Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent gegevensverstrekking basisregistratie personen (Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Altena 2019)

Publicatiedatum:
donderdag 1 augustus 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent gegevensverstrekking basisregistratie personen (Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Altena 2019)

Burgemeester en wethouders van Altena

 

Gelet op de

 • Artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen (BRP)

 • Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG, Verordening EU 2016/679

 • artikel 156 Gemeentewet

 • Verordening Basisregistratie Personen Altena 2019

BESLUITEN:

 

vast te stellen de volgende:

 

Regeling Gegevensverstrekking Basisregistratie Personen Altena 2019

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

 • 1.

  Met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, kunnen gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Altena worden verstrekt, voor zover deze organen deze nodig hebben voor de uitvoering van de hen opgedragen taken;

 • 2.

  De verstrekkingen als bedoeld in lid 1, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de basisregistratie personen (ad hoc verstrekkingen), door spontane verstrekkingen en selectie;

 • 3.

  De organen van de gemeente aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken zijn vermeld in bijlage 1.

Artikel 2: Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, kunnen over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Altena en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Altena was, gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente;

 • 2.

  Over een ingezetene van de gemeente Altena kunnen gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt;

 • 3.

  De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan;

 • 4.

  De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belang en categorieën derden

 • 1.

  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijke belangen worden aangewezen de werkzaamheden als genoemd in bijlage 2 van deze regeling;

 • 2.

  Als categorieën van derden die de in lid 1 genoemde werkzaamheden uitvoeren, worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 2.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dag van haar bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Altena 2019.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 2 juli 2019

De burgemeester,

de heer M. Fränzel

de secretaris,

mevrouw A. van der Werf-Bramer

Bijlage 1  

Deze bijlage behoort bij artikel 1 van de Regeling gevensverstrekking Basisregistratie Personen Altena 2019 en bevat een opgave van de organisatieonderdelen en de taken die deze uitvoeren waarvoor gegevens uit de BRP kunnen worden verstrekt.

1

2

3

4

5

6

7

Organisatie

Taak

Doelomschrijving

Categorie( ën ) van betrokkenen

Rechtmatige grondslag

Soort verstrekking

Gegevens

l

 

 

 

 

 

 

Team Bestuursondersteuning, Bestuurssectretariaat/communicatie

Jubilea overzichten: 50, 60

Felicitaties van

Personen die aan jubilea criteria voldoen

Lokale taak

Periodieke selectie en adhoc -controle gegevens

NAW; huwelijks- datum en plaats; aanwezigheid categorie 06

 

en 70 jarige huwelijken,

burgemeester via brief of persoonlijk bezoek

 

 

 

 

 

100 en 100+ jarigen

 

 

 

 

 

Team Bestuursondersteuning, Bestuurssectretariaat/ communicatie

Gedecoreerden

Uitnodigen gedecoreerden Koningsdag

Gedecoreerden

Lokale taak

Jaarlijkse selectie

A-nummer, NAW, aanwezigheid categorie 06

Team Publiek, Bureau verkiezingen

Stembureauleden

Benoeming leden stembureaus, instructie, indeling en uitbetaling vergoeding

Kandidaat stembureauleden

Kieswet (E4)

Ad hoc

NAW, BSN

Team WMO

Bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ)

Opname personen in psychiatrisch ziekenhuis

Op te nemen personen

Wet BOPZ

Ad hoc

NAW

Team WMO

Aanvragen op grond van WMO

WMO

Aanvragers, inwonenden, relaties

Wet maatschappelijke ondersteuning

Ad hoc

NAW; Naamgebruik; curatelegegevens

Team 3D-ondersteuning

Gehandicapten-parkeerkaarten

Behandelen aanvragen gehandicapten-parkeerkaarten

Aanvragers

Gehandicapten parkeerregeling

Ad hoc 

NAW

Team 3D-ondersteuning

Leerlingenvervoer

Vergoeding kosten leerlingenvervoer en regelen van vervoer

Ouders, voogden, verzorgers van leerlingen

Wet op het primair onderwijs

Ad hoc

NAW

 

 

 

Leerling

 

 

 

Team Omgeving en Vastgoed

Tijdelijke verhuurvergunning

Behandelen van aanvragen voor tijdelijke verhuur-vergunningen, heffen van leges

Aanvrager en gemachtigden van aanvragers

Leegstandswet

Ad hoc

NAW

 

 

 

 

 

 

 

Naast bovenstaande verstrekkingen worden er binnengemeentelijke verstrekkingen gedaan via de applicatie Key2informatie. Voor verstrekkingen aan deze applicatie wordt aangesloten bij het besluit Autorisaties van BZK. Gegevens die aan deze applicatie worden verstrekt worden alleen verstrekt ingevolge artikel 3, 5 en 6 van dit besluit en alleen de gegevens die genoemd worden in de bijlagen 2 tot en met 24b van dit besluit mogen alleen op grond van de taken behorende bij de bijlagen worden verstrekt aan de afnemer via deze apllicatie.

 

Bijlage 2  

Deze bijlage behoort bij artikel 3 regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Altena 2019

(Verstrekking blijft achterwege indien de betrokkene op grond van en met inachtneming van artikel 3.21 Wbrp verzocht heeft om geheimhouding).

Gewichtig maatschappelijk belang BRP

Categorie derde BRP

Bevorderen van culturele en maatschappelijke vaardigheden inwoners. Tegengaan analfabetisme

Bibliotheken

Terugvinden van nabestaanden i.v.m. begraven en cremeren van inwoners van de gemeente

Niet gemeentelijke crematoria en begraafplaatsen

Bevorderen cultuur en behoud van cultureel erfgoed

Cultuurorganisaties die een subsidie van de gemeente ontvangen

Ondersteunen van organisaties in de gemeente die goede doelen voor de inwoners nastreven

Fondsverwervende organisaties met erkenning van het CBF

Maatschappelijke dienstverlening

Instellingen die genoemde werkzaamheden verrichten op het terrein van

Algemene en geestelijke gezondheidszorg

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Kinderopvangwerk

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Jeugdwelzijnswerk

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Ouderenzorg

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Gehandicaptenzorg

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Sociale werkvoorziening

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Sociaal - Juridische zorgverlening

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Geestelijke en maatschappelijke zorg

Kerken in de gemeente die geen gegevens ontvangen via de SILA

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverleningsinstanties

Bevorderen inburgering

Niet-gemeentelijke inburgeringbureaus

Migrantenhulp

Migrantenorganisaties in de gemeente

Ouderenondersteuning

Ouderenorganisaties

Onderlinge hulp patiënten

Patiëntenverenigingen

Bevorderen van sportgezondheid

Sportverenigingen en organisaties

Bevorderen van de zelfredzaamheid

Thuiszorgorganisaties

Maatschappelijke of filantropische doelen

Instellingen, verenigingen en stichtingen op het gebied van maatschappelijke of filantropische doelen

Bevordering vrouwenwelzijn

Vrouwenorganisaties

Eerlijke verdeling van sociale woonruimte en tegengaan woonfraude

Woningcorporaties

Patiëntenzorg, het verlenen van medische zorg en innen van rekeningen i.v.m. de verleende zorg

Ziekenhuizen