Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent openbare orde en veiligheid (Algemene plaatselijke verordening Altena 2020)

Publicatiedatum:
donderdag 21 oktober 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Verordening tot vierde wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Altena 2020

De raad van de gemeente Altena;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

 

 

besluit :

 

vast te stellen de hierna volgende:

 

Verordening tot vierde wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Altena 2020

Artikel I

De Algemene plaatselijke verordening Altena 2020 wordt als volgt gewijzigd:

 

A

 

In artikel 1:1 wordt in de definitie van ‘voertuig’ de zinsnede ‘met uitzondering van kleine wagens zoals kruiwagens, kinderwagens en rolstoelen’ vervangen door ’met uitzondering van kleine wagens, zoals kruiwagens en kinderwagens, en rolstoelen’.

 

B

 

In de artikelen 2:29, zevende lid, 5:2, vijfde lid, 5:6, vierde lid, 5:7, derde lid en 5:8, zesde lid, wordt ‘Op de ontheffing’ vervangen door ‘Op de aanvraag om een ontheffing’.

 

C

 

Artikel 2:10 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • 1.

  In het opschrift van artikel 2:10 wordt ‘de openbare plaats’ vervangen door ‘een openbare plaats’.

 • 2.

  In het tiende lid wordt ‘Op de vergunning’ vervangen door ‘Op de aanvraag om een vergunning’.

D

 

In de artikelen 2:39, vierde lid, 2:72, tweede lid, 5:13, vierde lid, en 5:18, vijfde lid, wordt ‘Op de vergunning’ vervangen door ‘Op de aanvraag om een vergunning’.

 

E

 

In de artikelen 2:24, eerste lid, onder b, en 5:14, tweede lid, onder b, wordt ‘artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet’ vervangen door ‘artikel 160, eerste lid, aanhef en onder g, van de Gemeentewet’.

 

F

 

In de artikelen 2:24, eerste lid, onder d, 2:34a, eerste lid onder a, 2:48, tweede lid, onder a en 2:48, tweede lid, onder b, wordt ‘Drank- en Horecawet’ vervangen door ‘Alcoholwet’.

 

G

 

Artikel 2:25 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • 1.

  Het zesde lid komt te luiden:

  • 6.

   Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 weigert de burgemeester een vergunning voor een vechtsportwedstrijd of -gala, als (één van) de organisator(en) of (één van) de aanvrager(s) van de vergunning in enig opzicht van slecht levensgedrag is.

 • 2.

  Het achtste lid komt te luiden:

  • 8.

   Op de aanvraag om een vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

H

 

Artikel 2:28 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • 1.

  Het zesde lid komt te luiden:

  • 6.

   De burgemeester kan de exploitatievergunning geheel of gedeeltelijk weigeren indien één of meer van de exploitanten niet voldoen aan de volgende eisen:

   • a.

    zij mogen niet onder curatele staan;

   • b.

    zij mogen niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn;

   • c.

    zij moeten de leeftijd van éénentwintig jaar hebben bereikt.

 • 2.

  Het elfde lid komt te luiden:

  • 11.

   Op de aanvraag om een vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

I

 

In het opschrift van Hoofdstuk 2, Afdeling 5, wordt ‘Drank- en Horecawet’ vervangen door ‘Alcoholwet’.

 

J

 

In Hoofdstuk 2 wordt na artikel 2:48 een nieuw artikel opgenomen, luidende:

 

Artikel 2:48a Verboden lachgasgebruik

 • 1.

  Het is verboden op een openbare plaats lachgas recreatief als roesmiddel te gebruiken, voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te hebben, indien dit gepaard gaat met overlast of andere gedragingen die de openbare orde verstoren, het woon- of leefklimaat nadelig beïnvloeden of anderszins hinder veroorzaken.

 • 2.

  Het is verboden op een openbare plaats die deel uitmaakt van een door het college ter bescherming van de openbare orde of het woon- en leefklimaat aangewezen gebied lachgas recreatief als roesmiddel te gebruiken, voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te hebben.

 • 3.

  Het college kan in het aanwijzingsbesluit het in het tweede lid bedoelde verbod beperken tot bepaalde tijden.

K

 

In artikel 2:67, derde lid, wordt ‘Op de vrijstelling’ vervangen door ‘Op de aanvraag om een vrijstelling’.

 

L

 

Artikel 3:7 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • 1.

  In het eerste lid worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  • a.

   Onderdeel b vervalt.

  • b.

   De onderdelen c tot en met k worden geletterd b tot en met j.

 • 2.

  In het eerste lid, onder h (nieuw), onderdeel 1, wordt ‘Drank- en Horecawet’ vervangen door ‘Alcoholwet’.

 • 3.

  Het tweede lid komt te luiden:

  • 2.

   Met een veroordeling als bedoeld in het eerste lid, onder g en h, wordt gelijkgesteld:

   • a.

    een bevel tot tenuitvoerlegging van een zodanige voorwaardelijke straf;

   • b.

    betaling van een geldsom als bedoeld in artikel 74, tweede lid, onder a, van het Wetboek van Strafrecht of artikel 76, tweede lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, tenzij de geldsom minder dan € 375 bedraagt.

 • 4.

  In het derde lid wordt ‘het eerste lid, onder h en i,’ vervangen door ‘het eerste lid, onder g en h,’.

 • 5.

  In het vierde lid wordt ‘het eerste lid, onder h en i,’ vervangen door ‘het eerste lid, onder g en h,’.

M

 

In artikel 3:9, eerste lid, onder e, wordt ‘artikel 3:7, eerste lid, onder a tot en met i’ vervangen door ‘artikel 3:7, eerste lid, onder a tot en met h’.

 

N

 

In de artikelen 5:17, tweede lid, onder a, en 5:22, tweede lid, onder a, wordt ‘artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h, van de Gemeentewet’ vervangen door ‘artikel 160, eerste lid, aanhef en onder g, van de Gemeentewet’.

 

O

 

Artikel 5:23, eerste lid, komt te luiden:

 

 • 1.

  Het is verboden een snuffelmarkt te organiseren:

  • a.

   wegens strijd met een geldend bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit;

  • b.

   als de burgemeester het organiseren van de snuffelmarkt verboden heeft in het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu;

   of

  • c.

   zonder voorafgaande melding.

P

 

In artikel 5:32, eerste lid, wordt na ‘met een motorvoertuig of een bromfiets’ ingevoegd ‘te crossen buiten wedstrijdverband,’.

 

Q

 

In artikel 6:1, tweede lid, wordt ‘artikel 2:10, eerste lid, aanhef en onder b, artikel 2:11, tweede lid, aanhef en onder a, artikel 2:12, eerste lid, artikel 4:11, eerste lid en artikel 4:11a, eerste lid’ vervangen door ‘de artikelen 2:10 en 2:11 als sprake is van een omgevingsvergunningplichtige activiteit, artikel 2:12, eerste lid, artikel 4:11, eerste lid en artikel 4:11a, eerste lid’.

Artikel II

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van openbare bekendmaking in het digitale Gemeenteblad van Altena.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Altena van 12 oktober 2021,

de voorzitter,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

de griffier,

drs. S.J. Peet