Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Subsidieregeling verstrekking duurzaam witgoed gemeente Altena 2023

Publicatiedatum:
dinsdag 12 september 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Subsidieregeling verstrekking duurzaam witgoed gemeente Altena 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena

 

Gelet op

 

 • de artikelen 7.3.1.1. en 7.3.15 van de Verordening Sociaal Domein Altena 2022;

 • artikel 5, artikel 8 lid 3 en artikel 13 van de Algemene Subsidieverordening Altena 2019;

 • artikel 4:2 Algemene wet bestuursrecht

Overwegende dat:

 

Duurzaam witgoed bijdraagt aan

 

 • een duurzame omgang met middelen en omgeving

 • een verminderd verbruik van energie

 • minder energiekosten en daarmee kan bijdragen aan een financieel gezond huishouden.

Gelezen het collegevoorstel van 29 augustus 2023

 

Besluit:

vast te stellen de Subsidieregeling verstrekking duurzaam witgoed gemeente Altena 2023

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena;

 • b.

  Duurzaam witgoed/apparaat: een koelkast met label A tot en met C of een wasmachine met een label A;

 • c.

  Oud witgoed/apparaat: een koelkast of een wasmachine van minimaal 8 jaar oud, herkenbaar aan het apparaat type ( plaatje);

 • d.

  Groene Pas: een pas ter waarde van maximaal € 650,- voor de aanschaf van duurzaam witgoed.

 • e.

  Uitvoeringsorganisatie: weMaron B.V.

 • f.

  (Lokale) leveranciers: een bedrijf dat duurzaam witgoed levert én ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel én staat op de lijst in bijlage 1;

 • g.

  Huishouden: de alleenstaande, alleenstaande ouder of het gezin zoals bedoeld in artikel 4 van de Participatiewet die woonplaats heeft/hebben in Gemeente Altena als bedoeld in de artikelen 10, eerste lid en artikel 11 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

 • Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die:

  • In een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de Participatiewet;

  • Jonger is dan 21 jaar;

  • Jonger is dan 27 jaar en aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 óf

  • Is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

 • h.

  Inkomen: Totaal van het inkomen, zoals bedoeld in artikel 31, 32 en 33 van de Participatiewet. In afwijking hierop wordt onderstaand inkomen buiten beschouwing gelaten:

  • Het vakantiegeld;

  • Inkomen waarop executoriaal beslag gelegd is;

  • Inkomen dat gereserveerd wordt voor schuldeisers omdat een schuldsaneringsregeling op grond van de WSNP uitgesproken is;

  • Inkomen dat gereserveerd wordt omdat er sprake is van een minnelijke schuldregeling waarmee de schulden worden afgelost volgens de zgn. VTLB- berekening.

  • Op het inkomen wordt de pensioenvrijlating als genoemd in artikel 33 lid 5 van de Participatiewet in mindering gebracht;

 • i.

  Vermogen: Totaal van het vermogen, zoals bedoeld in artikel 31 en 34 van de Participatiewet. In afwijking hierop wordt het vermogen gebonden in de eigen woning die als hoofdverblijf gebruikt wordt, buiten beschouwing gelaten:

 • j.

  Vrij te laten bescheiden vermogen: het maximale vermogen zoals genoemd in artikel 34, lid 3 van de Participatiewet waarover het huishouden mag beschikken om nog in aanmerking te kunnen komen voor duurzaam witgoed op grond van deze beleidsregels.

 • k.

  Sociaal minimum: bijstandsnorm zoals bedoeld in artikel 20, 21, 22 en 24 van de Participatiewet, exclusief vakantietoeslag. De kostendelersnorm als bedoeld in artikel 19a van de Participatie is dus niet van toepassing.

 • l.

  Peildatum: de datum van aanvraag

 • m.

  Referteperiode:

  • Bij een vast inkomen: de kalendermaand voorafgaand aan de peildatum;

  • Bij een wisselend inkomen: het gemiddelde maandinkomen over de 3 kalendermaanden voorafgaand aan de peildatum;

  • Bij een zelfstandige (zzp’er): het gemiddeld maandinkomen over 2022.

Artikel 2: Doel

Huishoudens met een laag inkomen, een klein vermogen én oud witgoed voorzien van witgoed met een duurzaam energielabel, als bijdrage aan lager(e) energieverbruik en (-kosten) en een duurzamere leefomgeving.

Artikel 3: Doelgroep

 • 1.

  De verstrekking van duurzaam witgoed is bedoeld voor huishoudens met een laag inkomen, een klein vermogen en oud witgoed en wordt ambtshalve of op aanvraag verleend.

 • 2.

  Een huishouden heeft een laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120% van het toepasselijk sociaal minimum.

 • 3.

  Een huishouden heeft een klein vermogen als het in aanmerking te nemen vermogen in de kalendermaand voorafgaand aan de peildatum niet hoger is dan het van toepassing zijnde vrij te laten bescheiden vermogen.

 • 4.

  Voor het vaststellen van het type huishouden en de ouderdom van het oud witgoed en de woonplaats is de peildatum leidend.

 • 5.

  Per adres wordt maar één (1) duurzaam witgoed verstrekt.

Artikel 4: De Groene Pas

 • 1.

  De Groene Pas wordt verstrekt nadat het college heeft vastgesteld dat het huishouden voldoet aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 3 lid 2 en 3 om in aanmerking te komen voor duurzaam witgoed.

 • 2.

  De Groene Pas wordt verstrekt door weMaron B.V. in opdracht van het college.

 • 3.

  Met de Groene Pas, kan eenmalig duurzaam witgoed ter waarde van maximaal € 650,-- aangeschaft worden. Er kan slechts één (1) van de genoemde apparaten als genoemd onder artikel 1 aanhef en onder b aangeschaft worden.

 • 4.

  Als het aan te schaffen apparaat zoals genoemd in lid 3 goedkoper is dan € 650,- kan het huishouden geen aanspraak maken op het verschil tussen de prijs van het aangeschafte apparaat en het maximale bedrag van € 650,-.

 • 5.

  Het huishouden moet zelf een bedrag bijbetalen als de kosten van het aan te schaffen apparaat zoals genoemd in lid 3 duurder is dan € 650,-.

 • 6.

  De verstrekte pas kan alleen ingeleverd worden bij de leveranciers, die op de lijst staan in bijlage 1 van deze subsidieregels.

 • 7.

  De Groene Pas is tot 3 maanden na afgifte geldig. Na deze 3 maanden vervalt de toekenning en kan er met de groene pas geen witgoed meer aangeschaft worden.

Artikel 5: Ambtshalve aanvraagprocedure

 • 1.

  Huishoudens die op 1 juni 2023 voldoen aan de doelgroep omschrijving van artikel 3 én

  • a.

   algemene bijstand ontvangen op grond van de Participatiewet; óf

  • b.

   een tegemoetkoming bijzondere kosten ontvangen voor de aanvullende verzekering van de collectieve zorgverzekering van Gemeente Altena en in de gemeente woonachtig zijn, ontvangen uiterlijk 1 september 2023 ambtshalve een brief waarin wordt aangegeven dat men voldoet aan de inkomens- en vermogenseisen als genoemd in artikel 3, lid 2 en 3.

 • 2.

  Na de toekenning, ontvangt het huishouden uiterlijk binnen 6 weken de Groene Pas met toelichting via weMaron B.V. tenzij het maximale aantal groene passen als genoemd in artikel 11 lid 2 verstrekt is.

 • 3.

  Indien het maximale aantal Groene Passen als genoemd in artikel 11 lid 2 verstrekt is, wordt het huishouden hierover schriftelijk geïnformeerd volgens artikel 11, lid 4.

Artikel 6: Aanvraagprocedure aanvraag

 • 1.

  Huishoudens die niet in aanmerking komen voor de ambtshalve procedure zoals genoemd in artikel 5 kunnen vanaf 1 september 2023 een aanvraag indienen bij het college via het daarvoor bestemde formulier:

  • a.

   De aanvraag wordt digitaal ingediend via de aanvraagprocedure op de gemeentelijke website;

  • b.

   In afwijking van deze digitale aanvraag is een schriftelijke aanvraag, via een daarvoor bestemd aanvraagformulier mogelijk.

 • 2.

  Om te kunnen beoordelen of het huishouden voldoet aan de voorwaarden moeten onderstaande bewijsstukken samen met het aanvraagformulier ingeleverd worden:

  • a.

   Een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning; én

  • b.

   De op het aanvraagformulier genoemde bewijsstukken over het inkomen van het huishouden in de referteperiode zodat het inkomen als genoemd in artikel 1 aanhef en onder h vastgesteld kan worden; én

  • c.

   De op het aanvraagformulier genoemde bewijsstukken over het vermogen van het huishouden over de maand voor de peildatum, zodat het vermogen als genoemd in artikel 1 aanhef en onder i vastgesteld kan worden.

 • 3.

  Na behandeling van de aanvraag ontvangt het huishouden een beschikking op de aanvraag. Als het huishouden aanspraak kan maken op duurzaam witgoed ontvangt deze uiterlijk binnen 6 weken de Groene Pas met toelichting via weMaron B.V. tenzij het maximale aantal Groene Passen als genoemd in artikel 11 lid 2 verstrekt is. In dit geval wordt het huishouden hierover schriftelijke geïnformeerd volgens artikel 11, lid 4.

 • 4.

  Een aanvraag kan worden ingediend tot 1 maart 2024 of tot het maximaal aantal Groene Passen als genoemd in artikel 11 verstrekt is.

Artikel 8: Termijnen voor beslissen en verstrekken

 • 1.

  Na ontvangst van een volledig ingevuld aanvraagformulier en de bij behorende bewijsstukken neemt het college binnen 8 weken een beslissing op de aanvraag.

 • 2.

