Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Altena 2023

Publicatiedatum:
woensdag 11 januari 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Altena 2023

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Altena,

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

 

Gezien het bepaalde in de volgende artikelen in de Verordening sociaal domein gemeente Altena 2022:

 

 • Artikel 3.10

 • Artikel 8.5.1 lid c

 • Artikel 8.5.5 lid 4

 • Artikel 8.6 lid 6

Besluit vast te stellen:

 

Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Altena 2023

Artikel 1. Algemeen

 • 1.

  De in dit Uitvoeringsbesluit genoemde bedragen zijn, voor zover van toepassing, inclusief btw.

 • 2.

  Alle begrippen die in dit besluit worden gebruikt en niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Verordening en de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2. Hoogte persoonsgeboden budget (pgb)

 • 1.

  Hulpmiddelen

  • b.

   De hoogte van een pgb wordt bepaald door de tegenwaarde van het bedrag zoals vermeld in de door het college geaccepteerde offerte, met als maximum de tegenwaarde van het goedkoopst adequate hulpmiddel inclusief btw.

   Het bedrag (inclusief korting) dat het college aan de (gecontracteerde) leverancier betaalt voor het goedkoopst adequate hulpmiddel, inclusief onderhoud, keuring en reparatie is leidend.

   De hoogte van het pgb is nooit meer dan de daadwerkelijk gemaakte kosten. Deze kosten dienen aangetoond te worden door middel van facturen.

  • c.

   Als er sprake is van onderhoud-, reparatie en verzekeringskosten wordt het pgb verhoogd met 4% per jaar van het bedrag van het goedkoopst adequate hulpmiddel inclusief btw. Het aantal jaar hangt af van de economische levensduur en staat vermeld in de beschikking.

   Dit wordt tegelijk met de rest van het pgb eenmalig uitgekeerd. Uitzonderingen hierop zijn situaties waarbij de kosten voor onderhoud en reparatie als algemeen gebruikelijk kunnen worden beschouwd. Indien het pgb wordt gebaseerd op een offerte met verschillende kostenposten, dan wordt de 4% berekend over de posten waar daadwerkelijk onderhoud en reparatie op van toepassing is.

  • d.

   Een nieuw pgb kan pas worden toegekend als het hulpmiddel dat op basis van een eerder verstrekt pgb is toegekend, is versleten of verloren gegaan. Hierbij wordt ten minste rekening gehouden met een afschrijvingstermijn zoals gehanteerd door de leverancier van de gemeente.

  • e.

   Uitbetaling van het pgb vindt plaats na overlegging van de factuur. Indien dit tot financiële problemen leidt voor de budgethouder kan het college besluiten het bedrag rechtstreeks aan de leverancier te betalen.

  • f.

   Indien de cliënt binnen de looptijd van het pgb, de verstrekking beëindigt en de voorziening verkoopt dan wordt het verkoopbedrag teruggevorderd.

  • g.

   Indien de cliënt bovenop het pgb een eigen bedrage heeft betaald voor de voorziening, wordt bij verkoop het terug te vorderen bedrag gebaseerd op het percentage dat het pgb van de totale aankoopsom uitmaakt.

 • 1.

  Individuele (rolstoel)taxikostenvervoer

  • a.

   Voor de vaststelling van de hoogte van het pgb voor de kosten van het gebruik van een individuele taxi of rolstoeltaxi wordt uitgegaan van een reisbehoefte van maximaal 1500 kilometer per jaar.

  • b.

   Het bedrag dat per jaar verstrekt wordt voor het gebruik van een individuele (rolstoel)taxi bedraagt het werkelijke bedrag tot maximaal 1500 km per jaar minus een gebruikersbijdrage ter hoogte van € 0,188 per kilometer.

  • c.

   Uitbetaling vindt plaats op declaratiebasis door middel van facturen.

 • 2.

  Diensten

  • a.

   Begeleiding: de dienst wordt toegekend in de trede waakvlam, licht, midden of zwaar. De hoogte van het pgb bedraagt per trede:

   Waakvlam

   € 53,75 per maand

   Licht

   € 477,67 per maand

   Midden

   € 1.068,80 maand

   Zwaar

   Offertebasis, € 49,40 per eenheid

   Bij toekenning van een pgb in een lopende periode, wordt het periode bedrag naar rato berekend.

  • b.

   Het PGB voor vervoer bedraagt € 5,63 per etmaal dat er begeleiding wordt ingezet. Voor rolstoelvervoer is het pgb € 16,86 per etmaal.

  • c.

   Hulp bij Huishouden: het pgb-tarief voor Hulp bij Huishouden bedraagt:

   HbH 1 en 2

   € 32,21 per uur

 • 3.

  Een pgb voor HbH mag worden ingezet ter betaling van een persoon niet werkzaam voor een zorgaanbieder. In artikel 8.5.5 lid 2e van de Verordening staat dat het een lager pgb-tarief betreft. Er geldt een korting van 32% op het pgb-tarief voor diensten in de vorm van HbH.

  HbH 1 en 2 niet werkzaam voor zorgaanbieder

  € 21,90

 • 4.

  Een pgb voor Begeleiding mag worden ingezet ter betaling van een persoon niet werkzaam voor zorgaanbieder. In artikel 8.5.5 lid 2g van de Verordening staat dat het een lager pgb-tarief betreft. Er geldt een korting van 40% op het pgb-tarief voor diensten in de vorm Begeleiding.

  Waakvlam niet werkzaam voor zorgaanbieder

  € 32,25 per maand

  Licht niet werkzaam voor zorgaanbieder

  € 286,60 per maand

  Midden niet werkzaam voor zorgaanbieder

  € 641,28 per maand

  Zwaar niet werkzaam voor zorgaanbieder

  Offertebasis, € 29,64 per eenheid

Artikel 3. Bijdrage in de kosten

 • 1.

  Indien het de verstrekking van een hulpmiddel in huur betreft, wordt gedurende de periode van verstrekking het bedrag dat de gemeente aan de leverancier aan huur betaalt, als bijdrage in de kosten opgelegd.

 • 2.

  Indien het een dienst betreft wordt gedurende de periode van verstrekking een bijdrage in de kosten opgelegd.

 • 3.

  Indien het een hulpmiddel betreft die door de gemeente is aangekocht, dan wordt de bijdrage in de kosten opgelegd gedurende de periode dat gebruik wordt gemaakt van het hulpmiddel, maar maximaal tot het moment dat de kostprijs volledig is opgelegd.

 • 4.

  De bijdrage in de kosten voor overige kosten, zoals onderhoud of reparatie, wordt opgelegd zolang gebruik gemaakt wordt van de voorziening.

 • 5.

  Startmoment van het betalen van de bijdrage in de kosten is het moment van daadwerkelijke levering van de voorziening.

 • 6.

  Bij tussentijds pauzeren (bijv. door opname of vakantie), langer dan 6 weken, wordt de bijdrage in de kosten na 6 weken op pauze gezet.

Artikel 4. Gebruik Wmo-deeltaxipas

 • 1.

  Inwoners met een Wmo-deeltaxipas betalen een ritbijdrage aan de vervoerder.

 • 2.

  Het instaptarief bedraagt € 1,08. Het Wmo-tarief bedraagt € 0,188 per kilometer.

 • 3.

  Op basis van de kortste afstand wordt berekend wat de kosten zijn voor de cliënten.

 • 4.

  Afstanden tot 25 km zijn tegen Wmo tarief. Daarna wordt er gereisd tegen het doorreistarief. Het doorreistarief bedraagt € 1,61 per kilometer.

 • 5.

  Op jaarbasis kan maximaal 1500 km gereisd worden tegen Wmo-tarief.

 • 6.

  Naar puntbestemmingen kan ongeacht het aantal kilometers tegen Wmo-tarief gereisd worden. Puntbestemmingen zijn alle ziekenhuizen in Breda, Dordrecht, Gorinchem, 's-Hertogenbosch, Oosterhout, Tilburg en Waalwijk.

Artikel 5. Financiële tegemoetkoming

 • 1.

  De hoogte van de financiële tegemoetkoming in de kosten van verhuizing bedraagt € 3115,-

 • 2.

  De financiële tegemoetkoming in de kosten van verhuizing wordt overgemaakt na ontvangst van de GBA-mutatie van verhuizing.

Artikel 6. Tegemoetkoming meerkosten

Sportvoorziening

 • 1.

  Een voorziening voor sportbeoefening, zoals bedoeld in artikel 3.10.6 van de Verordening, kan worden verstrekt als een financiële tegemoetkoming en bedraagt maximaal € 2.652,34. Van dit bedrag is 90% (€ 2.387,11) bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor aanschaf van de voorziening en 10% (€ 265,23) is bedoeld voor de kosten van onderhoud en reparatie. Deze kosten voor zowel aanschaf en onderhoud en reparatie kunnen maximaal eenmaal per drie jaar worden verstrekt.

 • 2.

  Het bedrag dat verstrekt wordt voor het bezoekbaar maken van een woonruimte als bedoeld in artikel 5.3.5 van de Verordening bedraagt maximaal € 5.000,00.

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit Uitvoeringsbesluit treedt in werking op 1 januari 2023.

 • 2.

  Het Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning Altena 2022 wordt ingetrokken met ingang van de in lid 1 genoemde datum.

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Altena 2023.

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena van 20 december 2022.

de secretaris,

drs. R.J.M. van Wuijtswinkel MPA

de burgemeester,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM