Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Nota bodembeheer regio Midden- en West Brabant

Publicatiedatum:
donderdag 24 november 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
beleidsregelNota bodembeheer regio Midden- en West Brabant

[Een deel van de tekst van deze bekendmaking is overeenkomstig artikel 7 lid 2 Bekendmakingswet bekendgemaakt en hier beschikbaar: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dc-2022-90.]

 

De raad van de gemeente Altena,

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,

 

gelet op

 

 • -

  het streven om zoveel mogelijk grond binnen het beheergebied te hergebruiken zonder daarmee de duurzaamheid van de bodem te belemmeren;

 • -

  het efficiënt en effectief omgaan met primaire delfstoffen en kosten.

besluit:

 

 • 1.

  De Nota bodembeheer regio Midden- en West Brabant, kenmerk 0474495.100 definitief revisie 02 d.d. 19 mei 2022 vast te stellen, waarbij de belangrijkste uitgangspunten zijn:

  • -

   hanteren van een afwijkende regel voor percentage bodemvreemd materiaal, in toe te passen grond, in gebieden met de functie landbouw, natuur en wonen;

  • -

   alleen ‘schone grond’ toepassen op gevoelige bestemmingen;

  • -

   bij het bodembeleid “zoveel mogelijk grond binnen het beheergebied te hergebruiken zonder daarmee de duurzaamheid van de bodem te belemmeren”;

  • -

   het opnemen van beleidsregels over het toepassen van thermisch gereinigde grond; 

  • -

   dat onder “duurzaam bodem” wordt verstaan het afstemmen van de bodemkwaliteit op het (beoogde) gebruik van de bodem, zodat het op die plaats wordt toegepast waar deze de minste risico’s oplevert voor de gebruiker;

  • -

   dat op gebiedsniveau het 'standstill-principe' wordt gehanteerd;

  • -

   bij het bodembeleid de bodembeheernota behoort waarin is beschreven op welke wijze moet worden omgegaan met het nieuwe bodembeleid;

  • -

   de beheernota, functieklassenkaart en de toepassingskaart niet van kracht zijn op locaties die verdacht zijn op de aanwezigheid van bodemverontreiniging.

 • 2.

  De functieklassenkaart: Actualisatie functieklassenkaart participerende gemeenten OMWB, kenmerk 0474495.100-FK- A0, d.d. 18 maart 2022 vast te stellen;

 • 3.

  De toepassingskaart: Actualisatie gebiedsspecifieke toepassingskaart participerende gemeenten OMWB, kenmerk 0474495.100-TK-A0, d.d. 18 maart 2022 vast te stellen;

 • 4.

  De huidige Nota bodembeheer Altena die vastgesteld is door de raad op 15-12-2020 in te trekken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Altena van 27 september 2022.

de voorzitter,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

de raadsgriffier,

drs. S.J. Peet