Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Nadere regels mantelzorgwaardering Altena 2022

Publicatiedatum:
woensdag 20 juli 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Nadere regels mantelzorgwaardering Altena 2022

Het college van de gemeente Altena

 

Overwegende dat:

 

Het college de inzet van mantelzorgers waardeert;

 

Het college bij deze nadere regels de blijk van waardering voor mantelzorgers bepaalt;

 

Gelet op

 

 • o

  Artikel 2.1.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

 • o

  Artikel 5.4.2 van de Verordening Sociaal Domein gemeente Altena 2022;

Besluit vast te stellen

 

Nadere regels mantelzorgwaardering Altena 2022.

Artikel 1 begripsbepaling

In deze nadere regels wordt verstaan onder

 

College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena;

 

Mantelzorg: de zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een (chronisch) zieke, gehandicapte of hulpbehoevende door één of meerdere mensen uit de directe omgeving, waarbij de zorgverlening voortvloeit uit de sociale relatie;

 

Mantelzorger: degene, die langer dan drie maanden onbetaald gedurende minimaal vier uur per week mantelzorg verleent en woonachtig is in de gemeente Altena;

 

Jonge mantelzorger: een mantelzorger in de leeftijd van 6 tot 18 jaar;

 

Volwassen mantelzorger: een mantelzorger in de leeftijd van 18 jaar en ouder;

 

Zorgvrager: degene, die mantelzorg ontvangt;

 

Mantelzorgwaardering: de (financiële) attentie in het kader van deze regeling;

 

Kalenderjaar: van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde jaar;

 

Stichting Trema Welzijn: gevestigd te Nieuwendijk, bij wie de uitvoering van de mantelzorgwaardering is belegd.

Artikel 2 reikwijdte

Deze nadere regels zijn slechts van toepassing op de verstrekking van mantelzorgwaarderingen van de gemeente Altena.

Artikel 3 De mantelzorgwaardering

 • 3.1

  De mantelzorgwaardering wordt per mantelzorger maximaal eenmaal per kalenderjaar verstrekt;

 • 3.2

  De mantelzorgwaardering voor een volwassen mantelzorger bestaat uit:

  • een geldbedrag van €120,-- of

  • één of meer waardebonnen met een totale waarde van €120,-- verstrekt door en te besteden bij ondernemers gevestigd in de gemeente Altena;

 • 3.3

  De mantelzorgwaardering voor jonge mantelzorger bestaat uit:

  • een attentie passend bij de leeftijd van de mantelzorger ter waarde van €60,-- of

  • één of meer waardebonnen met een totale waarde van €60,-- verstrekt door en te besteden bij ondernemers gevestigd in de gemeente Altena;

  • Een attentie in natura met een totale waarde van €60,-- in de vorm van een (waardebon voor het bezoek van) een activiteit of evenement.

Artikel 4: Doelgroep

Mantelzorgwaardering op basis van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan:

 • Een jonge mantelzorger in de leeftijd van 6 tot 18 jaar;

 • Een volwassen mantelzorger in de leeftijd van 18 jaar en ouder.

Artikel 5 Aanvraag mantelzorgwaardering

 • 5.1

  Stichting Trema Welzijn stelt een aanvraagformulier “Aanvraag mantelzorgwaardering” op en stemt dit af met het college;

 • 5.2

  Voor de aanvraag dient gebruik te worden gemaakt van het overeengekomen formulier, zoals bedoeld onder 5.1. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van het digitale aanvraagformulier (e-formulier), beschikbaar via de website van de Stichting Trema Welzijn. Als dit niet mogelijk is, kan de mantelzorger een papieren formulier opvragen bij Stichting Trema Welzijn.

 • 5.3

  De aanvraag om een mantelzorgwaardering kan uitsluitend per kalenderjaar worden ingediend gedurende de aanvraagperiode als bedoeld in artikel 6;

 • 5.4

  Een mantelzorger kan per kalenderjaar maximaal één aanvraag indienen, ook als deze mantelzorg verleent aan meer dan één zorgvrager;

 • 5.5

  Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling genomen.

Artikel 6 Aanvraagperiode

 • 6.1

  De aanvraag wordt in 2022 ingediend tussen 1 september tot 15 december 2022;

 • 6.2

  De aanvraag in de jaren daarna wordt ingediend tussen 1 juli en 15 december van het betreffende jaar.

Artikel 7 Voorwaarden

De mantelzorgwaardering wordt uitsluitend toegekend als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  De mantelzorgwaardering wordt aangevraagd door een mantelzorger;

 • b.

  De mantelzorger heeft verklaard dat zij/hij in het kalenderjaar waarin de aanvraag voor mantelzorgwaardering is ingediend gedurende drie achtereenvolgende maanden minimaal 4 uur per week mantelzorg heeft verleend;

 • c.

  De mantelzorger heeft verklaard bereid te zijn om indien gewenst informatie te verschaffen over de mantelzorgsituatie, waarin zij/hij mantelzorg heeft verleend;

 • d.

  De mantelzorger heeft verklaard dat hij/zij het aanvraagformulier naar waarheid heeft ingevuld.

Artikel 8 Beslistermijn en verstrekking

 • 8.1

  Door of namens het college wordt binnen acht weken na ontvangst van een volledige aanvraag een besluit genomen;

 • 8.2

  Alle toegekende mantelzorgwaarderingen die zijn aangevraagd voor 15 oktober van het lopende kalenderjaar, worden verstrekt/beschikbaar gesteld op de dag van de mantelzorg;

 • 8.3

  Alle toegekende mantelzorgwaarderingen die tussen 15 oktober en 15 december van het lopende kalenderjaar zijn aangevraagd, worden verstrekt/beschikbaar gesteld voor 31 december van dat lopende kalenderjaar.

Artikel 9 Weigeringsgronden

De mantelzorgwaardering wordt geweigerd indien:

 • 9.1

  de aanvraag buiten de hiervoor gestelde aanvraagperiode wordt ingediend; of

 • 9.2

  niet voldaan is aan één of meer vereisten zoals bedoeld in de artikelen 3, 4, 5 en 7 van deze nadere regels.

Artikel 10 Afwijking

 • 10.1

  In alle gevallen waarin deze nadere regels niet voorzien of onduidelijk zijn, beslist het college.

 • 10.2

  In bijzondere gevallen kan het college gemotiveerd afwijken van deze nadere regels.

Artikel 11 Slotbepalingen

 • 11.1

  Deze nadere regels worden aangehaald als Nadere regels mantelzorgwaardering Altena 2022.

 • 11.2

  Deze nadere regels treden in werking met ingang van de dag volgende op die van de openbare bekendmaking in het digitale gemeenteblad van de gemeente Altena.

 • 11.3

  Deze nadere regels zijn van kracht tot het moment dat deze nadere regels worden ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 juli 2022

Burgemeester en wethouders van Altena,

De secretaris,

Drs. R.J.M. van Wuijtswinkel MPA

de burgemeester,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM