Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Tijdelijke subsidieregeling Verruimd Stimuleringsfonds corona Altena 2022

Publicatiedatum:
maandag 3 januari 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Tijdelijke subsidieregeling Verruimd Stimuleringsfonds corona Altena 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena;

gelet op:

 • -

  de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  de Algemene Subsidieverordening Altena 2019, waaronder artikel 3;

 • -

  de diverse Compensatieregelingen van het Rijk en de Provincie in het kader van corona;

 • -

  besluit:

vast te stellen de volgende subsidieregeling:

 

Tijdelijke subsidieregeling Verruimd Stimuleringsfonds corona Altena 2022

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  ASV: Algemene subsidieverordening Altena 2019;

 • -

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeesters en wethouders voor de in artikel 5 bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Doelstelling

Doelstelling van de subsidieregeling is het financieel bijdragen aan incidentele kosten gemaakt voor het opnieuw opstarten, aanpassen of tijdelijk stilleggen van de activiteiten van bedrijven en organisaties in de gemeente Altena als gevolg van landelijke coronamaatregelen.

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Het subsidieplafond voor het tijdvak 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 bedraagt € 90.000,00.

Artikel 5 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Subsidie wordt verstrekt ter dekking van incidentele kosten gemaakt voor het opnieuw opstarten, aanpassen of tijdelijk stilleggen van de activiteiten van de aanvrager als gevolg van landelijke coronamaatregelen.

 • 2.

  Subsidie wordt niet verstrekt wanneer de activiteiten niet passen binnen de doelstelling als genoemd in artikel 3.

 • 3.

  De activiteiten als bedoeld in het eerste lid moeten plaatsvinden of hebben plaatsgevonden in de periode tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022.

Artikel 6 Doelgroep

Uitsluitend rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid die feitelijk gevestigd zijn in de gemeente Altena en hun activiteiten hoofdzakelijk in de gemeente Altena uitvoeren, komen in aanmerking voor een subsidie.

Artikel 7 Wijze van verdeling

 • 1.

  Het college verdeelt het beschikbare bedrag voor de uitvoering van activiteiten op volgorde van ontvangst van de aanvragen en stelt de subsidies direct vast.

 • 2.

  Het moment van ontvangst is het tijdstip waarop de aanvraag volledig is ontvangen.

 • 3.

  Wanneer meerdere subsidieaanvragen op hetzelfde tijdstip zijn ontvangen en verstrekking van subsidie voor deze aanvragen zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt de volgorde van afhandeling door middel van loting bepaald.

 • 4.

  Het tijdstip van ontvangst van een aanvraag die per post wordt ingediend, is 13.00 uur van datum van ontvangst.

 • 5.

  Kan een subsidie niet volledig worden verstrekt als gevolg van het bereiken van het subsidieplafond, dan vindt verstrekking plaats ter hoogte van het nog beschikbare bedrag.

Artikel 8. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen (subsidiabele kosten)

Voor subsidie als bedoeld in artikel 5 komen alleen in aanmerking de redelijkerwijs te maken kosten die direct verbonden zijn met een activiteit als bedoeld in artikel 5 van deze regeling.

Artikel 9 Hoogte van subsidie

 • 1.

  De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met dien verstande dat:

  • a.

   subsidie(s) voor 1 of meer subsidiabele activiteiten op basis van deze regeling slechts wordt verstrekt tot in totaal maximaal € 1.500,- per rechtspersoon; en met dien verstande dat:

  • b.

   reeds verstrekte subsidie aan de betreffende rechtspersoon op basis van de Tijdelijke Subsidieregeling Stimuleringsfonds Altena Corona 2021 in mindering wordt gebracht op het maximumbedrag als genoemd onder a.

Artikel 10 Indieningsvereisten

 • 1.

  De aanvraag wordt schriftelijk of digitaal ingediend via een volledig ingevuld en ondertekend formulier ‘Stimuleringsfonds Altena corona 2022’.

 • 2.

  In aanvulling op artikel 6, tweede lid van de ASV legt de aanvrager het nummer over, waaronder de aanvrager is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 • 3.

  Bij de aanvraag om subsidie voor een activiteit die reeds heeft plaatsgevonden legt de aanvrager het bewijs van uitvoering van die activiteit over.

Artikel 11 Aanvraagtermijn

In afwijking van artikel 7 van de ASV wordt een aanvraag ingediend gedurende de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2022.

Artikel 12 Beslistermijn

 • 1.

  In afwijking van artikel 8 van de ASV beslist het college op een ingediende aanvraag binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 2.

  Het college kan de beslistermijn éénmaal met 4 weken verlengen.

Artikel 13 Aanvullende weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 9, lid 3, aanhef en onder g, van de Algemene Subsidieverordening kan subsidie worden geweigerd als:

 • 1.

  niet voldaan wordt aan het bepaalde in de artikelen 3, 5, 6, 8, 9, 10 of 11;

 • 2.

  de subsidieaanvraag buiten de gestelde aanvraagtermijn wordt ingediend; of

 • 3.

  voor dezelfde of in hoofdzaak dezelfde activiteit reeds subsidie door het college is verstrekt.

Artikel 14 Verplichting en verantwoording

 • 1.

  De subsidieontvanger verricht de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend.

 • 2.

  Als aannemelijk is dat één of meer van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel worden verricht of dat niet, niet tijdig of niet geheel aan de opgelegde verbonden subsidieverplichting wordt voldaan, meldt de subsidieontvanger dat direct schriftelijk aan het college.

 • 3.

  Binnen acht weken na afronding van de activiteiten stuurt subsidieontvanger een schriftelijk bewijs hiervan aan de gemeente Altena.

Artikel 15 Overgangsrecht

Aanvragen om subsidie ingediend op basis van de Tijdelijke Subsidieregeling Stimuleringsfonds Altena Corona 2021, waarop ten tijde van inwerkingtreding van deze regeling niet is beslist, worden afgedaan op basis van deze regeling.

Artikel 16 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als Tijdelijke subsidieregeling Verruimd Stimuleringsfonds corona Altena 2022’.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en vervalt op 31 december 2022, met dien verstande dat deze regeling van toepassing blijft op aanvragen om subsidies die voor 31 december 2022 zijn ingediend.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Altena in zijn vergadering van 21 december 2021.

Het college van burgemeester en wethouders van Altena,

de interim secretaris, drs. R.J.M. Wuijtswinkel MPA

de burgemeester, drs. E.B.A. Lichtenberg MCM