Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeente Altena - Wet Geluidhinder Almkerk

Publicatiedatum:
woensdag 11 september 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatieGemeente Altena - Wet Geluidhinder Almkerk

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 8 augustus 2019, kenmerk IenW/BSK-20L9/4958, met toepassing van artikel 90, tweede, derde en vierde lid, van de Wet geluidhinder, de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting heeft vastgesteld die de gevels van woningen gelegen aan de wegen "Laagt en Provincialeweg Zuid" te Almkerk, gemeente Altena, vanwege de wegen "Almweg N322 en Provincialeweg Zuid" mogen ondervinden.

 

Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet geluidhinder heeft zij bij voornoemd besluit tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege de wegen "Almweg N322 en Provincialeweg Zuid", binnen de betrokken woningen voor zover niet wordt voldaan aan de in artikel 11lb, derde lid, van de Wet geluidhinder genoemde binnenwaarde van 43 dB.

 

Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen met ingang van 12 september 2019 gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij:

 

  • 1.

    het gemeentehuis van de gemeente Altena, Sportlaan 170 in Almkerk. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken via 0183 – 51 65 21 of 0183 – 51 61 00;

  • 2.

    het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d in Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai, tel. 0348 – 49 74 50.

 

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken woningen met de daarbij vastgestelde ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting. Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van publicatie bekend is gemaakt.

 

Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan:

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai

Postbus 97

3440 AB WOERDEN

 

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

V