Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Beleidsregels tegenprestatie Participatiewet gemeente Altena 2022

Publicatiedatum:
donderdag 15 september 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
beleidsregelWijzigingsbesluit Beleidsregels tegenprestatie Participatiewet gemeente Altena 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

 

gelet op:

 

 • -

  artikel 3.9.6 van de Integrale verordening sociaal domein gemeente Altena 2022

besluit:

 

vast te stellen: het wijzigingsbesluit “Beleidsregels tegenprestatie Participatiewet gemeente Altena 2022”.

Artikel 1  

Beleidsregels tegenprestatie Participatiewet gemeente Altena 2022 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Hoofdstuk 1: inleiding komt te luiden: Deze beleidsregels worden vastgesteld ten behoeve van de uitvoering, waarin in samenspraak met de klant tot een tegenprestatie gekomen wordt. Hierin is vastgelegd, welke aanvullende activiteiten het college in ieder geval aanbiedt en de voorwaarden die daarbij gelden, voor zover daarover in de verordening geen nadere bepalingen zijn opgenomen.

 • 2.

  Artikel 1 lid 2 onder f komt te luiden: de afstemming die volgt wanneer de klant in gebreke blijft.

 • 3.

  Artikel 2 lid 3 komt te luiden: indien de motivatie bij de uitkeringsgerechtigde voor het uitvoeren van de tegenprestatie ontbreekt, vinden binnen twee maanden drie gesprekken plaats om de motivatie te vergroten.

 • 4.

  Artikel 2 lid 4 komt te vervallen.

 • 5.

  Artikel 3 lid 1 komt te luiden: De uitkeringsgerechtigde mag zelf een plaats aandragen waar de tegenprestatie verricht wordt. Wanneer de uitkeringsgerechtigde zelf geen plaats aandraagt waar de tegenprestatie verricht kan worden, biedt de gemeente de uitkeringsgerechtigde een geschikte tegenprestatie aan.

 • 6.

  De artikelen 4 tot en met 10 worden vernummerd naar artikelen 5 tot en met 11.

 • 7.

  Artikel 4 wordt toegevoegd:

  Artikel 4. Opnieuw opleggen tegenprestatie

  • 1.

   Bij het opnieuw opleggen van de tegenprestatie houdt het college, naast de omstandigheden als bedoeld in artikel 3.9.3. van de Integrale Verordening Sociaal Domein 2021, rekening met de volgende factoren:

   • a)

    Ervaringen van de reeds uitgevoerde tegenprestatie, waaronder: uren omvang, motivatie van de deelnemer voor de uitgevoerde activiteit, toegevoegde waarde voor de deelnemer, toegevoegde waarde voor de maatschappij van de uitgevoerde activiteit, uren omvang.

   • b)

    Vorderingen in de re-integratie.

   • c)

    Vorderingen in de arbeidssituatie.

  • 2.

   Het college legt de tegenprestatie opnieuw op aan de uitkeringsgerechtigde via het afgeven van een beschikking.

  • 3.

   Aan de beschikking wordt toegevoegd de motivatie voor het opnieuw opleggen van de tegenprestatie en een omschrijving van de uit te voeren activiteiten, waarbij ingegaan wordt op:

   • a.

    aard van de activiteiten.

   • b.

    de instantie waar, c.q. ten behoeve waarvan, de uit te voeren activiteiten plaats zullen vinden.

   • c.

    de contactpersoon binnen de instantie waar, c.q. ten behoeve waarvan, de uit te voeren activiteiten plaats zullen vinden.

   • d.

    de duur van de tegenprestatie.

   • e.

    de omvang van de tegenprestatie.

   • f.

    de afstemming die volgt wanneer de klant in gebreke blijft.

 • 8.

  Artikel 6 lid 2 komt te luiden: Indien de opgedragen tegenprestatie niet of in onvoldoende mate wordt nagekomen, legt het college een maatregel op, op grond van artikel 9.4.6 lid 1d en lid 2c van de integrale verordening sociaal domein gemeente Altena 2022.

 • 9.

  Artikel 9 Citeertitel: Deze beleidsregels worden aangehaald als: beleidsregels tegenprestatie Participatiewet gemeente Altena 2022, herzien.

 • 10.

  Artikel 10 Inwerkingtreding Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 september 2022.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 september 2022.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: “Wijzigingsbesluit Beleidsregels tegenprestatie Participatiewet gemeente Altena 2022”.

Aldus vastgesteld op 23 augustus 2022.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

de secretaris,

drs. R.J.M. van Wuijtswinkel MPA

de burgemeester,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM