Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

VERKEERSBESLUIT OPHEFFEN EN AANWIJZEN ALGEMENE GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS (AGP) H.J. ROUBOSSTRAAT 5 TE WERKENDAM

Publicatiedatum:
maandag 15 mei 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededelingVERKEERSBESLUIT OPHEFFEN EN AANWIJZEN ALGEMENE GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS (AGP) H.J. ROUBOSSTRAAT 5 TE WERKENDAM

Nummer : VB2023-07

Zaaknummer : 2023-001569

Onderwerp : Opheffen en Instellen algemene gehandicaptenparkeerplaats (AGP)

Locatie : Werkendam | H.J. Roubosstraat 5

Type besluit : Permanent

 

 

Burgemeester en wethouders van Altena,

 

Gelet op

Artikel 18 eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna WVW 1994) is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Met ingang van 1 januari 2020 is deze bevoegdheid door het college van burgemeester en wethouders gemandateerd aan de teammanager Ruimtelijk Beheer, vastgelegd in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Altena 2020.

 

Artikel 15, eerste lid, moet een verkeersbesluit worden genomen voor plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna BABW), genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Artikel 15, tweede lid, van de WVW1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg en voor het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, als de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Grondslag

Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a, c en d, van de WVW1994 en artikel 21 van het BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel:

 • a.

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • b.

  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • c.

  het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 

Overwegende

Overwegende dat:

 • de straat rond de H.J. Roubosstraat 5 te Werkendam in eigendom en beheer is van de gemeente Altena en zij daarmee bevoegd is om verkeersbesluiten te nemen;

 • de gemeente een verzoek heeft ontvangen voor het aanwijzen en inrichten van een individuele gehandicaptenparkeerplaats op de eerder genoemde locatie van dit besluit;

 • er op deze locatie al drie algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aanwezig zijn;

 • dat twee van de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen zich aan de rand van het parkeerterrein in de H.J. Roubsstraat bevinden bevinden;

 • dat één algemene gehandicaptenparkeerplaats zich nabij de ingang van het dorphuis Vlechtwerk bevindt;

 • dat het gewenst is twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen in te stellen naast de huidige algemene gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang van het dorphuis;

 • dat daarmee de twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aan de rand van het parkeertererin worden opgeheven.

Mede gelet op

Gelet op artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de politie inzake de handhaafbaarheid.

 

Gelet op artikel 26 van het BABW wordt dit verkeersbesluit bekendgemaakt door op de in artikel 5 onderscheidenlijk 6 van de Bekendmakingswet bepaalde wijze, namelijk door plaatsing van het besluit in het Gemeenteblad.

 

Besluiten

Op grond van voorgaande overwegingen besluit ik:

 • door middel van het verwijderen van het verkeersbord E6, conform model van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), inclusief onderbord conform model OB309 (met kenteken van het voertuig van aanvrager), een individuele gehandicaptenparkeerplaats (IGP) op kenteken op te heffen aan de H.J. Roubosstraat 5 te Werkendam aan de rand van het parkeerterrein, conform de bij dit besluit behorende situatieschets met bijlagenummer VB2023-07-01.

 • door middel van het plaatsen van het verkeersbord E6, conform model van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), inclusief onderbord conform model OB309 (met kenteken van het voertuig van aanvrager), een individuele gehandicaptenparkeerplaats (IGP) op kenteken aan te wijzen aan de H.J. Roubosstraat 5 te Werkendam ter hoogte van de ingang van dorpshuis Vlechtwerk, conform de bij dit besluit behorende situatieschets met bijlagenummer VB2023-04-01.

 •  

dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermee niet in overeenstemming zijn.

 •  

 

 

 

 

 

Aldus besloten te Almkerk, 9 mei 2023

Namens burgemeester en wethouders van Altena,

ing. R.H.J. van Malten

Teammanager Ruimtelijk Beheer

Rechtsbescherming

Indien u het met deze beslissing niet eens bent kunt u hiertegen, op grond van de Algemene wet bestuursrecht ( Awb ) een schriftelijk gemotiveerd bezwaar indienen bij het collega van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken en gaat in na de dag van bekendmaking van dit besluit.

 

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

a ). naam en adres van de indiener;

b ). de dagtekening;

c). een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

d). de gronden van het bezwaar;

e ). een handtekening van de indiener;

f ). indien u bezwaar maakt namens een instelling: een kopie van de statuten en ondertekening van het bezwaarschrift door alle functionarissen die volgens de statuten bevoegd zijn om de instelling in rechte te vertegenwoordigen (vaak zijn ingevolge de statuten de handtekeningen van meerdere bestuursleden noodzakelijk).

 

Als u over een DigiD beschikt kun u ook digitaal een bezwaarschrift indienen via https://loket.gemeentealtena.nl . Op het moment dat u een bezwaarschrift heeft ingediend kunt u ook de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Breda verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor moet sprake zijn van onverwijlde spoed. Voor het verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. U kunt u verzoek indienen bij de Rechtbank.

 

Adres Voorzieningenrechter

Voorzieningenrechter Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Postbus 90006

4800 PA BREDA

 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de gemeente Altena: www.gemeentealtena.nl of van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant: www.rechtspraak.nl .