Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Besluit vaststellen aanvraagformulieren subsidies

Publicatiedatum:
maandag 3 januari 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekkingBesluit vaststellen aanvraagformulieren subsidies

Burgemeester en wethouders van Altena,

 

gelet op artikel 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 6, lid 1, van de Algemene subsidieverordening gemeente Altena 2019;

gelet op het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Altena 2020, alsmede het Besluit ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging Altena 2020 gemeentesecretaris – teammanagers;

 

overwegende dat het bij de uitvoering van de Tijdelijke subsidieregeling Verruimd Stimuleringsfonds corona Altena 2022, van belang is een aanvraagformulier vast te stellen;

 

B E S L U I T E N :

 

vast te stellen het volgende aanvraagformulier:

 

 • Aanvraagformulier Verruimd Stimuleringsfonds corona Altena 2022

zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van openbare bekendmaking in het digitale Gemeenteblad van Altena.

Aldus vastgesteld op 21 december 2021.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

namens deze,

D. Braat-Ernest

Teammanager Ondernemen

AANVRAAGFORMULIER:

“Verruimd Stimuleringsfonds corona Altena 2022”

 

Naam:……………………………………………………………………………………………………

Adres:……………………………………………………………………………………………………

Postcode:……………………………………………Woonplaats:……………………………………

Telefoon:…………………………………………………………………………………………………

Email:……………………………………………………………………………………………………

KVK nr.: …………………………………………………………………………………………………

 

Dient aanvraag in voor:

1. Bijdrage voor de volgende activiteit (omschrijving geven):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

2. Wat zijn de kosten voor dit idee/ project?

€……………………………….

Indien aanwezig stuur een gespecificeerde begroting of bewijs van betalingen mee

 

3. Welk bedrag vraagt u aan de gemeente (let op de maximale uitkering in de regeling*)?

€……………………………….

* De uitkering bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met maximum van in totaal €1.500,- per aanvrager/rechtspersoon

 

4. Ik verklaar dat dit een nieuwe activiteit is waarvoor nog niet eerder een aanvraag is ingediend:

 

 • o

  ja

 • o

  nee

5. Heeft u eerder subsidie ontvangen uit het Stimuleringsfonds?

 • o

  ja, in 2020 ten bedrage van: € …………..….

 • o

  ja, in 2022 ten bedrage van: € ……………...

 • o

  nee, dit is mijn eerste aanvraag

Indien tot toekenning over wordt gegaan, graag aangeven aan wie uitbetaling dient

plaats te vinden:

Naam:…………………………………………………………………………………………………………..

Adres:…………………………………………………………………………………………………………..

Postcode:…………………………………………….Woonplaats:…………………………………..

IBAN nr:………………………………………………………………………………………………………..

Ten name van:……………………………………………………………………………………………..

 

Ondertekening

 

Plaats: ……………………………………………..……………. Datum: ……………………………..

 

Handtekening:

 

 

……………………………………………………………………….