Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeente Altena - Besluit vaststellen aanvraagformulier subsidie

Publicatiedatum:
dinsdag 1 juni 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking



Gemeente Altena - Besluit vaststellen aanvraagformulier subsidie

Burgemeester en wethouders van Altena,

 

gelet op artikel 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 6, lid 1, van de Algemene subsidieverordening gemeente Altena 2019;

gelet op het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Altena 2020, alsmede het Besluit ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging Altena 2020 gemeentesecretaris – teammanagers;

 

overwegende dat het bij de uitvoering van de Tijdelijke subsidieregeling Stimuleringsfonds Altena corona van belang is een aanvraagformulier vast te stellen;

 

B E S L U I T E N :

 

vast te stellen het volgende aanvraagformulier:

 

  • 1.

    Aanvraagformulier Tijdelijke subsidieregeling Stimuleringsfonds Altena corona

 

zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van openbare bekendmaking in het digitale Gemeenteblad van Altena.

 

Aldus vastgesteld op 25 mei 2021.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

namens deze,

D.M. Braat-Ernest

Teammanager Ondernemen