Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

VERKEERSBESLUIT AANWIJZEN INDIVIDUELE GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS (IGP) NOORDERERF TE DUSSEN

Publicatiedatum:
woensdag 18 oktober 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededelingVERKEERSBESLUIT AANWIJZEN INDIVIDUELE GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS (IGP) NOORDERERF TE DUSSEN

 

 

Nummer: VB2023-57

Zaaknummer: 2023-026686

Onderwerpen: Instellen individuele gehandicaptenparkeerplaats (IGP)

Locatie: Dussen | Noordererf 34

Type besluiten: Permanent

 

Burgemeester en wethouders van Altena,

 

Gelet op

Artikel 18 eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna WVW 1994) is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Met ingang van 1 januari 2020 is deze bevoegdheid door het college van burgemeester en wethouders gemandateerd aan de teammanager Ruimtelijk Beheer, vastgelegd in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Altena 2020.

 

Artikel 15, eerste lid, moet een verkeersbesluit worden genomen voor plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna BABW), genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Artikel 15, tweede lid, van de WVW1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg en voor het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, als de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

 

Grondslag

Overeenkomstig artikel 2, lid 1 van de WVW 1994 en artikel 21 van het BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel:

 • a.

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • b.

  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • c.

  het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 

Overwegende

Overwegende dat:

 • het Noordererf te Dussen in eigendom en beheer is van de gemeente Altena en zij daarmee bevoegd is om verkeersbesluiten te nemen;

 • de gemeente een verzoek heeft ontvangen voor het aanwijzen en inrichten van een individuele gehandicaptenparkeerplaats op de eerder genoemde locatie van dit besluit;

 • de aanvrager niet beschikt over een parkeermogelijkheid op eigen terrein;

 • de aanvrager zodoende aangewezen is op een parkeermogelijkheid in de openbare ruimte;

 • de parkeervakken in de openbare ruimte voor de aanvrager niet een mogelijkheid biedt, aangezien de lift niet toereikend is om de rolstoel volledig uit de auto te tillen;

 • de parkeerdruk in de omgeving dermate hoog is waardoor de aanvrager geen zekerheid heeft op een parkeermogelijkheid binnen een loopafstand van maximaal 100 meter;

 • de aanvrager daarmee voldoet aan de vereisten en daarom een individuele gehandicaptenparkeerplaats wordt ingesteld in het Noordererf ter hoogte van de aansluiting van de stoep langs het groenperk voor huisnummer 34.

 

Mede gelet op

Gelet op artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de politie inzake de handhaafbaarheid.

 

Gelet op artikel 26 van het BABW wordt dit verkeersbesluit bekendgemaakt door op de in artikel 5 onderscheidenlijk 6 van de Bekendmakingswet bepaalde wijze, namelijk door plaatsing van het besluit in het Gemeenteblad.

 

 

Besluiten

Op grond van voorgaande overwegingen besluiten wij:

 

 • tot het instellen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats (IGP) op kenteken aan te wijzen in het Noordererf ter hoogte van de aansluiting van de stoep langs het groenperk voor huisnummer 34; middels:

  • het plaatsen van het verkeersbord E6, conform model van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), inclusief onderbord conform model OB309 (met kenteken van het voertuig van aanvrager), conform de bij dit besluit behorende situatieschets met bijlagenummer VB2023-57.

 

 • de toewijzing van deze gehandicaptenparkeerplaats wordt ingetrokken:

  • bij verhuizing van de betrokken persoon;

  • bij overlijden van de betrokken persoon;

  • bij het niet of niet meer voldoen aan de gemeentelijke criteria voor het toekennen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats van de betrokken persoon;

  • indien de betrokken persoon wordt opgenomen in een verpleeginrichting zonder uitzicht op terugkeer in de woning op korte termijn;

  • wanneer de woonomgeving wijzigt waardoor het toekennen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats volgens gestelde richtlijnen komt te vervallen;

  • bij misbruik van de gestelde parkeerplaats.

 •  

 • dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermee niet in overeenstemming zijn.

 

 

 

 

 

 

Aldus besloten te Almkerk, 9 oktober 2023

Namens burgemeester en wethouders van Altena,

ing. R.H.J. van Malten

Teammanager Ruimtelijk Beheer

Rechtsbescherming

Indien u het met deze beslissing niet eens bent kunt u hiertegen, op grond van de Algemene wet bestuursrecht ( Awb ) een schriftelijk gemotiveerd bezwaar indienen bij het colleg e van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken en gaat in na de dag van bekendmaking van dit besluit.

 

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

a ). naam en adres van de indiener;

b ). de dagtekening;

c). een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

d). de gronden van het bezwaar;

e ). een handtekening van de indiener;

f ). indien u bezwaar maakt namens een instelling: een kopie van de statuten en ondertekening van het bezwaarschrift door alle functionarissen die volgens de statuten bevoegd zijn om de instelling in rechte te vertegenwoordigen (vaak zijn ingevolge de statuten de handtekeningen van meerdere bestuursleden noodzakelijk).

 

Als u over een DigiD beschikt kun u ook digitaal een bezwaarschrift indienen via https://loket.gemeentealtena.nl . Op het moment dat u een bezwaarschrift heeft ingediend kunt u ook de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Breda verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor moet sprake zijn van onverwijlde spoed. Voor het verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. U kunt u verzoek indienen bij de Rechtbank.

 

Adres Voorzieningenrechter

Voorzieningenrechter Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Postbus 90006

4800 PA BREDA

 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de gemeente Altena: www.gemeentealtena.nl of van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant: www.rechtspraak.nl .