Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent reserves en voorzieningen Nota Reserves en voorzieningen Altena 2019

Publicatiedatum:
maandag 14 januari 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent reserves en voorzieningen Nota Reserves en voorzieningen Altena 2019

De raad van de gemeente Altena,

 

gelezen het voorstel van de Altenacolleges;

 

besluit

 

1. Vast te stellen de Nota Reserves en voorzieningen Altena 2019.

 

1. Inleiding

 

Artikel 10 van de Financiële verordening Altena 2019 regelt dat de raad de nota Reserves en voorzieningen vaststelt. In de nota Reserves en voorzieningen worden in ieder geval spelregels opgenomen inzake (a) de vorming en besteding van reserves en (b) de vorming en besteding voor voorzieningen. Deze nota geeft invulling aan dit artikel.

 

2. Wettelijk kader

 

De basis voor het reserve- en voorzieningenbeleid is gelegen in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Binnen de kaders is het aan de raad om te bepalen hoe hij invulling wil geven aan het beleid.

 

2.1 Reserves

 

Reserves behoren tot het eigen vermogen van een gemeente. In artikel 43, lid 1 van het BBV wordt onderscheid gemaakt tussen twee typen reserves:

 • 1.

  De algemene reserve. De algemene reserve vormt het vrij besteedbare eigen vermogen van de gemeente. De algemene reserve kan ingezet worden als buffer voor financiële tegenvallers en onvoorziene risico’s, en is dan ook een belangrijk onderdeel van het weerstandsvermogen;

 • 2.

  De bestemmingsreserves. Een bestemmingsreserve is een reserve, waaraan de raad een bepaalde bestemming heeft gegeven. Een bestemmingsreserve moet besteed worden aan het doel waarvoor deze door de raad is ingesteld. De raad kan de bestemming wijzigen.

 

Reserves kunnen de volgende functies vervullen:

 • a.

  Bufferfunctie

 • b.

  Inkomensfunctie

 • c.

  Bestedingsfunctie

 • d.

  Egalisatiefunctie

 

Ad a. De bufferfunctie van reserves

Van deze functie is sprake wanneer een reserve is gevormd voor het opvangen van onvoorziene zaken. Als de onvoorziene zaak zich voordoet hoeft voor het bedrag dat wordt onttrokken aan de reserve geen beslag gelegd te worden op de exploitatie.

 

Ad b. De inkomensfunctie van reserves

De bespaarde rente kan als resultaatbestemming aan het vermogen worden toegevoegd of (deels) als structureel dekkingsmiddel worden ingezet. Als bespaarde rente wordt ingezet als structureel dekkingsmiddel ontstaat bij het aanwenden van de reserves een dekkingstekort ter grootte van de vervallenrentebaten. De gemeente Altena houdt rekening met bespaarde rente.

 

Ad c. De bestedingsfunctie van reserves

Bestemmingsreserves worden gevormd voor door de raad bepaalde specifieke bestemmingen en worden gevoed vanuit de exploitatie of vanuit de algemene reserve. Die reserves hebben een bestedingsfunctie.

 

Ad d. De egalisatiefunctie van reserves

Reserves kunnen worden gevormd om tarieven of baten en lasten over de jaren heen gelijkmatig te verdelen. Pieken en dalen in de exploitatie kunnen zodoende worden vermeden.

 

Regels voor (bestemmings)reserves

De belangrijkste spelregels voor het omgaan met (bestemmings)reserves zijn als volgt:

 • Reserves mogen geen negatief saldo hebben.

 • Voor geraamde stortingen en onttrekkingen is een voor 31 december van het verslagjaar genomen raadsbesluit nodig.

 • De gemeenteraad kan te allen tijde het doel of de bestemming wijzigen. Voor een dergelijke wijziging is dus altijd een raadsbesluit nodig.

 • Instellen/ opheffen van een bestemmingsreserve is een raadsbevoegdheid.

 • Bij het instellen van een reserve wordt minimaal het volgende bepaald: doel – voeding – maximale en minimale omvang – beschikkingsbevoegdheid – eventuele bijzonderheden.

 • Wanneer het doel op basis waarvan een bestemmingsreserve is gevormd op enig moment vervalt, dan dient de reserve door middel van een raadsbesluit te worden opgeheven;

 • Er wordt bespaarde rente toegerekend.

 • Er wordt geen rente toegevoegd aan reserves;

 • De minimale omvang van een reserve is € 100.000, uitgezonderd dekkingsreserves en specifieke raadsbesluiten.

 

2.2 Voorzieningen

 

Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen (artikel 44 BBV). Voorzieningen worden gevormd voor:

 • a.

  verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten;

 • b.

  op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;

 • c.

  kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren;

 • d.

  de bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven als bedoeld in artikel 35, eerste lid, onder b (BBV).

 

Ad a en b. Voor de onderwerpen benoem bij lid a en b is het vormen van een voorziening verplicht. Hierbij gaat het bijvoorbeeld juridische claims in afwachting van een uitspraak van de rechter of om voorzieningen die een (beste) schatting betreffen van de lasten voortvloeiend uit risico’s die samenhangen met de bedrijfsvoering, zoals rechtsgedingen of reorganisaties.

 

Ad c. Bij lid c gaat het om kostenegalisatie. Aan het vormen van deze voorziening zijn twee eisen gesteld, te weten:

 • er moet sprake zijn van kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, maar waarvan de oorsprong wel (mede) ligt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar;

 • de voorziening moet strekken tot gelijkmatige verdeling van de lasten over een aantal begrotingsjaren. Hierbij het vooral om het onderhoud van kapitaalgoederen zoals wegen, waterwegen, riolering en gebouwen.

 

Het vormen van een voorziening is in dit geval niet verplicht; er kan ook voor gekozen worden de ongelijkmatig gespreide lasten in de komende begrotingsjaren voor de te verwachten bedragen in de meerjarenraming op te nemen of hiervoor een reserve te hanteren.

 

 

 

 

 

 

Voorzieningen die worden gevormd om de lasten van (groot) onderhoud van een kapitaalgoed over een aantal jaren te egaliseren kunnen alleen worden ingesteld en gevoed op basis van een beheerplan van het desbetreffende kapitaalgoed. Dit beheerplan dient periodiek 1 te worden geactualiseerd en financieel te zijn getoetst.

 

Ad d. Bij lid d gaat het onder andere om investeringen in riolering.

 

Het is niet toegestaan om voorzieningen te vormen voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een vergelijkbaar volume (bijvoorbeeld vakantiegeld van de medewerkers).

 

Regels voor voorzieningen

De belangrijkste spelregels voor het omgaan met voorzieningen zijn als volgt:

 • De hoogte van de voorziening heeft een directe relatie met het risico en/of met de toekomstige verplichting.

 • De best mogelijke schatting wordt gebruikt bij het vormen van de voorziening. Als geen meest waarschijnlijke variant kan worden aangegeven, maar slechts een reeks van mogelijke uitkomsten dan wordt de voorziening gesteld op het gemiddelde van de reeks van mogelijke uitkomsten.

 • Toevoegingen (stortingen) aan voorzieningen of het vormen van een nieuwe voorziening worden conform de vastgestelde (meerjaren)begroting als last bij de taakvelden c.q. programma’s opgenomen en door vaststelling van de programma’s geautoriseerd.

 • Een voorziening wordt opgeheven als een verplichting of een risico waarvoor een voorziening is ingesteld, is weggevallen. Voor het opheffen van de voorziening geen raadsbesluit nodig. Voor voorzieningen ter egalisatie van kosten geldt dat deze na besluitvorming door de gemeenteraad worden opgeheven. Het saldo van een op te heffen voorziening komt ten gunste van de exploitatie (algemene middelen).

 

3. Relatie met weerstandsvermogen

 

Het weerstandsvermogen is bedoeld om financiële tegenvallers op te vangen zodra risico’s werkelijkheid worden. Het weerstandsvermogen is in artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) als volgt gedefinieerd:

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

 • a.

  de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de provincie onderscheidenlijk gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken;

 • b.

  alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

 

Bij het bepalen van de weerstandscapaciteit wordt onderscheid gemaakt tussen incidentele en structurele weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit wordt als volgt berekend:

 

 

 

Begroting / Rekening

Incidenteel

Structureel

Vrij aanwendbaar deel algemene reserve

Stille reserves

Onbenutte belastingcapaciteit

Onvoorzien

Structurele begrotingsruimte

X

X

 

 

X

X

X

Totaal weerstandscapaciteit

0

0

Om de weerstandscapaciteit te beoordelen wordt gebruik gemaakt van de door het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement opgestelde tabel inzake waardering van risico’s.

Deze is als volgt:

Waarderingscijfer

Ratio

Betekenis

A

B

C

D

E

F

> 2,0

1,4-2,0

1,0-1,4

0,8-1,0

0,6-0,8

< 0,6

Uitstekend

ruim voldoende

Voldoende

Matig

Onvoldoende

ruim onvoldoende

 

De weerstandsratio wordt als volgt bepaald: ·

 

Door de gemeente Altena wordt een ratio van minimaal 1,0 (waarderingscijfer C of hoger) gehanteerd. Nadere informatie is opgenomen in de Nota Risicomanagement Altena 2019.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Altena van 8 januari 2019

De voorzitter,

M.A. Fränzel MSc

de raadsgriffier,

Drs. S.J. Peet

Bijlage A. Overzicht reserves

Hieronder worden de reserves van de drie gemeenten weergegeven. In de cijferoverzichten is uitgegaan van de bestaande reserves en voorzieningen bij de drie voormalige gemeenten ultimo 2017 (stand Jaarrekening 2017).

 

In 2019 zal na de opstelling van de Jaarrekening 2018 op basis van de cijfers ultimo 2018 nader bekeken worden welke reserves en voorzieningen de gemeente Altena zou moeten hebben en wat de wenselijke omvang daarvan is.

 

Altena

Stand 31-12-2017

 

Algemene reserve

10.678.680

 

Algemene reserve bufferfunctie

 PM

 

Reserve grondexploitatie

3.514.042

 

 

 

 

Totaal algemene reserves

 

14.192.722

 

 

 

Landschapsfonds

504.226

 

Dekkingsreserve kapitaallasten

13.950.357

 

Sociaal Domein

5.014.058

 

Duurzaamheid

389.680

 

Reserve onderhoud graven

1.732.407

 

Reserve ROB

291.025

 

Reserve automatisering

910.665

 

Verkeersveiligheid

600.000

 

Reserve conventionele explosieven

150.000

 

Reserve onderliggend wegennet A27

1.209.519

 

Reserve huisvesting M.F.A.'s (v.h. huisv. ond.)

10.750.881

 

Reserve renov. / verv. Kleedlok. Sportaccomm.

496.037

 

Reserve Monumentenfonds

172.372

 

Reserve openbare verlichting

119.246

 

Reserve verplichtingen Zuidrand Eethen

197.635

 

Onderhoud gebouwen

1.517.414

 

Onderhoud wegen

264.944

 

Naar algemene reserve?

1.742.680

 

Reserves < 100 k

451.405

 

Loopt af in 2018

602.864

 

 

 

 

Totaal bestemmingsreserves

 

41.067.415

 

 

 

TOTAAL RESERVES

 

55.260.137

 

De beschikkingsbevoegdheid van onderstaande reserves ligt in beginsel bij de gemeenteraad. Bij een herijkingsmoment of bij het aanvragen van een nieuwe reserve kan hier een uitzondering op voorgesteld worden.

 

In de navolgende tabellen wordt de onderbouwing per reserve weergegeven.

 

Algemene reserve

Doel van de reserve

het sluitend maken van de begroting, voor zover er op basis van de meerjarenbegroting sprake is van niet structurele tekorten;

afwikkelen van rekeningresultaten.

Voeding

Jaarrekening / Begroting

Min / max omvang

n.v.t.

Omvang per 1-1-2019

 

Bijzonderheden

 

 

Algemene reserve bufferfunctie

Doel van de reserve

Vormen van weerstandsvermogen

Voeding

Jaarrekening / Begroting

Min / max omvang

n.v.t.

Omvang per 1-1-2019

 

Bijzonderheden

 

 

Reserve grondexploitatie

Doel van de reserve

Bufferfunctie in het kader van de grondexploitatie.

Voeding

Saldo grondexploitaties(verlies en winst)

Min / max omvang

Het benodigde weerstandsvermogen van de gemeente Altena wordt bepaald aan de hand van de berekening van de risico’s. Er is een ondergrens ingesteld, die wordt berekend aan de hand van de norm van de Inspectie Financiën Lagere Overheden methode (hierna: IFLO methode). De reserve grondbedrijf moet gelijk zijn aan het laagste van de twee bedragen van of de IFLO norm of de risicoberekening op basis van Monte Carlo, zodat financiële tegenvallers zoveel mogelijk binnen het grondbedrijf zelf kunnen worden opgevangen.

Omvang per 1-1-2019

 

Bijzonderheden

Bij het MPG, de paragraaf grondbeleid in de begroting en het jaarverslag wordt u jaarlijks geïnformeerd over de ontwikkelingen in de grondexploitaties, tevens worden bij het MPG de calculaties geactualiseerd.

 

Landschapfonds

Doel van de reserve

Met bijdragen vanuit ontwikkelgebieden groen compenseren binnen de gemeente

Voeding

Bijdragen van exploitatiegebieden

Min / max omvang

n.v.t.

Omvang per 1-1-2019

 

Bijzonderheden

 

Dekkingsreserve kapitaalslasten

Doel van de reserve

Deze reserve dient ter jaarlijkse dekking van de kapitaalslasten van enkele activa op de gemeentelijke balans.

Voeding

Begroting / algemene reserve

Min / max omvang

Minimaal omvang is gelijk aan de nog te realiseren kapitaalslasten

Omvang per 1-1-2019

 

Bijzonderheden

 

 

Sociaal domein

Doel van de reserve

Beschikbaar houden van gelden voor risico’s decentralisaties sociaal domein.

Voeding

Resultaten binnen het sociaal domein

Min / max omvang

€ 5.042.546

Omvang per 1-1-2019

 

Bijzonderheden

 

 

Duurzaamheid

Doel van de reserve

Beschikbaar houden van gelden voor investeringen in duurzaamheid.

Voeding

 

Min / max omvang

 

Omvang per 1-1-2019

 

Bijzonderheden

 

 

Reserve onderhoud graven

Doel van de reserve

Gelden beschikbaar houden voor ontwikkeling regionaal bedrijventerrein

Voeding

Grafrechten

Min / max omvang

 

Omvang per 1-1-2019

 

Bijzonderheden

 

 

 

ROB (Regionaal Ontwikkel Bedrijf)

Doel van de reserve

De jaarlijks verkregen onderhoudsrechten worden in deze reserve gestort; vrijval geschiedt overeenkomstig de periode waar de stortingen betrekking op hebben.

Voeding

Grafrechten

Min / max omvang

 

Omvang per 1-1-2019

 

Bijzonderheden

 

 

Automatisering

Doel van de reserve

Deze reserve dient als dekking voor de uitvoering van het ICT-beleidsplan.

Voeding

 

Min / max omvang

 

Omvang per 1-1-2019

 

Bijzonderheden

 

Verkeersveiligheid

Doel van de reserve

Investeringen in het kader van verkeersveiligheid

Voeding

Begroting / algemene reserve

Min / max omvang

 

Omvang per 1-1-2019

 

Bijzonderheden

 

 

Reserve conventionele explosieven

Doel van de reserve

Uit deze reserve kunnen dan uitgaven voor werkzaamheden worden gedekt die betrekking hebben op conventionele explosieven.

Voeding

 

Min / max omvang

 

Omvang per 1-1-2019

 

Bijzonderheden

 

 

Reserve onderliggend wegennet A27

Doel van de reserve

Vanwege de toekomstige capaciteitsuitbreiding van de A27 zullen in de periode tussen 2021 en 2028 maatregelen getroffen worden op het onderliggend wegennet. Door de aantrekkende werking van de verbrede snelweg en te verplaatsen afritten zal de verkeerscirculatie veranderen. Met maatregelen als fietspaden zal de verslechtering van de verkeersveiligheid gecompenseerd worden. Ook zullen bestaande problemen op het onderliggende wegennet met dat werk opgelost worden.

Voeding

Algemene reserve

Min / max omvang

 

Omvang per 1-1-2019

 

Bijzonderheden

 

 

Reserve huisvesting M.F.A.'s (v.h. huisv. ond.)

Doel van de reserve

De reserve is ingesteld voor het mogelijk maken van investeringen in de toekomst op het gebied van onderwijs en Multi Functionele Accommodaties door het “sparen van financiële middelen” en de jaarlijkse lasten hieruit te dekken.

Voeding

Begroting

Min / max omvang

 

Omvang per 1-1-2019

 

Bijzonderheden

 

 

Reserve renov. / verv. Kleedlok. Sportaccomm.

Doel van de reserve

De reserve dient voor de instandhouding van de kleedlokalen van de veldsportverenigingen op de sportcomplexen Zuideveld te Dussen, de Schiethoek te Hank, de Zwaaier te Werkendam, de Roef te Sleeuwijk en Altena te Nieuwendijk.

Voeding

 

Min / max omvang

 

Omvang per 1-1-2019

 

Bijzonderheden

 

Reserve Monumentenfonds

Doel van de reserve

De reserve dient te ondersteuning van het gemeentelijk monumentenbeleid en richt zich met name op een drietal punten:

verhinderen/ontmoedigen dat waardevolle panden verloren gaan of verstoord worden;

creëren van draagvlak voor monumentenzorg en cultuurhistorie bij (potentiële) eigenaren en inwoners

stimuleren dat de eigenaren van waardevolle panden hun bezit goed onderhouden.

Voeding

 

Min / max omvang

 

Omvang per 1-1-2019

 

Bijzonderheden

 

 

Reserve openbare verlichting

Doel van de reserve

Egalisatie kosten van openbare verlichting in relatie tot de jaarlijkse raming voor openbare verlichting

Voeding

Exploitatie resultaten

Min / max omvang

 

Omvang per 1-1-2019

 

Bijzonderheden

 

 

Reserve verplichtingen Zuidrand Eethen

Doel van de reserve

Verplichting af te ronden in het kader van het project Zuidrand Eethen

Voeding

Algemene reserve

Min / max omvang

 

Omvang per 1-1-2019

 

Bijzonderheden

 

 

Reserve onderhoud gebouwen

Doel van de reserve

Buffer en egalisatie kosten wegen in relatie tot de jaarlijkse raming voor onderhoud gemeentelijke accommodaties

Voeding

Exploitatie resultaten

Min / max omvang

 

Omvang per 1-1-2019

 

Bijzonderheden

 

 

Reserve onderhoud wegen

Doel van de reserve

Buffer en egalisatie kosten wegen in relatie tot de jaarlijkse raming voor (klein) onderhoud wegen.

Voeding

Exploitatie resultaten

Min / max omvang

 

Omvang per 1-1-2019

 

Bijzonderheden

 

 

De volgende reserves kunnen naar verwachting in 2019 vrijvallen ten gunste van de algemene reserve:

Reserve

Stand 31-12-2017

Kunst- en cultuurfonds

10.550

Reserve aandelen N.V. Waterleidingmij NWB (6%)

52.185

Reserve gymnastiekmaterialen

12.874

Reserve Lokaal personeelsbeleid

43.138

Reserve opleidingen rampenbestrijding

33.553

Reserve organisatie ontwikkeling

67.211

Reserve studiekosten

97.233

Reserve verhoogde asielinstroom

77.100

Starterslening

7.741

Reserve Seniorenbeleid

112.004

Reserve Woonomgeving

1.027.930

Reserve recreatieve voorzieningen

75.467

Reserve planschade

89.976

Reserve organisatiekosten

35.719

 

 

Totaal

1.742.680

 

De volgende reserves kunnen naar verwachting in 2019, gezien de omvang, vrijvallen ten gunste van de algemene reserve:

Reserve

Stand 31-12-2017

Handhaving Veense Put

95.000

Lokaal onderwijsbeleid/VVE

35.229

Reserve baggeren

50.722

Reserve expl.tractie etc.OW (excl.gladheidsbestr.)

89.149

Reserve koopsom MFC (5%)

85.806

Reserve speeltuinen/ -plaatsen

95.499

 

 

Totaal

451.405

 

De volgende reserves worden naar verwachting volledig benut in 2018:

Reserve

Stand 31-12-2017

Reserve BTW- compensatiefonds

35.000

Reserve Samen Doen

61.812

EBR: technisch oh onderwijs

162.336

DBR: Groen voor Rood

6.060

DBR: Nieuwe initiatieven

33.065

DBR: Risico’s zwembad

94.000

DBR: Innovaties Sociaal Domein

210.591

 

 

Totaal

602.864

 

Bijlage B. Overzicht voorzieningen

Voor onderstaand overzicht zijn de bestaande voorzieningen van de drie gemeenten geïnventariseerd. Ultimo 2017 (stand Jaarrekening 2017) is sprake van de volgende voorzieningen in de gemeente Altena.

Altena

Stand 31-12-2017

Pensioen wethouders

5.408.654

ROB

4.557.380

Grex

4.919.374

Riolering

5.867.767

Afval

1.525.018

Begraven

220.169

Voorziening onderhoud havens

1.347.314

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

1.405.770

Onderhoud Wegen

3.996.845

Debiteuren

336.369

Frictiekosten Bibliotheek

39.500

Voorz. onderh. Zwembaden

817.221

Voorziening nazorg stortplaatsen

118.000

Voorziening onderhoud infrastructuur Noordwaard

5.601.887

Voorz. niet voorziene organisatorische ontwikkelingen

240.374

VZ: Afrondende kosten afgesloten grexen

190.271

Onderhoud civiele kunstwerken

193.914

Naar algemene reserve? / overig

1.118

 

 

Totaal voorzieningen

36.786.946

 

Toelichting per voorziening is als volgt:

Pensioen wethouders

Doel

Dekking toekomstige pensioenverplichtingen (gewezen) wethouders

Motivatie

Bepaald op basis van jaarlijkse actuariële berekening (bij jaarrekening)

Storting

Exploitatie

Omvang per 1-1-2019

 

Bijzonderheden

 

 

ROB (Regionaal Ontwikkel Bedrijf)

Doel

Opvangen gecalculeerde verliezen het regionaal bedrijventerrein

Motivatie

Verwacht exploitatieverlies

Storting

Exploitatie bij de jaarrekening

Omvang per 1-1-2019

 

Bijzonderheden

 

Grex

Doel

Opvangen gecalculeerde verliezen binnen de grondexploitaties

Motivatie

Verliesgevende exploitaties

Storting

Exploitatie bij de jaarrekening

Omvang per 1-1-2019

 

Bijzonderheden

 

 

Riolering

Doel

Opvang van schommelingen in lasten voor de toekomstige vervangingsinvesteringen riolering door egalisatie van kosten

Motivatie

 

Storting

Exploitatieresultaten

Omvang per 1-1-2019

 

Bijzonderheden

 

 

Afval

Doel

Opvang van schommelingen in de lasten voor de toekomstige vervangingsinvesteringen afval door egalisatie van kosten

Motivatie

 

Storting

Exploitatieresultaten

Omvang per 1-1-2019

 

Bijzonderheden

 

 

Begraven

Doel

Egalisatie kosten en opbrengsten begravingen en begraafplaatsen

Motivatie

 

Storting

Exploitatieresultaten

Omvang per 1-1-2019

 

Bijzonderheden

 

 

Voorziening onderhoud havens

Doel

Het doel van deze voorziening is het uitvoeren van grote onderhoudswerkzaamheden in de havens. Hierbij valt te denken aan in- en uitpeilen van de waterbodem, baggeren en aanbrengen van stortsteen.

Motivatie

 

Storting

Exploitatie

Omvang per 1-1-2019

 

Bijzonderheden

 

 

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

Doel

Onderhoud gemeentelijke accommodaties

Motivatie

Meerjaren onderhoudsplan

Storting

Exploitatie

Omvang per 1-1-2019

 

Bijzonderheden

 

Onderhoud Wegen

Doel

Deze voorziening dient ter dekking van het planmatig onderhoud van de gemeentelijke wegen.

Motivatie

Meerjaren onderhoudsplan

Storting

Exploitatie

Omvang per 1-1-2019

 

Bijzonderheden

 

 

Debiteuren

Doel

Dubieuze debiteuren

Motivatie

kredietwaardigheid debiteuren

Storting

Exploitatie

Omvang per 1-1-2019

 

Bijzonderheden

 

 

Frictiekosten Bibliotheek

Doel

Dekking verwachte frictiekosten bibliotheek.

Motivatie

 

Storting

 

Omvang per 1-1-2019

 

Bijzonderheden

Wordt naar verwachting afgerond in 2018

 

Onderhoud zwembaden

Doel

Deze voorziening dient ter dekking van het planmatig onderhoud van de gemeentelijke zwembaden.

Motivatie

 

Storting

 

Omvang per 1-1-2019

 

Bijzonderheden

 

 

Voorziening nazorg stortplaatsen

Doel

In verband met de (eeuwigdurende) nazorg van afgesloten stortplaatsen is deze voorziening gevormd.

Motivatie

 

Storting

 

Omvang per 1-1-2019

 

Bijzonderheden

 

 

Voorziening onderhoud infrastructuur Noordwaard

Doel

Ten laste van deze voorziening worden bedragen gebracht in het kader van klein en groot onderhoud m.b.t. de nieuwe infrastructuur in de Noordwaard.

Motivatie

 

Storting

 

Omvang per 1-1-2019

 

Bijzonderheden

 

Voorz. niet voorziene organisatorische ontwikkelingen

Doel

Reorganisatie voorziening

Motivatie

 

Storting

 

Omvang per 1-1-2019

 

Bijzonderheden

 

 

Afrondende kosten afgesloten grexen

Doel

 

Motivatie

 

Storting

 

Omvang per 1-1-2019

 

Bijzonderheden

 

 

Onderhoud civiele kunstwerken

Doel

Deze voorziening dient ter dekking van het planmatig onderhoud van de civiele kunstwerken.

Motivatie

 

Storting

 

Omvang per 1-1-2019

 

Bijzonderheden