  Als de aanvraag niet compleet is, verzoekt het college één (1) maal om de aanvraag binnen 14 dagen (2 weken) compleet te maken. Als de aanvraag niet binnen 14 dagen compleet gemaakt is, wordt de aanvraag overeenkomstig artikel 4:5 Awb buiten behandeling gesteld.

 • 3.

  De beslistermijn als genoemd in het eerste lid kan één keer verlengd worden met een periode van acht weken.

Artikel 9: Voorwaarden voor het verstrekken van een apparaat

 • 1.

  Het nieuwe apparaat voldoet aan de voorwaarden zoals geformuleerd in artikel 1 aanhef en onder b;

 • 2.

  Het huishouden heeft haar of zijn Groene Pas ingeleverd bij een leverancier, vermeld op de lijst opgenomen in bijlage 1;

 • 3.

  Het huishouden levert het oude witgoed, dat zijn eigendom is, in;

 • 4.

  Het huishouden gaat niet over tot verkoop, lease of verhuur van het verstrekte nieuwe duurzame witgoed;

 • 5.

  Bij de levering van de het nieuwe apparaat levert huishouden het oude apparaat direct in.

Artikel 10: Weigeringsgronden

Het college wijst de aanvraag af als:

 • 1.

  De aanvraag niet in overeenstemming is met de doelstelling en reikwijdte van deze subsidieregeling als bedoeld in artikel 2 van de regels;

 • 2.

  Niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor toekenning als bedoeld in artikel 3, 6 en 9 van deze regels;

 • 3.

  Het maximaal aantal Groene Passen verstrekt is.

Artikel 11: Verstrekkingen plafond

 • 1.

  Voor de uitvoering van deze subsidieregeling is een budget beschikbaar van € 450.000, --, zijnde maximaal 692 te verstrekken apparaten.

 • 2.

  Rekening houdend met het maximaal te verstrekken apparaten worden maximaal 800 Groene Passen verstrekt.

 • 3.

  Verstrekking van Groene Passen na aanvraag als bedoeld in artikel 5 vindt plaats in volgorde van binnenkomst van de aanvraag totdat het maximaal aantal te verstrekken Groene Passen is verstrekt zoals genoemd in lid 2.

 • 4.

  Aanvragen van huishoudens die voldoen aan de voorwaarden als genoemd in artikel 3 en die worden ontvangen nadat het maximaal aantal Groene Passen als bedoelt in lid 2 verstrekt is, worden op een lijst geplaatst. De betreffende huishoudens wordt hierover schriftelijk geïnformeerd.

 • 5.

  Als de termijn waarin de verstrekte 800 Groene Passen gebruikt konden worden voor de aanschaf van duurzaam witgoed verstreken is én blijkt dat het budget genoemd in lid 1 niet volledig benut is, worden de aanvragen als genoemd in lid 4 in behandeling genomen totdat het aantal apparaten zoals genoemd in lid 1 verstrekt is.

Artikel 12: Misbruik van de regeling

 • 1.

  In het geval dat het college een signaal ontvangt, waaruit blijkt dat er mogelijk sprake is van misbruik van de regeling kan het college dit signaal onderzoeken.

 • 2.

  Op basis van het resultaat van dit onderzoek kan het college gemotiveerd besluiten over te gaan tot intrekking van het eerder genomen besluit tot toekenning van witgoed op grond van deze regeling. Als gevolg hiervan wordt dan de aanspraak op een Groene Pas dan wel duurzaam witgoed ingetrokken.

 • 3.

  Op basis van art. 12 lid 2 kan een vordering ter hoogte van de waarde van de Groene Pas ingesteld worden.

Artikel 13: Hardheidsclausule

 • 1.

  Als een huishouden op grond van deze subsidieregeling niet in aanmerking komt voor duurzaam witgoed of deze subsidieregeling niet voorzien, kan het college gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of het huishouden in afwijking van deze subsidieregeling alsnog in aanmerking komt voor duurzaam witgoed, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 14: Inwerkingtreding en duur subsidieregeling

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt – met terugwerkende kracht- in werking op 1 augustus 2023;

 • 2.

  Deze subsidieregeling vervalt uiterlijk op 1 maart 2024.

Artikel 14: Citeertitel

 • 1.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als Subsidieregeling verstrekking duurzaam witgoed gemeente Altena 2023.

Aldus vastgesteld op 29 augustus 2023

Burgemeester en wethouders van Altena,

De secretaris

Drs. R.J.M. van Wuijtswinkel MPA

de burgemeester

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

Bijlage 1:  

 

Lijst van leveranciers duurzaam witgoed, behorend bij de Subsidieregeling verstrekking duurzaam witgoed Altena 2023.

 

De Witgoedspecialist Van Rooij Boterstraat 4 4251 CC WERKENDAM;

Altena Witgoed BV Hoofdstraat 77 4265 HJ GENDEREN;

Electro World Veen Bagijnhof 19 4264 AZ VEEN;

EP Elgo Eethen Raadhuisstraat 11 4266 EA EETHEN;

Electro World Gorcum Piazza Center 79 4204 BT Gorinchem