Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Nadere regels mantelzorgwaardering Altena 2022

Publicatiedatum:
donderdag 13 juli 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Wijzigingsbesluit Nadere regels Mantelzorgwaardering gemeente Altena 2022, 1e wijziging

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

 

gelet op:

 

 • -

  Artikel 2.1.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

 • -

  Artikel 5.4.2. van de Verordening Sociaal Domein gemeente Altena 2022;

besluit:

 

vast te stellen: het wijzigingsbesluit “Nadere regels Mantelzorgwaardering gemeente Altena 2022, 1e wijziging”.

 

De Nadere Regels Mantelzorgwaardering gemeente Altena 2022 worden als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Artikel 1 Begripsbepaling komt te luiden:

   

  In deze nadere regels wordt verstaan onder

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena;

  Mantelzorg: de zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een (chronisch) zieke, gehandicapte of hulpbehoevende door één of meerdere mensen uit de directe omgeving, waarbij de zorgverlening voortvloeit uit de sociale relatie;

  Een mantelzorger: degene die langer dan drie maanden onbetaald gedurende minimaal vier uur per week mantelzorg verleent en zelf woonachtig is in Altena of zorg verleent aan een zorgvrager, die woonachtig is in Altena.

  Jonge mantelzorger: een mantelzorger in de leeftijd van 6 tot 18 jaar, die opgroeien met een familielid dat chronisch ziek of gehandicapt is of een psychische aandoening heeft;

  Volwassen mantelzorger: een mantelzorger in de leeftijd van 18 jaar en ouder;

  Zorgvrager: degene, die mantelzorg ontvangt;

  Mantelzorgwaardering: de (financiële) attentie in het kader van deze regeling;

  Kalenderjaar: van 1 januari tot en met 31 december;

  Stichting Surplus Welzijn: gevestigd te Breda, bij wie de uitvoering van de mantelzorgwaardering is belegd.

 • 2.

  Artikel 5 Aanvraag mantelzorgwaardering komt te luiden

  • 5.1

   Stichting Surplus Welzijn stelt een aanvraagformulier “Aanvraag mantelzorgwaardering” op en stemt dit af met het college;

  • 5.2

   Voor de aanvraag dient gebruik gemaakt te worden van het overeengekomen formulier zoals bedoeld wordt onder 5.1. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van het digitale aanvraagformulier (e-formulier) beschikbaar via de website van stichting Surplus Welzijn. Als dit niet mogelijk is, kan de mantelzorger een papieren formulier opvragen bij stichting Surplus Welzijn.

  • 5.3

   De aanvraag om een mantelzorgwaardering kan uitsluitend per kalenderjaar worden ingediend gedurende de aanvraagperiode als bedoeld in artikel 6;

  • 5.4

   Een mantelzorger kan per kalenderjaar maximaal één aanvraag indienen, ook als deze mantelzorg verleent aan meer dan één zorgvrager’.

  • 5.5

   Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling genomen.

 • 3.

  Artikel 6 Aanvraagperiode komt te luiden

  • De aanvraag wordt in 2023 ingediend tussen 1 september en 15 december 2023;

  • De aanvraag wordt ingediend tussen 1 juli en 15 december van het betreffende jaar.

 • 4.

  Artikel 11 Slotbepalingen komt te luiden

  • 11.1

   Deze nadere regels worden aangehaald als Nadere regels mantelzorgwaardering Altena 2022, eerste wijziging.

  • 11.2

   Deze nadere regels, eerste wijziging treden in werking met ingang van de dag volgende op die van de openbare bekendmaking in het digitale gemeenteblad van de gemeente Altena.

  • 11.3

   Deze nadere regels, eerste wijziging zijn van kracht tot het moment dat deze worden gewijzigd dan wel ingetrokken.

Aldus vastgesteld op 27 juni 2023.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

de secretaris,

drs. R.J.M. van Wuijtswinkel MPA

de burgemeester,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM