Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Regeling Brede Adviesraad Sociaal Domein Altena 2022

Publicatiedatum:
woensdag 29 december 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
beleidsregelRegeling Brede Adviesraad Sociaal Domein Altena 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

 

gelet op

 • artikel 84 van de Gemeentewet

 • artikel 10 van de Integrale verordening sociaal domein gemeente Altena 2022

 • artikel 47 van de Participatiewet;

besluit :

 

 • 1.

  Vervallen te verklaren de Regeling brede adviesraad sociaal domein Altena 2019

 • 2.

  Vast te stellen de Regeling brede adviesraad sociaal domein Altena 2022

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  gemeente: gemeente Altena;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena;

 • c.

  adviesraad: de door het college bij deze regeling ingestelde commissie voor het sociaal domein;

 • d.

  cliënt: een inwoner van de gemeente Altena die een beroep kan doen op en/of belang heeft bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet;

 • e.

  ingezetene: inwoner van de gemeente Altena;

 • f.

  sociaal domein: de beleidsterreinen behorende tot de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet, de Participatiewet, armoedebeleid en schuldhulpverlening en daarmee samenhangende onderwerpen voor zover deze een relatie of raakvlak hebben met zelfredzaamheid of participatie;

Artikel 2 Doelstelling, taak en functie

 • 1.

  De adviesraad heeft tot doel om de gemeente vanuit een integraal en collectief perspectief zowel gevraagd als ongevraagd formeel te adviseren over het gemeentelijke beleid betreffende het sociaal domein en daarmee bij te dragen aan:

  • het verbeteren van het gemeentelijk beleid;

  • het bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie van de inwoners.

 • 2.

  De adviesraad doet dit door:

  • de ervaringen van mensen die een beroep doen op gemeentelijke voorzieningen te benutten en in te brengen in het gemeentelijke beleidsproces;

  • vragen, wensen en ervaringen vanuit de samenleving te vertalen naar gewenste veranderingen of aanvullingen in het gemeentelijk beleid.

 • 3.

  Dit vertaalt zich in de volgende functies:

  • reflecterende functie: kritische reflectie op het ontwikkelde of nog te ontwikkelen beleid;

  • signalerende functie: signaleren van leemten en knelpunten in beleid en uitvoering;

  • evaluatieve functie: volgen van de uitvoering en adviseren over bijstelling van beleid (monitoren);

  • ideeën- en creativiteitsfunctie: ideeën en suggesties aandragen voor beleid, transformatie en sociale vernieuwing (denktank);

  • In incidentele gevallen kan de adviesraad ook een co-creërende functie (mee-ontwikkelen van beleidsvoorstellen) hebben, hier ligt echter geen primaire taak.

 • 4.

  De adviesraad adviseert niet over zaken die betrekking hebben op individuele cliënten.

Artikel 3 Werkwijze

 • 1.

  De adviesraad kent een open structuur. Vergaderingen zijn openbaar.

 • 2.

  De adviesraad kan tijdelijke en permanente werkgroepen instellen voor specifieke onderwerpen en deelterreinen binnen het sociaal domein. De werkgroepen worden aangevuld met deskundigen van buiten de adviesraad als dat gewenst is.

 • 3.

  Inwoners van de gemeente kunnen onderwerpen voor de vergadering aanmelden.

 • 4.

  De adviesraad onderhoudt actief contact met een netwerk van (ervarings)deskundigen zoals belangenbehartigers, cliëntenorganisaties en inwoners van de gemeente.

 • 5.

  De adviesraad initieert of organiseert zelf bijeenkomsten, expertmeetings of andere vormen van raadplegingen.

 • 6.

  De adviesraad regelt binnen de kaders van deze regeling haar eigen werkwijze en stelt hiertoe een huishoudelijk reglement vast. Hierin wordt ten minste opgenomen met welke regelmaat de adviesraad vergadert, met een minimum van zes vergaderingen per jaar, op welke manier geldige besluiten worden genomen, hoe nieuwe leden worden geworven en er wordt een rooster van aftreden opgesteld.

 • 7.

  Jaarlijks evalueert de adviesraad intern haar functioneren.

 • 8.

  De adviesraad brengt jaarlijks verslag uit aan het college over de verrichte werkzaamheden en geeft het een vooruitzicht op de activiteiten voor het komende jaar. Het college stelt de gemeenteraad in kennis van het verslag.

Artikel 4 Advisering aan het college

 • 1.

  Het college betrekt de adviesraad in een vroegtijdig stadium bij de beleidsvoorbereiding van alle onderwerpen waarover de adviesraad in een later stadium gevraagd wordt advies uit te brengen.

 • 2.

  Het college voorziet de adviesraad tijdig mondeling of schriftelijk van de informatie die noodzakelijk is om adequaat te kunnen adviseren.

 • 3.

  De adviezen van de adviesraad worden schriftelijk uitgebracht en zijn openbaar.

 • 4.

  Het college neemt een uitgebracht advies zichtbaar mee bij de besluitvorming.

 • 5.

  Het college kan gemotiveerd afwijken van de adviezen van de adviesraad.

 • 6.

  Het college informeert de adviesraad binnen 4 weken na de besluitvorming.

Artikel 5 Samenstelling, benoeming, ontslag en zittingsduur

 • 1.

