Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

VERKEERSBESLUIT INSTELLEN VOORRANGSREGELING RIJKSSTRAATWEG TE SLEEUWIJK

Publicatiedatum:
vrijdag 3 november 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededelingVERKEERSBESLUIT INSTELLEN VOORRANGSREGELING RIJKSSTRAATWEG TE SLEEUWIJK

Nummer: VB2023-38

Zaaknummer: 2023-023235

Type besluit : Permanent

 

Onderwerp : Instellen voorrangsregeling

Locatie: Sleeuwijk | Rijksstraatweg (Noord)

 

Burgemeester en wethouders van Altena,

 

Gelet op

Artikel 18 eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna WVW 1994) is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Met ingang van 1 januari 2020 is deze bevoegdheid door het college van burgemeester en wethouders gemandateerd aan de teammanager Ruimtelijk Beheer, vastgelegd in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Altena 2020.

 

Artikel 15, eerste lid, moet een verkeersbesluit worden genomen voor plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna BABW), genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Artikel 15, tweede lid, van de WVW 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg en voor het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, als de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

 

Grondslag

Overeenkomstig artikel 2 lid 1 van de WVW 1994 en artikel 21 van het BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel:

 • a.

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • b.

  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • c.

  het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 •  

 

Overwegende

Overwegende dat:

 • de Rijksstraatweg te Sleeuwijk in eigendom en beheer is van de gemeente Altena en zij daarmee bevoegd is om verkeersbesluiten te nemen;

 • het noordelijke gedeelte van de Rijksstraatweg een erftoegangsweg betreft, waarbij een maximumsnelheid van 30 km/u geldt en waar aan beide zijden op de rijbaan fietsstroken aanwezig zijn;

 • er aan het noordelijke gedeelte van de Rijksstraatweg tussen juni en september 2022 groot onderhoud is uitgevoerd;

 • met het groot onderhoud aan de Rijksstraatweg de weginrichting is aangepast;

 • de bestaande versmallingen in de straat zijn voorzien van een ‘boldrempel’ (Gumacon-elementen) om te allen tijde (ook op rustige momenten; zonder tegenliggers) de snelheid van het verkeer te verlagen;

 • in 2021 een conceptplan is gestuurd naar de bewoners van de Rijksstraatweg;

 • er geen specifieke bezwaren zijn ontvangen over de werking van de boldrempels;

 • na de plaatsing van de boldrempels in september 2022 klachten zijn ontvangen van bewoners over de drempels;

 • de klachten gaan over geluids- en trillingsoverlast veroorzaakt door de drempels;

 • deze klachten voornamelijk worden veroorzaakt door een abrupte overgang van stil asfalt naar de drempels, waarbij de drempels niet geheel strak aansluiten op het asfalt;

 • deze klachten worden verergerd door vrachtverkeer en voertuigen met aanhangers die over de drempels rijden;

 • er een proef is uitgevoerd met de drempel ter hoogte van huisnummer 21 om de overgang van asfalt naar de drempel minder abrupt te maken door het niveauverschil te verkleinen;

 • deze proef niet tot het gewenste resultaat heeft geleid;

 • er alternatieve opties zijn overwogen om de snelheid van het verkeer (ook op rustige momenten; zonder tegenliggers) te verlagen;

 • de overwogen alternatieven veelal een nieuwe herinrichting van de weg vereisen;

 • dit niet gewenst is op financiëel vlak ten aanzien van het recente onderhoud waarbij de straat geen (grootschalig) onderhoud benodigd is voor een periode van 10-15 jaar;

 • het installeren van snelheidsdisplays als alternatief niet voor de gewenste effecten op lange termijn zorgt;

 • het wel gewenst is snelheidsverlagende maatregelen te behouden;

 • de boldrempels worden verwijderd en de weg wordt dichtgeasfalteerd;

 • het instellen van een voorrangsregeling ter hoogte van de wegversmallingen hieraan bijdraagt;

 • het daarmee gewenst is per versmalling een voorrangsregeling in te stellen;

 • de voorrangsregeling in wisselende richtingen tussen de vier versmallingen nabij huisnummer 48, 21, 18 en 1a wordt ingesteld;

 • door de voorrangsregelingen in wisselende richtingen uit te voeren de snelheid sterker vermindert en een betere attentieverhogende werking heeft;

 • vanuit het Zandpad richting de Munnikenland het verkeer bij de eerste wegversmalling de voorrang krijgt en vervolgens bij de volgende wegversmalling de voorrang moet verlenen aan tegemoetkomend verkeer.

 •  

Mede gelet op

Gelet op artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de politie inzake de handhaafbaarheid.

 

Gelet op artikel 26 van het BABW wordt dit verkeersbesluit bekendgemaakt door op de in artikel 5 onderscheidenlijk 6 van de Bekendmakingswet bepaalde wijze, namelijk door plaatsing van het besluit in het Gemeenteblad.

 

Besluiten

Op grond van voorgaande overwegingen besluiten wij:

 • tot het instellen van een voorrangsregeling in de Rijksstraatweg, waarbij verkeer komende vanaf het Zandpad voorrang heeft op verkeer vanuit noordelijke richting bij de versmalling ter hoogte van huisnummer 48, middels:

  • het plaatsen van bord F05 en F06 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • tot het instellen van een voorrangsregeling in de Rijksstraatweg, waarbij verkeer komende vanaf het Munnikenland voorrang heeft op verkeer vanuit zuidelijke richting bij de versmalling ter hoogte van huisnummer 21, middels:

  • het plaatsen van bord F05 en F06 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • tot het instellen van een voorrangsregeling in de Rijksstraatweg, waarbij verkeer komende vanaf het Zandpad voorrang heeft op verkeer vanuit noordelijke richting bij de versmalling ter hoogte van huisnummer 18, middels:

  • het plaatsen van bord F05 en F06 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • tot het instellen van een voorrangsregeling in de Rijksstraatweg, waarbij verkeer komende vanaf het Munnikenland voorrang heeft op verkeer vanuit zuidelijke richting bij de versmalling ter hoogte van huisnummer 1a, middels

  • het plaatsen van bord F05 en F06 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • conform de bij dit besluit behorende situatieschets met bijlagenummer VB2023-38;

 • dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermee niet in overeenstemming zijn.

 •  

 

 

 

 

Aldus besloten te Almkerk, 27 oktober 2023

Namens burgemeester en wethouders van Altena,

ing. R.H.J. van Malten

Teammanager Ruimtelijk Beheer

Rechtsbescherming

Indien u het met deze beslissing niet eens bent kunt u hiertegen, op grond van de Algemene wet bestuursrecht ( Awb ) een schriftelijk gemotiveerd bezwaar indienen bij het colleg e van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken en gaat in na de dag van bekendmaking van dit besluit.

 

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

a ). naam en adres van de indiener;

b ). de dagtekening;

c). een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

d). de gronden van het bezwaar;

e ). een handtekening van de indiener;

f ). indien u bezwaar maakt namens een instelling: een kopie van de statuten en ondertekening van het bezwaarschrift door alle functionarissen die volgens de statuten bevoegd zijn om de instelling in rechte te vertegenwoordigen (vaak zijn ingevolge de statuten de handtekeningen van meerdere bestuursleden noodzakelijk).

 

Als u over een DigiD beschikt kun u ook digitaal een bezwaarschrift indienen via https://loket.gemeentealtena.nl . Op het moment dat u een bezwaarschrift heeft ingediend kunt u ook de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Breda verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor moet sprake zijn van onverwijlde spoed. Voor het verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. U kunt u verzoek indienen bij de Rechtbank.

 

Adres Voorzieningenrechter

Voorzieningenrechter Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Postbus 90006

4800 PA BREDA

 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de gemeente Altena: www.gemeentealtena.nl of van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant: www.rechtspraak.nl .