Als een derde, bijvoorbeeld de ex-echtgenoot, de woonkosten van de door belanghebbende bewoonde woning draagt, heeft het college de keuze om de aldus verkregen voordelen aan te merken als inkomen in natura, of de norm te verlagen op grond van artikel 27 Participatiewet (zie ook TK 2002-2003, 28 870, nr. 3, p 54-55).

Overigens kan het college, indien noch in het kader van artikel 27 Participatiewet noch in het kader van artikel 33 lid 1 Participatiewet rekening wordt gehouden met de situatie waarin een ander dan belanghebbende de woonkosten betaalt, de bijstand in voorkomende gevallen lager vaststellen op grond van het individualiseringsbeginsel van artikel 18 lid 1 van de Participatiewet.

 

In het tweede lid van artikel 4 is bepaald dat als de belanghebbende geen woning bewoont, de norm met 10% van de gehuwdennorm wordt verlaagd. Deze bepaling ziet op de mogelijkheid om de uitkering van dak- en thuislozen te verlagen omdat deze lagere bestaanskosten hebben dan belanghebbenden die een woning bewonen. Tegenover het ontbreken van kosten omdat geen woonruimte wordt aangehouden, staat dat dak- en thuislozen regelmatig kosten zullen moeten maken voor dak- en thuislozenopvang. Daarom is gekozen voor een verlaging van slechts 10% van de gehuwdennorm.

 

Artikel 4 Verlagen norm schoolverlater

Artikel 28 Participatiewet geeft het college de bevoegdheid om een verlaging toe te passen bij schoolverlaters. In artikel 5 van deze beleidsregels is bepaald dat het college gebruikt maakt van deze mogelijkheid.

 

Artikel 5 en 6

Behoeft geen nadere toelichting.