Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

VERKEERSBESLUIT AANWIJZEN PARKEERGELEGENHEID VOOR HET OPLADEN VAN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN DOMINEE TALMALAAN 13 TE ANDEL

Publicatiedatum:
vrijdag 18 augustus 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededelingVERKEERSBESLUIT AANWIJZEN PARKEERGELEGENHEID VOOR HET OPLADEN VAN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN DOMINEE TALMALAAN 13 TE ANDEL

Nummer : VB2023-33

Zaaknummer : 2023-013818

Locatie : Andel | Dominee Talmalaan 13

Type besluit : Permanent

 

Onderwerp : Instellen parkeergelegenheid uitsluitend voor het opladen van elektrische voertuigen

 

Burgemeester en wethouders van Altena,

 

Gelet op

Artikel 18 eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna WVW 1994) is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Met ingang van 1 januari 2020 is deze bevoegdheid door het college van burgemeester en wethouders gemandateerd aan de teammanager Ruimtelijk Beheer, vastgelegd in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Altena 2020.

 

Artikel 15, eerste lid, moet een verkeersbesluit worden genomen voor plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna BABW), genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Artikel 15, tweede lid, van de WVW1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg en voor het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, als de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Grondslag

Overeenkomstig artikel 2 lid 1 van de WVW1994 en artikel 21 van het BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel:

a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;

b. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

c. het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik;

d. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer.

 

Motivering

Elektrisch rijden is in opkomst en in het klimaatakkoord en de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is afgesproken dat er vanaf 2030 alleen maar elektrische auto’s mogen worden verkocht. Daarmee zal het aandeel elektrische auto’s en daarmee ook de behoefte aan laadpalen de komende jaren alleen maar toenemen. De ontwikkeling en realisatie van laadinfrastructuur mag hierbij geen belemmering vormen voor de groei van het aantal elektrische auto’s.

 

Wie niet beschikt over parkeergelegenheid op eigen terrein zal gebruik moeten maken van een parkeerplaats met laadvoorziening in de openbare ruimte. Het is namelijk niet toegestaan om laadkabels over openbaar terrein zoals de weg of trottoir naar een elektrische auto te leggen. Ook kabelgoottegels zijn daarbij niet toegestaan.

 

Meer informatie daarover leest u in het Besluit nadere regels plaatsing elektrische laadpalen op openbare plaatsen Altena 2021.

 

Bij de keuze van de locatie van de laadpaal is zoveel als mogelijk aangesloten bij het gemeentelijke beleid voor het plaatsen van laadpalen. Hierbij is er gekozen om het laadpunt te plaatsen op een verzamellocatie (klein parkeerterrein), een neutrale plaats (niet bij iemand voor het voorraam van de woning), een zichtlocatie (goed zichtbaar op de route) en vormt de locatie van de laadpaal geen belemmering voor straatmeubilair of doorgang voor voetgangers.

 

Bijkomend voordeel van deze aanpak is dat de laadmogelijkheid door iedereen met een elektrisch voertuig kan worden benut, in plaats van door slechts één bewoner c.q. gebruiker. Om de bruikbaarheid van de laadpaal te kunnen garanderen, is het noodzakelijk om de bijbehorende parkeerplaats te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen. Dit is mogelijk door plaatsing van het bord E8c, conform model van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), voorzien van een onderbord OB20 met opschrift “alleen voor opladen elektrische voertuigen”.

 

Belangenafweging

De locatie van het oplaadpunt sluit goed aan bij het klimaatakkoord en de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) alsmede bij de wensen van de gemeente m.b.t. elektrische oplaadpunten voor wat betreft het gebruik en zichtbaarheid.

 

De gemeente werkt mee aan de aanvraag omdat dit bijdraagt aan het bevorderen van een doelmatig of zuinig energieverbruik (overeenkomstig artikel 2, lid 3, van de WVW1994) en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoel in de Wet Milieubeheer (overeenkomstig artikel 2, lid 2, sub a, van de WVW1994).

 

De parkeerdruk op zichzelf neemt niet toe door de aanwijzing van een parkeergelegenheid voor het opladen van elektrische voertuigen omdat ook elektrische auto’s moeten kunnen parkeren. Genoemd dient te worden dat het instellen van deze verkeersmaatregelen naar verwachting niet zal leiden tot onoverkomelijke parkeerproblemen in de directe omgeving van de laadpaal, aangezien de bestuurder(s) die van de laadpalen gebruik gaan maken in de huidige situatie reeds in de omgeving van de betreffende locaties parkeren.

 

Binnen het vastgestelde parkeerbeleid van de gemeente Altena zijn de acceptabele loopafstanden vanuit het CROW gebruikt, voor woonfunctie namelijk een loopafstand van 100 meter. Meer informatie daarover leest u in het Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent het parkeerbeleid.

Niet is gebleken dat belanghebbenden hierdoor onevenredig worden benadeeld dan wel dat door de te nemen maatregel een onduidelijke en/of onveilige verkeerssituatie zou ontstaan.

 

 

Overwegende

Overwegende dat:

  • er een overeenkomst is afgesloten met een uitvoeringsorganisatie (Orange Charging) voor plaatsing en instandhouding van een elektrische laadpaal;

  • er bij Orange Charging nog weinig tot geen aanvragen zijn ontvangen voor de plaatsing van een elektrische laadpaal op de betreffende locatie;

  • de locatie echter een (zeer) laag aanbod van laadpalen kent;

  • naar verwachting het aantal elektrische voertuigen in de nabije toekomst zal toenemen;

  • het voor het gebruik van elektrische voertuigen noodzakelijk is dat ze tijdig opgeladen kunnen worden;

  • eigenaren van elektrische voertuigen niet altijd ruimte hebben op eigen terrein;

  • het daarom gewenst is om proactief een elektrische laadpaal te plaatsen om het aanbod laadpalen mee te laten groeien met het stijgende aantal elektrische voertuigen;

  • om optimaal gebruik te kunnen maken van de laadvoorziening het noodzakelijk is dat de parkeerplaatsen (2) ter plaatse van het laadpunt vrij blijven van voertuigen die niet aan het opladen zijn;

  • de laadplaatsen niet op kenteken worden toegewezen.

 

Mede gelet op

Gelet op artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de politie inzake de handhaafbaarheid.

 

Gelet op artikel 26 van het BABW wordt dit verkeersbesluit bekendgemaakt door op de in artikel 5 onderscheidenlijk 6 van de Bekendmakingswet bepaalde wijze, namelijk door plaatsing van het besluit in het Gemeenteblad.

 

Besluiten

Op grond van voorgaande overwegingen besluiten wij:

op de Dominee Talmalaan ter hoogte van huisnummer 13 twee parkeerplaatsen te reserveren voor het opladen van elektrische auto’s door plaatsing van het bord E8c, conform model van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en onderbord conform model OB504 V.N.V.F. (neer wijzende pijlen);

te bepalen, dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermee niet in overeenstemming zijn;

de verkeersmaatregelen vast te hebben gelegd op de bijbehorende bijlage met bijlagenummer VB2023-33 van dit besluit;

de specifieke locaties te hebben voorzien van een locatiekenmerk.

 

 

 

 

 

Aldus besloten te Almkerk, 3 augustus 2023

Namens burgemeester en wethouders van Altena,

ing. R.H.J. van Malten

Teammanager Ruimtelijk Beheer

Rechtsbescherming

Indien u het met deze beslissing niet eens bent kunt u hiertegen, op grond van de Algemene wet bestuursrecht ( Awb ) een schriftelijk gemotiveerd bezwaar indienen bij het colleg e van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken en gaat in na de dag van bekendmaking van dit besluit.

 

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

a ). naam en adres van de indiener;

b ). de dagtekening;

c). een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

d). de gronden van het bezwaar;

e ). een handtekening van de indiener;

f ). indien u bezwaar maakt namens een instelling: een kopie van de statuten en ondertekening van het bezwaarschrift door alle functionarissen die volgens de statuten bevoegd zijn om de instelling in rechte te vertegenwoordigen (vaak zijn ingevolge de statuten de handtekeningen van meerdere bestuursleden noodzakelijk).

 

Als u over een DigiD beschikt kun u ook digitaal een bezwaarschrift indienen via https://loket.gemeentealtena.nl . Op het moment dat u een bezwaarschrift heeft ingediend kunt u ook de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Breda verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor moet sprake zijn van onverwijlde spoed. Voor het verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. U kunt u verzoek indienen bij de Rechtbank.

 

Adres Voorzieningenrechter

Voorzieningenrechter Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Postbus 90006

4800 PA BREDA

 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de gemeente Altena: www.gemeentealtena.nl of van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant: www.rechtspraak.nl .