Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Tijdelijke Subsidieregeling Energielasten Maatschappelijke Organisaties Altena 2023

Publicatiedatum:
woensdag 2 augustus 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Tijdelijke Subsidieregeling Energielasten Maatschappelijke Organisaties Altena 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Altena,

 

overwegende dat,

 

 • -

  sport-, cultuur- en welzijnsverenigingen en andere -organisaties met een eigen gebouw in Altena, exploitanten van dorpshuizen en exploitanten van zwembaden die van de gemeente een doorlopende exploitatiebijdrage ontvangen, het als gevolg van de hoge energiekosten financieel moeilijk hebben;

 • -

  de resultaten uit een eerder gehouden inventarisatie onze zorg bevestigen;

 • -

  blijkt dat in de gemeente Altena organisaties in 2023 in de problemen komen door de stijgende energiekosten en hoge termijnbedragen en dit een te grote impact heeft op die organisaties;

 • -

  het college de betreffende organisaties financieel tegemoet wil komen voor deze hoge kosten, dit ook om te voorkomen dat onherstelbare schade ontstaat bij de organisaties in Altena;

 • -

  het is gebleken dat het ontbreken van een bevoorschotting kan leiden tot problemen binnen een organisatie en het college organisaties ook hierin tegemoet wil komen;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Altena 2019,

 

besluit vast te stellen: de Tijdelijke Subsidieregeling Energielasten Maatschappelijke Organisaties Altena 2023

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  ASV: Algemene subsidieverordening Altena 2019;

 • -

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena;

 • -

  energielasten: de kosten die een organisatie aan de energiemaatschappij moet betalen voor de afname van gas en elektriciteit;

 • -

  organisatie: sport-, cultuur- en welzijnsvereniging of- instelling, exploitant van een dorpshuis of van een zwembad;

 • -

  SPUK-MEOZ: Regeling specifieke uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden

 • -

  TEK: Regeling tegemoetkoming energiekosten

 • -

  termijnbedrag: bedrag dat de afnemer van energie maandelijks of per kwartaal betaalt aan de energiemaatschappij als voorschot op de definitieve energierekening

 • -

  vastgesteld verduurzamingsplan: Plan in samenwerking met een bureau opgesteld waarin aangetoond wordt welke duurzaamheidsmaatregelen genomen worden

 • -

  zwembad: zwembad dat van de gemeente direct of indirect een doorlopende financiële bijdrage ontvangt ten behoeve van de exploitatie.

Artikel 2. Afstemming ASV

De ASV is van toepassing, tenzij in deze regeling daarvan wordt afgeweken.

Artikel 3. Subsidieplafond en verdeelregel

 • 1.

  Het subsidieplafond voor het tijdvak waarin deze regeling geldt, wordt door het college vastgesteld.

 • 2.

  Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

 • 3.

  Wanneer een aanvraag niet volledig is, geldt de dag waarop de aanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 4.

  Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreven, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige aanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

Subsidie wordt verleend ter dekking van de toename van de energielasten die een organisatie als eigenaar van een gebouw of als exploitant draagt in 2023 ten opzichte van 2021.

Artikel 5 Subsidieontvanger

 • 1.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan

  • a.

   een organisatie zonder winstoogmerk die:

   • -

    een gebouw in eigendom heeft dat ligt in de gemeente Altena; en

   • -

    haar activiteiten uitvoert ten behoeve van inwoners van de gemeente Altena in het betreffende gebouw of dat gebouw geheel of gedeeltelijk in gebruik geeft of verhuurt ten behoeve van sport-, culturele of welzijnsactiviteiten;

  • b.

   exploitanten van dorpshuizen in de gemeente Altena;

  • c.

   exploitanten van zwembaden in de gemeente Altena.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt geen subsidie verstrekt wanneer:

  • a.

   de energielasten in geval van gehele of gedeeltelijke ingebruikgeving of verhuur van het gebouw, niet voor rekening van de organisatie blijven;

  • b.

   de organisatie op het moment van de subsidieaanvraag geregistreerd is in het Centraal Insolventieregister.

Artikel 6 Indieningstermijn en vereisten subsidieaanvraag

 • 1.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 7 van de ASV wordt een subsidieaanvraag vóór 31 december 2023 ingediend bij het college.

 • 2.

  De subsidie wordt voor 31 december 2023 verleend en binnen 13 weken vastgesteld.

 • 3.

  Een subsidieaanvraag wordt digitaal ingediend met gebruikmaking van het door het college vastgestelde aanvraagformulier ‘Tijdelijke Subsidieregeling Energielasten Maatschappelijke Organisaties Altena 2023’ , zoals beschikbaar gesteld op de website van de gemeente Altena.

 • 4.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 6 van de ASV worden bij de subsidieaanvraag in ieder geval de volgende gegevens overgelegd:

  • a.

   adresgegevens van het gebouw en voor zover van toepassing een nadere aanduiding van de gebruikte ruimten;

  • b.

   de actuele contactgegevens en contactpersoon van de aanvrager;

  • c.

   een specificatie van de afgesloten contracten, waarin tenminste termijnbedragen worden genoemd en jaarnota(’s) voor energielasten in 2023 in relatie tot eerdere contracten uit 2021 zodat inzicht ontstaat in de prijsontwikkeling en stijging van de lasten.

  • d.

   voor zover van toepassing, de aanvraag op grond van de TEK en de beslissing op die aanvraag;

 • 5.

  Wanneer de aanvrager een voorschot wil ontvangen verstrekt hij in afwijking van het vierde lid, onder c, een specificatie van de termijnbedragen van 2021 en 2023, zodat inzicht ontstaat in de prijsontwikkeling en stijging van de lasten.

Artikel 7 Beslistermijn en verlening

 • 1.

  In afwijking van artikel 8, tweede lid, van de ASV, beslist het college op een subsidieaanvraag binnen 8 weken na ontvangst van de volledig ingediende aanvraag.

 • 2.

  Het definitieve subsidiebedrag wordt vastgesteld na afloop van het tijdvak, overeenkomstig met de ASV.

Artikel 8. Subsidiabele kosten

 • 1.

  Subsidiabel zijn de variabele energielasten inclusief energiebelasting, opslag duurzame energie en btw.

 • 2.

  Niet subsidiabel zijn de vaste leveringskosten, netbeheerkosten en vermindering energiebelasting.

Artikel 9 Berekening subsidiebedrag

 • 1.

  De subsidie bedraagt het verschil tussen het gemiddelde tarief van de variabele energielasten dat de organisatie betaalde in 2023 en in 2021, vermenigvuldigd met het feitelijk aantal verbruikte kubieke meters gas en kilowattuur elektriciteit in 2023, voor zover:

  • a.

   het berekende gemiddelde tarief voor 2023 hoger is dan het gemiddelde tarief voor 2021; en

  • b.

   dit blijkt uit de bij de aanvraag overgelegde jaarafrekeningen en eventuele andere stukken.

 • 2.

  Het definitieve subsidiebedrag wordt bepaald door een nacalculatie van de werkelijke gemaakte kosten en kan in mindering worden gebracht als naar het oordeel van het college blijkt dat de aanvrager geen gebruik heeft gemaakt van de landelijke regelingen voor tegemoetkoming energielasten, zoals de TEK-regeling en de Spuk-MEOZ, terwijl aanvrager hier wel voor in aanmerking kwam.

Artikel 10 Bevoorschotting

 • 1.

  Een aanvrager komt alleen in aanmerking voor bevoorschotting als:

  • a.

   het termijnbedrag van 2023 hoger is dan het termijnbedrag van 2021;

 • 2.

  Een aanvrager kan een voorschot aanvragen van 100%.

Artikel 11 Weigeringsgronden

 • 1.

  In aanvulling op het bepaalde in de artikelen 4:25, tweede lid en 4:35 van de Algemene wet Bestuursrecht en artikel 9 van de ASV, weigert het college de subsidie indien:

  • a.

   de aanvrager al een subsidie heeft ontvangen voor dezelfde energiekosten van het gebouw;

  • b.

   de aanvraag na 31 december 2023 wordt ingediend.

Artikel 12 Betaling subsidie

Het college betaalt een subsidie binnen twee weken na vaststelling door overschrijving op het bij het college bekende IBAN-nummer van de aanvrager, zoals dat bij de aanvraag is doorgegeven.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 19, tweede lid, van de ASV kan het college besluiten van een of meer bepaalde artikelen of artikelleden van deze regeling af te wijken als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen.

Artikel 14 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2023 de dag na de dag van bekendmaking in het Elektronisch Gemeenteblad van de gemeente Altena en vervalt op 1 januari 2024

 • 2.

  Op subsidies die zijn verleend voor 1 januari 2024 blijft deze regeling van toepassing.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Altena op 11 juli 2023,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

De secretaris,

Drs. R.J.M. van Wuijtswinkel

de burgemeester,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM