Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Verkeersbesluit Andel Wilhelminasluis/Maasdijk instellen voorrangsweg

Publicatiedatum:
woensdag 23 september 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten Verkeersbesluiten en -mededelingenVerkeersbesluit Andel Wilhelminasluis/Maasdijk instellen voorrangsweg

Logo Altena

VB2020-42

M. Bitter

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Op 1 januari 2020 is deze bevoegdheid door het college van burgemeester en wethouders gemandateerd aan de teammanager Ruimtelijk Beheer.

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Artikel 12 van het BABW bepaalt dat de plaatsing van het bord B06, zoals deze staat opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, moet gebeuren krachtens een verkeersbesluit.

Artikel 24 lid 1 BABW dat aangeeft dat verkeersbesluiten worden genomen na overleg met (een gemachtigde van) de korpschef van politie.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende dat:

- de kruising Maasdijk/Wilhelminasluis in beheer en onderhoud is bij de gemeente Altena en ter plaatse buiten de bebouwde kom van de kern Andel (Giessen) ligt en de gemeente daarmee bevoegd is tot het nemen van een verkeersbesluit;

- het niet gewenst is vanuit verkeersveiligheid als de kans bestaat dat drukte op de Wilhelminasluis terugslag heeft op rotonde bij N322

- ter plaatse geen voorrangsregeling geldt;

- door de inrichting van de rotonde de ruimte tussen deze kruising en de N322 is verkleind

- van de in artikel 2 eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen, de volgende belangen ten grondslag liggen aan dit besluit:

• het verzekeren van de veiligheid op de weg;

• het beschermen van weggebruikers en passagiers.

In overeenstemming met het bepaalde in artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen betreffende het Wegverkeer (BABW) heeft over dit besluit overleg plaats gevonden met de politie ; eenheid Zeeland - West Brabant district de Baronie, die positief geadviseerd heeft over dit besluit.

 

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen besluit ik

1. tot het plaatsen van een stopbord (verleen voorrang) B06, in combinatie met het aanbrengen van haaientanden op de Wilhelminasluis , ter hoogte van de kruising met de Maasdijk, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening zodat de voorrang op deze kruising wordt geregeld;

2. te bepalen -dat met het van kracht worden van dit besluit- eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermee niet in overeenstemming zijn;

 

Almkerk, 23-09-2020

Namens burgemeester en wethouders,

Ir. J.M.G.H. Bleijlevens

Teammanager Ruimtelijk Beheer

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bent u het niet eens met dit besluit, dan heeft u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht de mogelijkheid bezwaar te maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te sturen aan:

Gemeente Altena

Postbus 5

4286 ZG ALMKERK

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en ten minste bevatten:

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, betekent dat niet dat u daarmee de uitvoering van het besluit stopzet. Wilt u dit stopzetten en heeft u een spoedeisend belang dan kunt u naast het maken van een bezwaar ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

Dit verzoek stuurt u, samen met een kopie van het bij ons ingediende bezwaarschrift, niet naar ons, maar rechtstreeks naar de rechtbank. Adres Voorzieningenrechter:

Voorzieningenrechter Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Postbus 90006

4800 PA BREDA

Wij attenderen u erop dat aan het indienen van het verzoek kosten verbonden zijn. Voor informatie hierover verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.

U kunt ook digitaal het verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Bezoek de genoemde site voor de precieze voorwaarden.