  De adviesraad bestaat uit minimaal 7 en maximaal 11 leden, die op persoonlijke titel benoemd worden en een in functie benoemde onafhankelijke voorzitter.

 • 2.

  Benoeming en ontslag van de leden vindt op voordracht van de adviesraad plaats door het college.

 • 3.

  De adviesraad stelt bij openstaande vacatures alle inwoners van de gemeente Altena in de gelegenheid hun interesse voor lidmaatschap van de adviesraad kenbaar te maken.

 • 4.

  Het college stelt een competentieprofiel voor de leden vast, horende de adviesraad.

 • 5.

  De leden en de voorzitter kunnen niet tevens lid zijn van de gemeenteraad, een raadscommissie of het college dan wel een dienstverband bij de gemeente hebben.

 • 6.

  De leden zijn inwoner van de gemeente.

 • 7.

  De zittingsduur van de leden bedraagt 4 jaar.

 • 8.

  Een lid kan maximaal twee keer worden herbenoemd.

 • 9.

  Het lidmaatschap van de leden eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek;

  • b.

   na het verstrijken van de zittingsduur van de periode van 4 jaar behoudens herbenoeming;

  • c.

   doordat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd in het vierde of vijfde lid.

 • 10.

  De adviesraad wordt zodanig samengesteld dat deze de taak en doelstelling, zoals omschreven in artikel 2 voor alle beleidsterreinen in het sociaal domein goed en volledig kan uitvoeren.

Artikel 6 Voorzitter, secretaris

 • 1.

  De vergaderingen van de adviesraad worden voorgezeten door de onafhankelijke voorzitter.

 • 2.

  De voorzitter is geen lid van de adviesraad en heeft geen stemrecht.

 • 3.

  De voorzitter wordt benoemd door het college, op voordracht van een onafhankelijke selectiecommissie, bestaande uit hiertoe aangewezen vertegenwoordigers van de gemeente, en de adviesraad.

 • 4.

  Het college stelt een competentieprofiel voor de voorzitter vast, horende de adviesraad.

 • 5.

  De zittingsduur van de voorzitter bedraagt 4 jaar.

 • 6.

  De voorzitter kan maximaal twee keer worden herbenoemd.

 • 7.

  Het voorzitterschap eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek;

  • b.

   doordat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd in artikel 5 lid 4;

  • c.

   door ontslag op voordracht van minimaal 2/3 van het totaal aantal leden van de adviesraad op grond van handelen of nalaten van de voorzitter.

 • 8.

  De adviesraad kiest uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter. De plaatsvervangend voorzitter vervangt de voorzitter bij afwezigheid.

 • 9.

  De adviesraad benoemt uit haar midden een secretaris.

Artikel 7 Ambtelijk secretaris, faciliteiten,

 • 1.

  Een ambtenaar van de gemeente is ambtelijk secretaris voor de adviesraad. De ambtelijk secretaris is op verzoek van de adviesraad aanwezig bij de vergaderingen van de adviesraad.

 • 2.

  De ambtelijk secretaris heeft geen stemrecht maar zorgt voor een goede ondersteuning van de adviesraad. Taak van de ambtelijk secretaris is om de adviesraad tijdig te informeren over de agenda en het besluitvormingsproces van de gemeenteraad en het college. Daarnaast bewaakt de ambtelijk secretaris de voortgang en afhandeling van de uitgebrachte adviezen. Tenslotte adviseert de ambtelijk secretaris de adviesraad bij de benoeming of ontslag van leden.

 • 3.

  De gemeente stelt aan de adviesraad de noodzakelijke faciliteiten ter beschikking om haar taken uit te kunnen voeren.

 • 4.

  De adviesraad ontvangt jaarlijks een werkbudget. Hiervoor dient zij jaarlijks voor 1 juli in jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar bij de gemeente een begroting in. Uit het werkbudget dienen de volgende kosten te worden betaald:

  • a.

   Professionalisering en deskundigheidsbevordering (d.m.v. scholing, training, excursies, workshops) van de adviesraad;

  • b.

   Reiskosten à €0,28 per kilometer;

  • c.

   Faciliteiten voor het verzorgen van inlichtingen;

  • d.

   Door de adviesraad noodzakelijk te maken onkosten in verband met de uitoefening van haar functie;

  • e.

   Presentiegeld voor het bijwonen van de vergaderingen van de adviesraad door leden en de voorzitter; voor vergaderingen van werkgroepen wordt geen presentiegeld verstrekt.

Artikel 8 Geschillen

Het college beslist over onduidelijkheden en geschillen die voortkomen uit deze regeling.

Artikel 9 Evaluatie

Periodiek wordt tussen de adviesraad en de verantwoordelijk wethouder(s) geëvalueerd of de gekozen opzet van de adviesraad voldoet. De adviesraad brengt verslag uit van deze evaluatie aan het college. De eerste evaluatie vindt plaats een jaar na inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel 10 Inwerkingtreding, intrekking en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2022

 • 2.

  Wijziging of intrekking van deze regeling vindt alleen plaats nadat de adviesraad daarover is gehoord.

 • 3.

  Deze regeling kan aangehaald worden als Regeling Brede Adviesraad sociaal domein Altena 2022.

Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W van 21 december 2021

de secretaris,

drs. R.J.M. van Wuijtswinkel MPA

de burgemeester,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM