Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeente Altena - Vaststelling bestemmingsplan “Wijk en Aalburg: De Kroon 21”

Publicatiedatum:
donderdag 9 november 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocumentGemeente Altena - Vaststelling bestemmingsplan “Wijk en Aalburg: De Kroon 21”

De burgemeester en wethouders van de gemeente Altena maken bekend dat op 24 oktober 2023 het bestemmingsplan hieronder gewijzigd is vastgesteld:

 

 • 1.

  Wijk en Aalburg: De Kroon 21 (NL.IMRO.1959.WijBP102deKroon21-VG02).

 

Het betreft een gewijzigde vaststelling na uitspraak van de Raad van State op 5 juli 2023.

 

Wij maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

 

Bij de vaststelling zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

Nr.

1

In artikel 3.1 sub b van de regels wordt de verwijzing naar ‘Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten’ verwijderd.

2

Onder artikel 3.1 van de regels wordt sub g toegevoegd: (…) g. laad- en losvoorzieningen, met dien verstande dat laad- en losvoorzieningen voor zwaar vrachtverkeer uitsluitend zijn toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'laden en lossen'.

3

Onder artikel 3.3.1 van de regels wordt sub g toegevoegd: (..) g. laden en lossen alsmede in- en uitrijden door zwaar vrachtverkeer op gronden, die niet zijn voorzien van de aanduiding 'laden en lossen'.

4

Op de plankaart wordt de aanduiding ‘laden en lossen’ toegevoegd

5

In paragraaf 2.2.3 van de toelichting is een verkeerskundige onderbouwing toegevoegd dat de inrit en uitrit van zwaar vrachtverkeer aan de Perzikstraat in overeenstemming is met de verkeersveiligheid en in overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening en dat de woon- en leefomgeving van appellanten daardoor niet onevenredig wordt aangetast.

6

In paragraaf 5.6 van de toelichting wordt de volgende zin toegevoegd: Laden en lossen met zwaar vrachtverkeer is uitsluitend binnen een nader aangeduide zone aan de westkant van het plangebied toegestaan.

7

In paragrafen 5.13 en 6.2 van de toelichting wordt toegelicht dat er regels over laden en lossen zijn toegevoegd op de plankaart en in de regels.

8

In paragraaf 7.2.4 is de toelichting aangevuld met de procedure na vaststelling; zijnde het ingediende beroep, de uitspraak van de RvS en de gewijzgide vaststelling.

Crisis- en herstelwet

 

Op dit bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan bekijken tot en met 22 december 2023

 

Het bestemmingsplan ligt ter inzage van vrijdag 10 november 2023 tot en met vrijdag 22 december 2023. U kunt het bestemmingsplan op 2 manieren bekijken:

 • 1.

  U bekijkt het bestemmingsplan digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 • 2.

  U maakt een afspraak om het bestemmingsplan digitaal te bekijken op het gemeentehuis, Sportlaan 170 in Almkerk. U kunt een afspraak maken via 0183 – 51 61 00.

U kunt in beroep gaan als u belanghebbende bent

 

U bent belanghebbende als het besluit invloed heeft op uw situatie. U kunt alleen in beroep gaan:

 • 1.

  als u het niet eens bent met een wijziging die bij de vaststelling is aangebracht; of

 • 2.

  als u op tijd uw zienswijze heeft gegeven bij de gemeenteraad; of

 • 3.

  als u kunt bewijzen dat u niet in staat was om uw zienswijze op tijd te geven bij de gemeenteraad.

U kunt tot en met vrijdag 22 december 2023 in beroep gaan

 

U gaat in beroep door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u in beroep gaat bent u griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl.

U kunt ook om een voorlopige voorziening vragen bij de Raad van State in Den Haag

 

Het besluit tot vaststelling treedt de dag, na afloop van de beroepstermijn, in werking. Ons besluit blijft dus geldig totdat de rechter heeft besloten over uw beroep. Is het voor u belangrijk dat de uitvoering van ons besluit direct wordt tegengehouden? Dan kunt u ook een voorlopige voorziening vragen aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit moet dan wel binnen de beroepstermijn. Voor het vragen van een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl.