Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeente Altena - Kennisgeving ter inzage legging ontwerp Omgevingsvisie Altena 2040 en ontwerp Omgevingseffectrapportage Altena, onder de huidige wetgeving milieueffectrapportage genoemd.

Publicatiedatum:
donderdag 2 juni 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocumentGemeente Altena - Kennisgeving ter inzage legging ontwerp Omgevingsvisie Altena 2040 en ontwerp Omgevingseffectrapportage Altena, onder de huidige wetgeving milieueffectrapportage genoemd.

Het college maakt bekend dat de ontwerp Omgevingsvisie Altena 2040 en het ontwerp Omgevingseffectrapport Altena (ontwerp-OER) voor zeven weken ter inzage liggen vanaf vrijdag 3 juni 2022. Eenieder krijgt vanaf 3 juni 2022 tot en met 22 juli 2022 de gelegenheid om zienswijzen over deze ontwerpen in te dienen.

 

Aanleiding en doel

 

De Omgevingsvisie Altena 2040 (NL.IMRO.1959.AltOS126OvisieAlt-ON01 ) geeft voor de lange termijn aan wat de ambities en bedoelingen zijn van de gemeente met de ruimte waarin we leven. Daarbij gaat het onder meer om een goed leefklimaat om te wonen, werken, ondernemen en recreëren. De visie zal de basis vormen voor het op te stellen Omgevingsplan, ook een instrument uit de nieuwe Omgevingswet.

 

Omdat de omgevingsvisie kaderstellend is voor toekomstige ontwikkelingen in de gemeente Altena moet de milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen worden. Als onderdeel van deze procedure is een Omgevingseffectrapport (OER) opgesteld. Zo heeft het omgevingsbelang nadrukkelijk een rol gespeeld in de voorliggende ontwerp omgevingsvisie.

 

Het ontwerp van de Omgevingsvisie Altena 2040 is opgesteld in de geest van de Omgevingswet. Formeel is deze wet nog niet van kracht (verwachte inwerkingtreding 01-01-2023) en gelden de be- palingen van de Wet ruimtelijke ordening. Daarom heeft deze omgevingsvisie als strategisch beleidsdocument in het kader van de Wet ruimtelijke ordening de status van structuurvisie.

U kunt de documenten bekijken tot en met 22 juli 2022

 

De stukken die hierop betrekking hebben, zijn beschikbaar via de gemeentelijke website www.gemeenteAltena.nl, https://omgevingsvisie.gemeentealtena.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl 

 

U kunt ook binnen de gestelde termijn een afspraak maken om de documenten digitaal bekijken op het gemeentehuis (Sportlaan 170 in Almkerk). U kunt een afspraak maken via 0183 – 51 61 00.

U kunt tot en met 22 juli 2022 uw zienswijze geven

 

De ontwerp Omgevingsvisie Altena 2040 wordt tegelijk met de ontwerp omgevingseffectrapportage vanaf 3 juni 2022 ter inzage gelegd. U krijgt zeven weken de gelegenheid om uw zienswijzen in te dienen over de ontwerp-omgevingsvisie en de omgevingseffectrapportage. In deze periode zal ook een toetsing van het plan-MER door de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage plaatsvinden.

 

Uw brief met uw zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad van de Gemeente Altena, postbus 5, 4286 ZG ALMKERK onder vermelding van zienswijzen Omgevingsvisie Altena 2040.

 

Voor mondelinge zienswijzen verzoeken wij u tijdig en binnen de termijn een afspraak te maken met mevrouw A. Boterblom via 0183 – 51 67 27.

Inloopbijeenkomsten

 

Tevens zijn er drie inloopbijeenkomsten ingepland en wel op 13 juni in de raadszaal van het gemeentehuis, op 16 juni in het Uivernest aan de Kerstraat 9 in Hank en op 28 juni in d’Alburcht, Perzikstraat 14a Wijk en Aalburg. Alle bijeenkomsten vinden plaats van 19.30-21.00 uur. Alle belangstellenden zijn van harte welkom daar en men hoeft zich vooraf niet aan te melden.

Vervolg

 

Na afloop van de zienswijzentermijn, periode van zeven weken van 3 juni 2022 t/m 22 juli 2022, worden alle zienswijzen en adviezen verwerkt in een Nota van Zienswijzen. In deze Nota wordt aangegeven of en in hoeverre deze zienswijzen tot wijzigingen hebben geleid. De visie zal na de zomervakantie door de raad worden vastgesteld.

Meer informatie

 

Voor inlichtingen over de procedure kunt u contact opnemen met projectleider mevrouw A. Boterblom via 0183-51 67 27.