Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Opheffen individuele gehandicaptenparkeerplaats aan de Nieuwe Es 95 te Sleeuwijk

Publicatiedatum:
woensdag 6 juli 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededelingOpheffen individuele gehandicaptenparkeerplaats aan de Nieuwe Es 95 te Sleeuwijk

Nummer: VB2022-27

Zaaknummer: 2022-019048

Type besluit: Permanent

Burgemeester en wethouders van Altena ,

Gelet opArtikel 18 eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna WVW 1994) is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Met ingang van 1 januari 2020 is deze bevoegdheid door het college van burgemeester en wethouders gemandateerd aan de teammanager Ruimtelijk Beheer, vastgelegd in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Altena 2020.

Artikel 15, eerste lid, moet een verkeersbesluit worden genomen voor plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna BABW), genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Artikel 15, tweede lid, van de WVW1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg en voor het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, als de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Grondslag

Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub c en d, van de WVW1994 en artikel 21 van het BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel:

c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Overwegende

Overwegende dat:

- de aanvrager van de individuele gehandicaptenparkeerplaats (IGP) geen gebruik meer maakt van de parkeerplaats;

- het betreffende wegvak eigendom is van de gemeente Altena;

Mede gelet op

Gelet op artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de politie inzake de handhaafbaarheid.

Gelet op artikel 26 van het BABW wordt dit verkeersbesluit bekendgemaakt door op de in artikel 5 onderscheidenlijk 6 van de Bekendmakingswet bepaalde wijze, namelijk door plaatsing van het besluit in het Gemeenteblad.

Besluiten

Op grond van voorgaande overwegingen besluit ik de betreffende individuele gehandicaptenparkeerplaats voorzien van het kenteken F-058-HS aan de Nieuwe Es 95 te Sleeuwijk op te heffen en het verkeersbord (E6) met onderbord te verwijderen.

Aldus besloten te Almkerk, 28-06-2022

 

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

Ing. H.A.J.M. Soeterboek

Teammanager Ruimtelijk Beheer

Rechtsbescherming

Indien u het met deze beslissing niet eens bent kunt u hiertegen, op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een schriftelijk gemotiveerd bezwaar indienen bij het collega van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken en gaat in na de dag van bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

a). naam en adres van de indiener;

b). de dagtekening;

c). een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

d). de gronden van het bezwaar;

e). een handtekening van de indiener;

f). indien u bezwaar maakt namens een instelling: een kopie van de statuten en ondertekening van het bezwaarschrift door alle functionarissen die volgens de statuten bevoegd zijn om de instelling in rechte te vertegenwoordigen (vaak zijn ingevolge de statuten de handtekeningen van meerdere bestuursleden noodzakelijk).

Als u over een DigiD beschikt kun u ook digitaal een bezwaarschrift indienen. Op het moment dat u een bezwaarschrift heeft ingediend kunt u ook de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Breda verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor moet sprake zijn van onverwijlde spoed. Voor het verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. U kunt u verzoek indienen bij de Rechtbank.

Adres Voorzieningenrechter

Voorzieningenrechter Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Postbus 90006

4800 PA BREDA

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de gemeente Altena: www.gemeentealtena.nl of van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant: www.rechtspraak.nl.