Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Giessen | kruising Parallelweg/H.C. Hakstraat/Karbogerd | instellen verplicht fietspad en voorrangsregeling fietsoversteek

Publicatiedatum:
maandag 10 januari 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededelingGiessen | kruising Parallelweg/H.C. Hakstraat/Karbogerd | instellen verplicht fietspad en voorrangsregeling fietsoversteek

Nummer: VB2021-38

Zaaknummer: 2021-041892

Burgemeester en wethouders van de gemeente Altena

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Met ingang van 1 januari 2020 is deze bevoegdheid door het college van burgemeester en wethouders gemandateerd aan de teammanager Ruimtelijk Beheer.

Vereiste van het besluit

Volgens artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor:

• verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd

• maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg en voor het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, als de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) bepaalt dat het instellen van een verplicht fietspad met verkeersborden G11 en OB502 en het wijzigen van de fietsoversteek moet gebeuren met een verkeersbesluit.

Artikel 24 lid 1 BABW geeft aan dat verkeersbesluiten worden genomen na overleg met (een gemachtigde van) de korpschef van de politie.

Overwegingen

Overwegende dat:

• de Parallelweg een groot aantal voertuigbewegingen per dag kent (>5000 mvt/ etm);

• het vrij liggend fietspad aan de Hendrik Cornelis Hakstraat onvoldoende gebruikt wordt door de afwezigheid van bebording;

• de fietsoversteek niet juist gebruikt wordt door de afwezigheid van bebording en markering;

• dit zorgt voor onduidelijkheid bij weggebruikers en leidt tot verkeersonveiligheid.

Inzake dit besluit heeft overleg plaatsgevonden met (de gemachtigde van) de korpschef van de politie; eenheid Zeeland-West Brabant district de Baronie, die positief geadviseerd heeft.

Besluiten:

Op grond van voorgaande overwegingen besluit ik:

1. tot het instellen van een verplicht fietspad op de vrij liggende fietsvoorziening langs de Hendrik Cornelis Hakstraat en het instellen van een voorrangsregeling op de Parallelweg voor fietsers, zie bijlagenummer VB2021-38-01 t/m VB2021-38-06) van dit besluit;

2. te bepalen dat de bekendmaking van dit verkeersbesluit gebeurt door plaatsing van het besluit in het Gemeenteblad.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking zodra de verkeersborden zijn geplaatst c.q. aangebracht.

 

Almkerk, 17-12-2021

 

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

Ing. H.A.J.M. Soeterboek

Teammanager Ruimtelijk Beheer

Bijlage(n)

- Getekende versie verkeersbesluit

- Positief art. 24 BABW advies politie

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan heeft u de mogelijkheid bezwaar te maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te sturen aan:

Gemeente Altena

Postbus 5

4286 ZG ALMKERK

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

a). naam en adres van de indiener;

b ). de dagtekening;

c). een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

d). de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, betekent dat niet dat u daarmee de uitvoering van het besluit stopzet. Wilt u dit stopzetten en heeft u een spoedeisend belang dan kunt u naast het maken van een bezwaar ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit verzoek stuurt u, samen met een kopie van het bij ons ingediende bezwaarschrift, niet naar ons, maar rechtstreeks naar de rechtbank.

Adres Voorzieningenrechter:

Voorzieningenrechter Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Postbus 90006

4800 PA BREDA

Wij attenderen u erop dat aan het indienen van het verzoek kosten verbonden zijn. Voor informatie hierover verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.