Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Regeling Kindpakket gemeente Altena 2022

Publicatiedatum:
woensdag 6 april 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
overige overheidsinformatieRegeling Kindpakket gemeente Altena 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

 

gelezen het collegevoorstel van 29 maart 2022;

 

besluit:

 

  • a.

    Vast te stellen: Regeling Kindpakket gemeente Altena 2022

Titel regeling

Regeling Kindpakket gemeente Altena 2022

Artikel 1. Doel

Kinderen vormen een belangrijke én kwetsbare groep waar de gemeente zich verantwoordelijk voor voelt. De gemeente heeft maatregelen genomen om armoede onder kinderen tegen te gaan en kinderen te helpen mee te doen aan maatschappelijke activiteiten en het kunnen volgen van onderwijs. Deze maatregelen worden het kindpakket genoemd. Met Stichting Leergeld West Brabant-Oost heeft de gemeente afspraken gemaakt over uitvoering van het kindpakket.

Artikel 2. Doelgroep

Voorzieningen uit het kindpakket zijn bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar van inwoners met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm, en een vermogen dat niet hoger is dan de vermogensgrens die in de wet is bepaald. De kostendelersnorm is niet van toepassing.

Artikel 3. Voorzieningen

Inwoners die aan de voorwaarden voldoen (zie artikel 7.7.1 van de verordening), kunnen in aanmerking komen voor vergoeding van kosten voor hun minderjarige kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. De te vergoeden kosten zijn bestemd voor activiteiten van het kind. Het kind waarvoor de inwoner ondersteuning aanvraagt moet bij de ouder inwonen. Stichting Leergeld betaalt een kostenvergoeding rechtstreeks aan de leverancier of dienstverlener. In een bijlage 1. bij deze beleidsregels staat welke voorzieningen Stichting Leergeld in ieder geval kan verstrekken en tot welk bedrag

Artikel 4. Draagkracht

Het inkomen en het vermogen worden op dezelfde wijze berekend als voor de bijzondere bijstand (zie de artikelen 2.4.1 en 2.4.3). Voor het bepalen van de inkomensgrens blijft de kostendelersnorm buiten toepassing. Is het inkomen of het vermogen te hoog om in aanmerking te komen, dan beoordeelt stichting Leergeld of er een uitzondering moet worden gemaakt op het uitgangspunt, dat geen voorziening kan worden verstrekt. Leergeld beoordeelt daarvoor alle omstandigheden van de inwoner.

Artikel 5. Aanvraagprocedure

De inwoner kan op verschillende manieren aan stichting Leergeld vragen om ondersteuning. Uitgangspunt is dat de inwoner een hulpvraag vooraf indient, dus voordat de kosten worden gemaakt. Stichting Leergeld kan een formulier gebruiken, waarop de inwoner zijn hulpvraag kan stellen en meer informatie kan geven over de hulpvraag en over zijn situatie. De inwoner is verplicht op verzoek gegevens en bewijsstukken van de kosten te laten zien. Stichting Leergeld streeft ernaar om binnen vier weken een besluit te nemen op een ingediende hulpvraag.

Artikel 6. Slotbepalingen

  • 1.

    Deze regeling kan aangehaald worden als ‘Regeling Kindpakket gemeente Altena 2022’;

  • 2.

    Deze regeling treedt in werking per 1 april 2022;

Aldus vastgesteld op 29 maart 2022

Burgemeester en wethouders van Altena,

De secretaris,

Drs. R.J.M. van Wuijtswinkel MPA

de burgemeester,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

Bijlage 1 Voorzieningen Kindpakket behorend bij Regeling Kindpakket gemeente Altena 2022

 

Voorziening

Maximale kostenvergoeding

Toelichting

Smartphone brugklassers voortgezet onderwijs

€ 200,00

Culturele activiteiten, contributie, abonnementen + kleding en/of

€ 500,00

Bijvoorbeeld: muziek, dans of schilderen.; Cultureel Jongeren Paspoort. De vergoeding voor culturele, sportieve en hobby-achtige activiteiten inclusief kleding bedraagt maximaal € 500,-.

En/of sportieve activiteiten, contributie, abonnementen + kleding

€500,00

Bijvoorbeeld: teamsport, individuele sporten, abonnement sportschool. De vergoeding voor sportieve, culturele en hobby-achtige activiteiten inclusief kleding bedraagt maximaal € 500,-.

En/of hobby in georganiseerd (vereniging) verband, contributie, materialen benodigdheden

€500,00

Bijvoorbeeld NJN, Jeugdverenigingen houden van dieren, gamen, fotografie etc. De vergoeding voor sportieve, culturele en hobby-achtige activiteiten inclusief kleding bedraagt maximaal € 500,-.

Gevulde schooltas voor kinderen 4-12 jaar op basisschool

€ 27,50

Per kind per jaar, naar keuze te besteden aan zgn. persoonsgebonden materiaal dat langer dan een jaar mee gaat, zoals o.a. gymkleding, een rugzakje met lunchbox en beker.

Gevulde schooltas voor Jongeren van 12 -18 jaar die het (speciaal) voortgezet onderwijs/ mbo bezoeken

€ 90,00

Per kind per jaar, naar keuze te besteden aan zgn. persoonsgebonden materiaal dat langer mee gaat dan een jaar, zoals o.a. een atlas, woordenboek, agenda, gymkleding, bedrijfskleding en gereedschap.

Laptop

€ 350,00

Laptop of tablet te gebruiken door kinderen die peuteropvang, kinderopvang en /of basisschool bezoeken

laptop VO

€ 500,00

Voorwaarde is dat deze verplicht voorgeschreven is door de school.

Zwemlessen

€ 400,00

Als zwemlessen duurder uitvallen, kan een hoger bedrag worden verstrekt.

Overblijfkosten

€ 2,00

per kind per dag, mits ouders werken, of re-integratietraject naar werk volgen, een inburgeringscursus/traject wet nieuwkomers volgen of als er sprake is van noodzaak op basis van medische sociale gronden.

Internetkosten

€ 180,00

12 maanden x € 15,- per gezin.

Winterkleding (set)

€ 65,00

Per kind per jaar, pakket verstrekt door stichting Stop.

Fiets schoolverlaters

€ 350,00

Reiskosten vanaf 13 km woon-school verkeer

€ 50,00

Vergoeding van 50% met een max van € 50 p/m.

Pontkosten

€ 137,50

vergoeding van 59% p/j.