Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Besluit aanwijzing toezichthouders

Publicatiedatum:
vrijdag 20 augustus 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekkingBesluit aanwijzing toezichthouders

De teammanager Veiligheid Toezicht en Handhaving, namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena;

 

Overwegende dat:

het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid heeft toezichthouders aan te wijzen die met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettig voorschrift zijn belast;

 

het uit oogpunt van een goed handhavingsbeleid noodzakelijk is gebruik te maken van deze bevoegdheid;

 

de hiervoor genoemde bevoegdheid is gemandateerd aan de gemeentesecretaris en is ondergemandateerd aan de teamleider Veiligheid Toezicht en Handhaving;

 

het aantal toezichthouders tijdelijk dient te worden uitgebreidt.

 

Gelet op:

artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 5.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo), artikel 33 Huisvestingswet 2014, artikel 17 Leegstandwet, artikel 4.2 Wet basisregistratie personen en het bij of krachtens deze wetten bepaalde en gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 6.2 lid 2 Algemene Plaatselijke Verordening Altena 2019;

 

Besluit

 

vast te stellen het volgende aanwijzingsbesluit:

Artikel 1 aanwijzing toezichthouders

 • 1.

  De toezichthouders zijn belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de:

  • a.

   Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

  • b.

   Betrokken wetten genoemd in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, zoals de Flora- en faunawet. Monumentenwet 1988, Natuurbeschermingswet 1998, Ontgrondingenwet, Wet bodembescherming. Wet geluidhinder. Wet inzake de luchtverontreiniging. Wet milieubeheer. Wet ruimtelijke ordening, Waterwet en Woningwet, alsmede die besluiten en voorschriften die bij of krachtens die wetten zijn aangegeven;

  • c.

   Leegstandwet;

  • d.

   Huisvestingswet 2014;

  • e.

   Wet basisregistratie personen;

  • f.

   Algemene Plaatselijke Verordening Altena 2019;

  • g.

   andere bij of krachtens artikel 149 Gemeentewet vastgestelde verordeningen door de gemeenteraad;

 • en de daarvoor in de plaats tredende wet- en regelgeving, voor zover de aard en strekking niet wezenlijk verandert.

 • 2.

  Aangewezen als toezichthouders zijn de personen in dienst van MB-ALL B.V. met een overeenkomst om als onbezoldigd ambtenaar werkzaamheden te verrichten voor het team Veiligheid, Toezicht en Handhaving van de gemeente Altena.

Artikel 2 legitimatie

Aan de in artikel 1 lid 2 genoemde personen wordt, ten behoeve van het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de onder artikel 1 lid 1 genoemde weten of regelingen, een legitimatiebewijs verstrekt als bedoeld in artikel 5:12 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de daarop gebaseerde "Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb".

Artikel 3 reikwijdte

Deze aanwijzing geldt voor het gehele grondgebied van de gemeente Altena.

Artikel 4 citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als "Besluit aanwijzing extra toezichthouders Altena augustus 2021".

Artikel 5 inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking op 18 augustus 2021.

 

Aldus vastgesteld d.d 13- 08- 2021,

Namens burgemeester en wethouders van Altena,

E. de Ridder

Teammanager Veiligheid Toezicht en Handhaving