Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Altena

Publicatiedatum:
woensdag 15 november 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
beleidsregelBeleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Altena

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena

gelet op:

 • -

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat:

 • -

  het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2023;

 • -

  het daarom wenselijk is voor dit doel aparte, tijdelijke beleidsregels vast te stellen,

besluit

 

vast te stellen de beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Altena.

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Altena;

 • c.

  inkomen: het inkomen als bedoeld in de wet. In afwijking hierop wordt onderstaande inkomen buiten beschouwing gelaten:

  • het vakantiegeld;

  • inkomen waarop executoriaal beslag gelegd is;

  • inkomen dat gereserveerd wordt voor schuldeisers omdat een schuldsaneringsregeling op grond van de WSNP uitgesproken is;

  • inkomen dat gereserveerd wordt omdat er sprake is van een minnelijke schuldregeling waarmee de schulden worden afgelost volgens de zgn. VTLB berekening.

  • inkomen uit particulier pensioen ontvangen door pensioengerechtigden tot maximaal het bedrag genoemd in artikel 33, lid 5 van de wet.

 • d.

  peildatum: de datum van aanvraag;

 • e.

  referteperiode:

  • bij een vast inkomen: de kalendermaand voor de peildatum;

  • bij een wisselend inkomen: het gemiddelde maand inkomen over de 3 kalendermaanden voorafgaand aan de peildatum;

  • bij een zelfstandige (zzp-er): het gemiddelde maand inkomen over 2022.

 • f.

  Bijstandsnorm: de norm als bedoeld in de wet:

  • In afwijking hierop wordt de bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag gehanteerd;

  • De kostendelersnorm als bedoeld in artikel 22a van de wet wordt bij de bepaling van de bijstandsnorm buiten beschouwing gelaten.

 • g.

  huishouden:

  • 1.

   onder huishouden wordt verstaan de alleenstaande, alleenstaande ouder of het gezin als bedoeld in de wet;

Voor het overige zijn de begripsbepalingen uit de wet onverkort van toepassing op deze beleidsregels.

Artikel 2: Algemeen

 • 1.

  De eenmalige energietoeslag wordt verleend met inachtneming van het bepaalde in de wet.

 • 2.

  Op deze richtlijnen is hoofdstuk 9 van de Verordening sociaal domein gemeente Altena 2022 van toepassing.

 • 3.

  De eenmalige energietoeslag wordt verstrekt als bijzondere bijstand om niet.

 • 4.

  Het college van burgemeester en wethouders is belast met de uitvoering van deze beleidsregels.

Artikel 3: Doelgroep eenmalige energietoeslag 2023

 • 1.

  De eenmalige energietoeslag 2023 van € 800,- is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 3.

  Een huishouden (alleenstaande of gezin) heeft een laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120 % van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 4.

  Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet, mits de inrichting voorziet in de energiekosten en deze energiekosten niet in rekening brengt bij de inwoners;

  • b.

   jonger is dan 21 jaar;

  • c.

   studenten die in aanmerking komen voor studiefinanciering als bedoeld in artikel 3.1, eerste of tweede lid, Wet studiefinanciering 2000;

  • d.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres;

 • 5.

  Als er meerdere huishoudens hun hoofdverblijf in 1 woning hebben, komt slechts degene op wiens naam het energiecontract (gas/elektriciteit) op de peildatum staat, in aanmerking voor de energietoeslag indien hij/zij aan alle overige voorwaarden voldoet.

Artikel 4: Ambtshalve toekenning

Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 3 en

 • a.

  aan wie een eenmalige energietoeslag 2022 is verstrekt; óf

 • b.

  op 1 september 2023 algemene bijstand ontvangen; óf

 • c.

  op 1 september 2023 een uitkering levensonderhoud ontvangen op grond van de Bbz; óf

 • d.

  die algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet ontvangen de eenmalige energietoeslag 2023 ambtshalve uiterlijk op 31 december2023.

Artikel 5: Aanvraag

 • 1.

  Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2023 kunnen uiterlijk vanaf 18 december 2023 een aanvraag indienen bij het college van burgemeester en wethouders via het daarvoor bestemde aanvraagformulier.

 • 2.

  De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt digitaal ingediend via de aanvraagprocedure op de gemeentelijke website. In afwijking van deze digitale aanvraag is een schriftelijke aanvraag, via een daarvoor bestemd aanvraagformulier mogelijk als naar het oordeel van het college bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

 • 3.

  Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot 1 juni 2024.

Artikel 6: Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 7: Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 8 november 2023;

 • 2.

  Deze beleidsregels vervallen 31 augustus 2024.

Artikel 8: Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als:

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Altena 2023.

Aldus vastgesteld op 7 november 2023

Burgemeester en wethouders van Altena,

De secretaris,

Drs. R.J.M. van Wuijtswinkel MPA

de burgemeester,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM