Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeente Altena - Kennisgeving beschikking tot wijziging van de vergunning ingevolge de OntgrondingenwetDe Gijster in Drimmelen, N.V. Waterwinningsbedrijf Brabantse Biesbosch

Publicatiedatum:
woensdag 27 november 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatieGemeente Altena - Kennisgeving beschikking tot wijziging van de vergunning ingevolge de OntgrondingenwetDe Gijster in Drimmelen, N.V. Waterwinningsbedrijf Brabantse Biesbosch

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben van Evides N.V. in Rotterdam namens N.V. Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch een aanvraag om verlenging van een reeds eerder afgegeven vergunning (kenmerk HZ_ON-2017-2678) op grond van de Ontgrondingenwet ontvangen. De aanvraag heeft betrekking op het project De Gijster in Drimmelen op het perceel kadastraal bekend, gemeente Made en Drimmelen, sectie L nummer 804. Omdat het project grenst aan de gemeente Altena en de locatie met name via Altena te bereiken is, wordt de beschikking ook in onze gemeente ter inzage gelegd.

Wat houdt het project in?

Omdat het waterspaarbekken De Gijster niet optimaal gebruikt kan worden, moeten de taluds worden geherprofileerd. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van hoofdzakelijk zand en een heel klein percentage veen en klei uit de ondiepe randzone. Het zand dat hieruit komt, wordt gestort in diepere delen van De Gijster. De verlenging is tot 1 juli 2020. De overige voorschriften blijven onverminderd en ongewijzigd van kracht.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

De beschikking ligt vanaf 15 november 2019 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage bij de gemeente Altena. U kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw Mireille van Tilborg via de gemeentelijke website of telefonisch via 0183 - 51 61 00.

Het is ook mogelijk om de stukken in te zien bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Wal 28 in Eindhoven. U kunt daarvoor contact opnemen met de heer Frank Leenheers, telefoonnummer 088 - 369 06 90. Gedurende de inzagetermijn zijn de stukken ook in te zien via www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen.

Wanneer, door wie en hoe kan bezwaar worden ingesteld?

Als u het als belanghebbende niet eens bent met het besluit, kunt u bezwaar indienen. Dit kan tot en met 24 december 2019.

In het bezwaarschrift moet het volgende worden opgenomen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) van uw bezwaar. U moet het bezwaarschrift ondertekenen.

Het bezwaarschrift kunt u richten aan:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Secretariaat van de hoor- en adviescommissie

Postbus 90151

5200 MC ’s Hertogenbosch

U wordt gevraagd om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord bezwaarschrift te vermelden.