Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Altena 2019

Publicatiedatum:
donderdag 22 september 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekkingBesluit tot eerste wijziging van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid Altena 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena;

 

Overwegende;

 

 • -

  dat het van belang is dat het vigerende inkoop- en aanbestedingsbeleid in lijn is met het in de gemeente Altena geldende mandaat-, volmacht en machtigingsbesluit;

 • -

  dat naar aanleiding van een wijziging in het geldende mandaat-, volmacht en machtigingsbesluit een kleine aanpassing dient plaats te vinden in het vigerende Inkoop- en aanbestedingsbeleid Altena 2019, vastgesteld d.d. 3 januari 2019;

besluit:

 

vast te stellen het navolgende:

 

Besluit tot eerste wijziging van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid Altena 2019

Artikel I Wijziging Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Het Inkoop- en aanbestedingsbeleid Altena 2019, vastgesteld d.d. 3 januari 2019, wordt als volgt gewijzigd:

 

Paragraaf 3.6 Afwijkingsbevoegdheid komt te luiden:

 

3.6 Afwijkingsbevoegdheid

 

Afwijkingen van dit Inkoop- en Aanbestedingsbeleid zijn slechts mogelijk en toegestaan op basis van een deugdelijk gemotiveerd besluit door of namens het College van burgemeester en wethouders van de Gemeente en voor zover een en ander op basis van de geldende wet- en regelgeving mogelijk is. Uit dit laatste volgt o.a. dat afwijkingen van de inkoopprocedure alleen mogelijk zijn bij opdrachten met een totale waarde onder de op dat moment geldende Europese drempelbedragen.

Artikel II Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit wijzigingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van openbare bekendmaking in het digitale Gemeenteblad van Altena.

 • 2.

  Dit wijzigingsbesluit wordt aangehaald als “Besluit tot eerste wijziging van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid Altena 2019”.

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena van 30 augustus 2022.

De secretaris,

drs. R.J.M. van Wuijtswinkel MPA

de burgemeester,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM