Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Besluit mandaat, volmacht en machtiging Altena 2020

Publicatiedatum:
donderdag 22 september 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekkingBesluit tot eerste wijziging van het besluit van het college en de burgemeester van Altena houdende regels omtrent mandaat/volmacht/machtiging

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Altena,

 

gelezen het voorstel aan het college;

 

gelet op afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht en artikel 171, lid 2 van de Gemeentewet;

 

besluit : vast te stellen het navolgende:

 

Besluit tot eerste wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Altena 2020

Artikel I

Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Altena 2020, inclusief Bijlage 1, wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

Artikel 1 Definities wordt als volgt gewijzigd:

Onder verlettering van de onderdelen f. t/m j. tot g. t/m k. wordt een nieuw onderdeel f. ingevoegd, luidende:

 • f.

  programmamanager: een persoon die is aangesteld om een specifiek programma (een verzameling van meerdere projecten die in samenhang gemanaged worden, gericht op samenhangende (strategische) doelen en daarvan afgeleide baten) uit te voeren.

B.

Artikel 2 Mandaat gemeentesecretaris en ondermandaat wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Het tweede lid, komt te luiden:

  • 2.

   Ondermandaat (waaronder ondermandaat aan externen en het toestaan van ondermandaat door de extern gemandateerde binnen zijn organisatie) door de gemeentesecretaris is toegestaan tenzij de bevoegdheid bij of krachtens de wet aan de gemeentesecretaris wordt verleend of de aard van de bevoegdheid zich hiertegen verzet.

 • 2.

  Onder vernummering van het derde tot en met vijfde lid tot vierde tot en met zesde lid wordt een nieuw derde lid ingevoegd, luidende:

  • 3.

   Ondermandaat door een directeur aan een of meer onder hem ressorterende programmamanagers is toegestaan.

C.

Artikel 5 Vervanging mandaathouder wordt als volgt gewijzigd:

Het eerste lid komt te luiden:

 • 1.

  Bij afwezigheid van de gemeentesecretaris wordt deze vervangen door een loco-secretaris.

D.

Bijlage 1, onder de kop A. Bestuurlijk-Juridische aangelegenheden en onderdeel Publiekrecht wordt als volgt gewijzigd:

 • a.

  punt 6 vervalt en de punten 7 t/m 18 worden vernummerd tot 6 t/m 17.

 • b.

  Punt 6 (nieuw) komt te luiden:

  • 6.

   Het nemen van besluiten op schriftelijk ingediende klachten die zijn gericht tegen het functioneren van een lid van het college, een directielid, een teammanager of een programmamanager.

 • c.

  Punt 10 (nieuw) komt te luiden:

  • 10.

   Het nemen van besluiten ingevolge artikel 2 (Naamgeving woonplaatsen en openbare ruimte) van de Verordening naamgeving en nummering gemeente Altena 2020.

E.

Bijlage 1, onder de kop A. Bestuurlijk-Juridische aangelegenheden en onderdeel Privaatrecht wordt als volgt gewijzigd:

 • a.

  Punt 1 onder subonderdeel “Contracten”, komt te luiden:

  • 1.

   Het besluit tot het aangaan van convenanten, intentieverklaringen, bestuursovereenkomsten en overeenkomsten met andere overheidsinstanties.

 • b.

  Punt 3 onder subonderdeel “Civiele (en strafrechtelijke) procedures”, komt te luiden:

  • 3.

   het nemen van besluiten ten aanzien van alternatieve geschillenbeslechting, niet zijnde:

   • -

    mediation,

   • -

    arbitrage,

   • -

    het voorleggen van geschillen aan scheidslieden voor zover afspraken daarover vooraf schriftelijk zijn vastgelegd, of

   • -

    geschilbeslechting als bedoeld in artikel 11.5 CAO Gemeenten.

Artikel II
 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van openbare bekendmaking in het digitale Gemeenteblad van Altena.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als “Besluit tot eerste wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Altena 2020”.

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena van 30 augustus 2022.

Het college van burgemeester en wethouders van Altena,

De secretaris,

drs. R.J.M. van Wuijtswinkel MPA

de burgermeester,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

De burgemeester,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM